Nejčtenější recenze knih

 1. Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 244 zobr.
 2. S lás­kou Luisa- pomsta snou­ben­ci může být slad­ší než sva­teb­ní dort - 11 496 zobr.
 3. Pavel Taussig pře­žil Pochod smr­ti a teď vydá­vá své vzpo­mín­ky - 7 549 zobr.
 4. Pečujte o svůj vztah … dokud se ješ­tě máte rádi - 6 944 zobr.
 5. Chlapec, kte­ré­ho vidí jen ona. To ale nezna­me­ná, že nee­xis­tu­je… - 4 973 zobr.
 6. Exorcismus mé nej­lep­ší kama­rád­ky - posed­lost netře­ba brát na leh­kou váhu - 3 871 zobr.
 7. Radka Třeštíková: Bábovky - 3 535 zobr.
 8. Mimo zákon - kam se člo­věk podí­val, všu­de samý lou­pe­ži­vý rytíř - 3 203 zobr.
 9. Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh - 3 059 zobr.
 10. Tragický pří­běh mla­dé Veroniky odha­lí kni­ha „Dnes v noci jsem ji viděl“ - 2 863 zobr.
 11. Eleanor se má váž­ně skvě­le - Literární sen­za­ce pro všech­ny aso­ci­á­ly - 2 672 zobr.
 12. Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpo­čí­tá­vá­ní kon­ce 60% - 2 642 zobr.
 13. Hrůzostrašná his­to­rie z Olomoucka – tem­né pří­běhy pod­le sku­teč­ných udá­los­tí a legend - 2 537 zobr.
 14. Po sto­pách čes­kých fil­mů a pohá­dek – Kam na výlet? - 2 296 zobr.
 15. Skryté svě­ty 2019: Kalendář z jiné­ho svě­ta - 2 104 zobr.
 16. Pekáč buchet - leh­ké, vtip­né, roman­tic­ké čte­ní plné výteč­ných recep­tů - 1 859 zobr.
 17. Sněží, sně­ží... - Tři svá­teč­ní roman­ce - 1 826 zobr.
 18. Černé lek­ní­ny od Michel Bussi - 1 746 zobr.
 19. Kdo zachrá­nil Mussoliniho? Pravda o uta­jo­va­né ope­ra­ci s kry­cím názvem Dub. - 1 666 zobr.
 20. Olga Path Štiplová: Zmrzlina s pří­chu­tí zámě­ru - 1 609 zobr.