Nejhorší obavy(Sum Of All Fears)

„27000 nuk­le­ár­ních zbra­ní. Jedna z nich chy­bí.“ Aneb B.Affleck a M.Freeman ve špi­o­náž­ním dra­ma­tu pod­le kni­hy T.Clancyho.

Proč by někdo vyrá­běl pota­jí jader­nou bom­bu, když jich má „doma“ hro­ma­du? Dala by se pře­ce pro­pa­šo­vat v kuf­ru auta! Co se sta­ne, když ji ten někdo odpá­lí ve Spojených stá­tech ame­ric­kých? Radši na to nemys­le­te.

Říká se, že 20.století bylo sou­bo­jem mezi komu­nis­mem a kapi­ta­lis­mem, že fašis­mus bylo jen jakési škyt­nu­tí. Fašismus byl jen virem, kte­rý potře­bo­val sil­né­ho nosi­te­le. Ovšem ve 21.století, době inter­ne­tu, je svět men­ší. A fašis­mus pře­stal být pou­hým virem. Neonacisti a dal­ší podob­né sku­pi­ny se spo­ju­jí. Německo může usku­teč­nit své plá­ny z 2.světové vál­ky. Je ale zřej­mé, že se nemů­že potý­kat s Ruskem a Amerikou. Proč je tedy nene­chat, aby se zni­či­li navzájem?…Tak tím­to se řídí němec­ký poli­tik Dressler, jehož kdy­si z par­la­men­tu vyho­di­li, kvů­li tomu, že se zastá­val nacis­tů. Nyní má šan­ci na úspěch…

Vztahy mezi Amerikou a Ruskem nejsou zrov­na nej­lep­ší. Americe se nelí­bí jak nový rus­ký pre­zi­dent Nemerov(Ciaran Hinds) řeší situ­a­ci v Čečensku. Pak při­jde neče­ka­ná udá­lost – Rusko na Čečensko zaú­to­čí che­mic­kou zbra­ní, 80% oby­va­tel měs­ta Groznyj umí­rá. Vztah mezi Amerikou a Ruskem je prak­tic­ky na bodu mra­zu. Jack Ryan( Ben Affleck)věří, že Nemerov pří­kaz k bom­bar­do­vá­ní nevy­dal. Otázkou však je, zda pře­svěd­čí ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Fowlera a zby­tek štá­bu.

Přichází Dresslerova chví­le. Využívá nyněj­ší vzá­jem­né kri­ti­ky Ruska a Ameriky – hod­lá odpá­lit jader­nou bom­bu v ame­ric­kém Baltimoru. Ryanův závod s časem začí­ná!

Režisér Phil Alden Robinson nám ve 132 minu­tách při­ná­ší vel­kou dáv­ku napě­tí se spous­tou zná­mých her­ců. V dra­ma­tu Nejhorší oba­vy uvi­dí­me opět hrdi­nu fil­mů Hon na ponor­ku, Vysoká hra patri­o­tu a Jasné nebez­pe­čí, Jacka Ryana. Tentokrát v nejmlad­ším kabá­tě. Jeho před­chůd­ci byli hvězdy Harrison Ford(Vysoká hra patri­o­tů, Jasné nebez­pe­čí) a Alec Baldwin(Hon na ponor­ku). Ben Affleck odve­dl roz­hod­ně dobrou prá­ci a mys­lím že „jeho“ Ryan se mezi těmi star­ší­mi neztra­tí.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,71898 s | počet dotazů: 206 | paměť: 46824 KB. | 27.11.2020 - 17:24:22