Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nejhledanější muž na Blu-ray

Nejhledanější muž na Blu-ray

Muz 050
Muz 050
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak v krát­kos­ti recen­zu­ji Blu-ray fil­mu jed­no­ho z posled­ních fil­mů Philipa Seymoura Hoffmana. Nejhledanější muž. Tento film pro­lé­tl kiny straš­ně rych­le a ani pro digi­tál­ní nosi­če není kou­sek rekla­my. Tak hod­ně málo lidí o tom­to fil­mu bude vědět.

Synopse: V ham­bur­ské islám­ské komu­ni­tě se jed­né noci obje­ví nezná­mý muž na pokra­ji smr­ti. Napůl Čečenec, napůl Rus, kte­rý má u sebe 500 dola­rů a taj­né infor­ma­ce o mili­o­no­vém kon­tě v jed­né sou­kro­mé ban­ce. Jeho iden­ti­ta zůstá­vá záha­dou - je Issa tero­ris­ta nebo oběť špi­na­vých prak­tik mezi­ná­rod­ní­ho zlo­či­nu? Když vyjde naje­vo, odkud pochá­ze­jí pení­ze na účtu, jeho život bude opět v ohro­že­ní a začnou se o něj inten­ziv­ně zají­mat všech­ny taj­né služ­by

Včera jsme vyda­li také recen­zi na ten­to film. Bohužel ani náš recen­zent Tomáš Hegedüš si moc s fil­mem nevě­děl rady a tak jeho zakon­čil odstav­cem: Nelze roz­hod­ně vinit urči­tý aspekt sním­ku. Jako cel­ku se mu svým důra­zem na věr­né zachy­ce­ní děje zkrát­ka v někte­rých divá­cích nepo­da­ří vzbu­dit sebe­men­ší zájem, jak akté­ři dopad­nou, s čímž se musí u sním­ků toho­to typu počí­tat. Nečekejte tedy cha­risma jako u Labyrintu lží, akci vidi­tel­nou v Bournově sáze či humor po vzo­ru Skryté iden­ti­ty. Nejhledanější muž je těž­ko­pád­ným sním­kem vyža­du­jí­cí not­nou dáv­ku pozor­nos­ti a tole­ran­ce, což ne všich­ni jsme schop­ni tomu­to žán­ru věno­vat. Ohodnotil ho pou­ze 40 %.

To zna­čí, že film nebu­de lákat pra­vi­del­né fanouš­ky fil­mu. V Blu-ray dosta­ne­te pou­ze film s dabin­gem (v hlav­ní hla­so­vé roli Tomáš Juřička) a jenom čes­ký­mi titul­ky. Žádné bonu­sy a tak se nedo­zví­te ani kou­sek toho, jak se film natá­čel, jak reží­ro­val holand­ský reži­sér Anton Corbijn a také tro­cha při­po­mín­ky už neži­jí­cí­ho her­ce Philipa Seymoura Hoffmana, kte­rý svo­jí herec­kou slá­vu pro­lil dro­ga­mi a alko­ho­lem.

Určitě bys­te si moh­li kou­pit Blu-ray Nejhledanějšího muže. Je to vlast­ně evrop­ský film, a kdy to je jeden z posled­ních fil­mů osca­ro­vé­ho her­ce (za film Capote). Občas neuško­dí při­po­me­nout také, že je to špi­ó­náž­ní dra­ma, kte­ré mají rádi fanouš­ci špi­ó­nů a vlád­ních spik­nu­tí. Fanoušci her­ce, špi­ó­nu a Evropy si Blu-ray urči­tě kup­te. Ostatní jej můžou, ale i nemu­sí minout.

[adro­ta­te banner=„36“]

Objednete si Blu-ray nebo DVD.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95863 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58583 KB. | 08.08.2022 - 15:36:05