Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Nejjednodušší recepty - 116 kombinací pro každý den

Nejjednodušší recepty - 116 kombinací pro každý den

nejjednodussi recepty
nejjednodussi recepty

Přejete si uva­řit zdra­vé a dob­ré jíd­lo z dostup­ných suro­vin a nestrá­vit u toho celý den? Tak to jste na správ­né adre­se. Tomáš Kosačík a Lucie Kosačíková jsou auto­ři nové kuchař­ky s názvem Nejjednodušší recep­ty. Pusťte se do vaře­ní a vykouz­le­te chut­né a zdra­vé dob­ro­ty, kte­ré budou chut­nat vám i celé vaší rodi­ně. 

Tato kuchař­ka je pokra­čo­vá­ním kni­hy Nejjednoduššího plá­nu na 29 dní a záro­veň samo­stat­nou kuchař­kou. Kniha Břicháč Tom pat­ří k nej­ob­lí­be­něj­ším kuchař­ským kni­hám u nás. Prodalo se přes 500 000 výtis­ků a zís­ka­ly něko­lik oce­ně­ní čes­ký best­seller. Díky této kuchař­ce potře­bu­je­te pou­ze pár běž­ných suro­vin a výbor­né a zdra­vé jíd­lo je na sto­le. Tato uži­teč­ná kuchař­ka šet­ří čas a pomů­že vám kaž­dý den v kuchy­ni při­pra­vit chut­né jíd­lo. Jelikož mám moc ráda vaře­ní a peče­ní z dostup­ných suro­vin Kuchařka Nejjednodušší recep­ty byla jas­ná vol­ba. Hned jsem se do ní zami­lo­va­la.

Tato pub­li­ka­ce je inspi­ra­cí pro vaše všed­ní i nevšed­ní vaře­ní. Najdete zde recep­ty na maso­vé vari­a­ce, ryby, zele­ni­no­vé pokr­my, ale i slad­ké a sla­né dob­ro­ty. Hned na začát­ku kuchař­ky vám budou k dis­po­zi­ci rady, kde nakou­pit vhod­né suro­vi­ny, jaké vlast­ně bude­te potře­bo­vat, dále jak při­pra­vit ty nej­ú­žas­něj­ší pokr­my. Recepty budou vyho­vo­vat lidem, kte­ří drží bezlep­ko­vou či bez­lak­tó­zo­vou die­tu. Dále jsou tyto recep­ty sesta­ve­ny tak, aby pokr­my byly leh­čí, stra­vi­tel­něj­ší a obsa­ho­va­ly méně masa.

Heslem této kni­hy je:

“ JÍST HEZKY A TAK, ABY NÁM PO JÍDLE BYLO DOBŘE.“

Autoři se zabý­va­jí také pro­ble­ma­ti­kou, jak vlast­ně jíst, jaké por­ce, co jíst, jak se stra­vo­vat pod­le typu naší akti­vi­ty a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí.

Na jaké pokr­my se může­te těšit a při­pra­vit si je? Např. maso­vé vari­a­ce a to: kuře na pap­ri­ce, far­mář­ské bram­bo­ry, hově­zí kulič­ky v raj­ča­to­vé omáč­ce, krůtí kous­ky na raj­ča­tech, gyros s hra­nol­ka­mi, panen­ku s mrkví a hou­ba­mi nebo kuře­cí špa­líč­ky na hruš­kách. Dále zele­ni­no­vé pokr­my jako jsou bro­ko­li­co­vé těs­to­vi­ny, noky s cot­tage sýrem, dýňo­vé kar­be­nát­ky, či zele­ni­no­vé kari s rýží. Ze slad­kých dob­rot zde nalez­ne­te recep­ty na sní­da­ňo­vý per­ník, zdra­vý pudink nebo corn fla­kes muf­fi­ny.

Publikace se mě moc líbi­la a roz­hod­ně bych ji dopo­ru­či­la všem, co rádi vaří, mají zahrád­ku, chtě­jí se něco zají­ma­vé­ho dozvě­dět a není jim lhos­tej­né, co jí a pijí. Velké plus dávám kni­ze za boha­tou foto­ga­le­rii a dále za to, že je skvě­lé, mít pohro­ma­dě, v tak uce­le­né for­mě tako­vé­to množ­ství recep­tů a zají­ma­vos­tí o jíd­le. Velké plus dávám za to, že kuchař­ka obsa­hu­je bezlep­ko­vé a bez­lak­tó­zo­vé recep­ty, jeli­kož můj mlad­ší syn teď drží bez­lak­tó­zo­vou die­tu a vel­mi oce­ňu­ji inspi­ra­ce pro jeho kaž­do­den­ní vaře­ní, kte­ré není vždy jed­no­du­ché. Tato kni­ha by roz­hod­ně nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né rodi­ny. Stojí za ten záži­tek si ji něko­li­krát jen tak pro­hléd­nout a čer­pat z ní inspi­ra­ce. Co bude dnes dob­ré­ho?

Kuchařka je urče­na všem, kte­ří chtě­jí zdra­vě jíst, zhub­nout a udr­žet si váhu a nejen pro ně.

Autor: Mgr. Tomáš Kosačík, Ing. Lucie Kosačíková

Žánr: kuchař­ka

Počet stran: 270

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-270-6963-7Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72797 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56615 KB. | 25.06.2022 - 21:54:55