Nejčtenější recenze knih

 1. Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 309 zobr.
 2. S lás­kou Luisa- pomsta snou­ben­ci může být slad­ší než sva­teb­ní dort - 12 410 zobr.
 3. Desatero bohá­če aneb pra­vi­dla, kte­rá vám pomo­hou na ces­tě za bohat­svím - 8 162 zobr.
 4. Pavel Taussig pře­žil Pochod smr­ti a teď vydá­vá své vzpo­mín­ky - 7 714 zobr.
 5. Pečujte o svůj vztah … dokud se ješ­tě máte rádi - 7 644 zobr.
 6. Inkluze v mateř­ské ško­le – děti s PAS, ADHD a han­di­ca­pem - 6 018 zobr.
 7. Chlapec, kte­ré­ho vidí jen ona. To ale nezna­me­ná, že nee­xis­tu­je… - 5 020 zobr.
 8. Exorcismus mé nej­lep­ší kama­rád­ky - posed­lost netře­ba brát na leh­kou váhu - 3 884 zobr.
 9. Radka Třeštíková: Bábovky - 3 591 zobr.
 10. Nejlepší pohád­ky o čer­tech - čer­ti neje­nom pokou­še­jí, ale i napra­vu­jí křiv­dy - 3 485 zobr.
 11. Míša a její malí paci­en­ti: Nečekaní hos­té - Míša opět pomá­há zví­řát­kům - 3 313 zobr.
 12. Mimo zákon - kam se člo­věk podí­val, všu­de samý lou­pe­ži­vý rytíř - 3 245 zobr.
 13. Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh - 3 105 zobr.
 14. Tragický pří­běh mla­dé Veroniky odha­lí kni­ha „Dnes v noci jsem ji viděl“ - 2 878 zobr.
 15. Eleanor se má váž­ně skvě­le - Literární sen­za­ce pro všech­ny aso­ci­á­ly - 2 715 zobr.
 16. Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpo­čí­tá­vá­ní kon­ce 60% - 2 670 zobr.
 17. Hrůzostrašná his­to­rie z Olomoucka – tem­né pří­běhy pod­le sku­teč­ných udá­los­tí a legend - 2 567 zobr.
 18. Uvařte si chut­ná jíd­la pod­le Kurkumové kuchař­ky - 2 440 zobr.
 19. Po sto­pách čes­kých fil­mů a pohá­dek – Kam na výlet? - 2 342 zobr.
 20. Skryté svě­ty 2019: Kalendář z jiné­ho svě­ta - 2 185 zobr.