Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Nejen Raymonda, ale i Rudyho má každý rád. Česká televize zadaptuje populární americký sitkom.

Nejen Raymonda, ale i Rudyho má každý rád. Česká televize zadaptuje populární americký sitkom.

Česká tele­vi­ze zís­ka­la prá­va na lokál­ní adap­ta­ci oblí­be­né­ho ame­ric­ké­ho sit­ko­mu Raymonda má kaž­dý rád. V hlav­ních  rolích se obje­ví Saša Rašilov, Jitka Schneiderová, David Novotný, Pavel Zedníček a Eva Holubová. Natáčení dva­nác­ti­díl­né­ho seri­á­lu začne ješ­tě letos a na obra­zov­kách České tele­vi­ze se obje­ví na pod­zim příští­ho roku.

„Raymonda má kaž­dý rád je rodin­ný sit­kom urče­ný širo­ké­mu spek­tru pub­li­ka,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jan Štern, v jehož tvůr­čí pro­du­cent­ské sku­pi­ně seri­ál vzni­ká, a dopl­ňu­je: „Odráží totiž situ­a­ci typic­kou pro mno­ho čes­kých rodin: rodi­če se v domác­nos­tech svých dětí cho­va­jí jako doma a býva­jí až pře­hna­ně  sta­rost­li­ví. Diváci se pro­to do kůže Raymonda ali­as Rudyho jis­tě  rych­le vcí­tí. Věřím, že si Rudyho i s celou jeho rodi­nou oblí­bí.“

Sitkom Raymonda má kaž­dý rád byl dopo­sud úspěš­ně zadap­to­ván tele­viz­ní­mi sta­ni­ce­mi zemí Blízkého výcho­du, v Polsku, Izraeli a v Rusku, kde se seri­ál setkal s vel­kým ohla­sem.

„Se svý­mi uni­ver­zál­ní­mi téma­ty man­žel­ské­ho sou­ži­tí, sou­ro­ze­nec­ké riva­li­ty a rodin­né­ho pro­ple­ten­ce švagrů a tchýní je sit­kom Raymonda má kaž­dý rád ide­ál­ní pro lokál­ní adap­ta­ce,“ domní­vá se výkon­ný vice­pre­zi­dent Sony Pictures Television Jeff Lerner a pokra­ču­je: „Tato skvě­lá show si našla ces­tu k pub­li­ku mno­ha národ­nos­tí a my se těší­me, že do naší ros­tou­cí ‚rodi­ny‘  Raymondových při­by­de i Česká repub­li­ka.“ .

Komediální seri­ál zob­ra­zu­jí­cí kaž­do­den­ní život a sta­ros­ti spor­tov­ní­ho novi­ná­ře Raymonda Barona, jehož rodin­ný život by pro­bí­hal vcel­ku nor­mál­ně, jen kdy­by v domě přes uli­ci neži­li jeho rodi­če a star­ší bra­tr , vysí­la­la tele­vi­ze CBS v letech 1996 až 2005 a byl něko­li­krát oce­něn cena­mi Emmy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76187 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55666 KB. | 24.05.2022 - 14:14:46