Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nejdelší den (The Longest Day) 1962

Nejdelší den (The Longest Day) 1962

Nejdelší den pat­ří mezi nej­slav­něj­ší váleč­né fil­my, což navzdo­ry jeho stá­ří zhru­ba pade­sá­ti let pla­tí i pro dnešek.Děj toho­to zná­mé­ho sním­ku se ode­hrá­vá v červ­nu 1944, kdy spo­jen­ci chys­ta­jí vylo­dě­ní v Normandii. Film se nesna­ží při­blí­žit nám jed­not­li­vé lid­ské osu­dy v jejich úpl­nos­ti (jak činí mno­ho jiných sním­ků, kdy máme mož­nost nahléd­nout do rodin vojá­ků, či pomo­cí fla­shbac­ků i do jejich minu­los­ti). Divák je pří­mo umís­těn do situ­a­ce krát­ce před dnem D. V úvo­du fil­mu je při  nástu­pu na scé­nu důle­ži­tých postav vždy pří­to­men kra­tič­ký text struč­ně infor­mu­jí­cí o tom, kdo daná osob­nost je. Nedočkáme se tu tedy kla­sic­ké ame­ric­ké pop­cor­no­vé zába­vy, kde musí takřka v kaž­dém váleč­ném sním­ku být pří­to­men i milost­ný vztah - asi jako pro­ti­vá­ha vše­mu tomu nási­lí, či - mno­hem pro­za­ič­tě­ji - jako útok na peně­žen­ky něž­ných polo­vi­ček.
Události, jež film popi­su­je, se mi jevi­ly poměr­ně věro­hod­né. Věřím sice tomu, že sku­teč­ný odbor­ník na dané obdo­bí by jis­tě našel něko­lik his­to­ric­kých nepřes­nos­tí, ale záro­veň věřím i tomu, že v porov­ná­ní s mno­ha jiný­mi sním­ky ten­to obsa­hu­je nepřes­nos­tí mini­mum.
Vzhledem k datu výro­by fil­mu nejsou žád­né scé­ny pocho­pi­tel­ně dodě­lá­vá­ny počí­ta­čem a  divák se tak může krás­ně poko­chat úžas­ný­mi zábě­ry se stov­ky (tisí­ci) kom­par­zis­ty a her­ci. Asi nej­po­ve­de­něj­ší záběr je ten nej­le­gen­dár­něj­ší, kdy fran­couz­ští vojá­ci úto­čí na měs­to Ouistreham. Záběr je sní­mán z výš­ky a je sku­teč­ně i po všech těch letech nesku­teč­ně půso­bi­vý (viz video pod člán­kem).
Herecký ansá­bl je pří­mo hvězd­ný, bok po boku tu hra­jí např. Sean Connery, Paul Anka, Henry Fonda, John Wayne, Bourvil (byť jeho role je cel­kem zby­teč­ná), či Richard Burton. Pozitivem beze­spo­ru je také to, že krom ang­lo­a­me­ric­kých her­ců tu nalez­ne­te i her­ce fran­couz­ské a němec­ké (i  jed­no­ho kana­ďa­na :-)) a mlu­ví zde ve svých rod­ných jazy­cích, což jen napo­má­há uvě­ři­tel­nos­ti celé­ho díla.
Negativem může být pro něko­ho mož­ná až pří­liš vel­ká dél­ka fil­mu (cca 180 minut), kte­rá je však ale pod­le mého názo­ru díky kom­plex­nos­ti celé­ho sním­ku nezbyt­ná.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76623 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55848 KB. | 23.05.2022 - 16:16:14