Nejčtenější recenze knih

 1. Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 285 zobr.
 2. S lás­kou Luisa- pomsta snou­ben­ci může být slad­ší než sva­teb­ní dort - 12 396 zobr.
 3. Desatero bohá­če aneb pra­vi­dla, kte­rá vám pomo­hou na ces­tě za bohat­svím - 8 121 zobr.
 4. Pečujte o svůj vztah … dokud se ješ­tě máte rádi - 7 614 zobr.
 5. Pavel Taussig pře­žil Pochod smr­ti a teď vydá­vá své vzpo­mín­ky - 7 578 zobr.
 6. Chlapec, kte­ré­ho vidí jen ona. To ale nezna­me­ná, že nee­xis­tu­je… - 4 997 zobr.
 7. Exorcismus mé nej­lep­ší kama­rád­ky - posed­lost netře­ba brát na leh­kou váhu - 3 882 zobr.
 8. Radka Třeštíková: Bábovky - 3 562 zobr.
 9. Mimo zákon - kam se člo­věk podí­val, všu­de samý lou­pe­ži­vý rytíř - 3 232 zobr.
 10. Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh - 3 092 zobr.
 11. Tragický pří­běh mla­dé Veroniky odha­lí kni­ha „Dnes v noci jsem ji viděl“ - 2 872 zobr.
 12. Eleanor se má váž­ně skvě­le - Literární sen­za­ce pro všech­ny aso­ci­á­ly - 2 700 zobr.
 13. Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpo­čí­tá­vá­ní kon­ce 60% - 2 652 zobr.
 14. Hrůzostrašná his­to­rie z Olomoucka – tem­né pří­běhy pod­le sku­teč­ných udá­los­tí a legend - 2 554 zobr.
 15. Po sto­pách čes­kých fil­mů a pohá­dek – Kam na výlet? - 2 322 zobr.
 16. Skryté svě­ty 2019: Kalendář z jiné­ho svě­ta - 2 145 zobr.
 17. Mariam Ahundová: Freddie Mercury - Utajený život - 1 880 zobr.
 18. Pekáč buchet - leh­ké, vtip­né, roman­tic­ké čte­ní plné výteč­ných recep­tů - 1 878 zobr.
 19. Sněží, sně­ží... - Tři svá­teč­ní roman­ce - 1 869 zobr.
 20. Černé lek­ní­ny od Michel Bussi - 1 760 zobr.