Nejčtenější recenze knih

 1. Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 361 zobr.
 2. Všechno je v poho­dě - Celý život máte pocit, že toho straš­ně moc potře­bu­je­te. A pak odje­de­te jenom s mobi­lem, peně­žen­kou a fot­kou svo­jí mámy. - 24 222 zobr.
 3. S lás­kou Luisa- pomsta snou­ben­ci může být slad­ší než sva­teb­ní dort - 12 420 zobr.
 4. Desatero bohá­če aneb pra­vi­dla, kte­rá vám pomo­hou na ces­tě za bohat­svím - 8 197 zobr.
 5. Pavel Taussig pře­žil Pochod smr­ti a teď vydá­vá své vzpo­mín­ky - 7 921 zobr.
 6. Pečujte o svůj vztah … dokud se ješ­tě máte rádi - 7 688 zobr.
 7. Inkluze v mateř­ské ško­le – děti s PAS, ADHD a han­di­ca­pem - 6 056 zobr.
 8. Chlapec, kte­ré­ho vidí jen ona. To ale nezna­me­ná, že nee­xis­tu­je… - 5 062 zobr.
 9. Exorcismus mé nej­lep­ší kama­rád­ky - posed­lost netře­ba brát na leh­kou váhu - 3 894 zobr.
 10. Radka Třeštíková: Bábovky - 3 624 zobr.
 11. Nejlepší pohád­ky o čer­tech - čer­ti neje­nom pokou­še­jí, ale i napra­vu­jí křiv­dy - 3 530 zobr.
 12. Míša a její malí paci­en­ti: Nečekaní hos­té - Míša opět pomá­há zví­řát­kům - 3 331 zobr.
 13. Mimo zákon - kam se člo­věk podí­val, všu­de samý lou­pe­ži­vý rytíř - 3 266 zobr.
 14. Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh - 3 151 zobr.
 15. Tragický pří­běh mla­dé Veroniky odha­lí kni­ha „Dnes v noci jsem ji viděl“ - 2 886 zobr.
 16. Eleanor se má váž­ně skvě­le - Literární sen­za­ce pro všech­ny aso­ci­á­ly - 2 752 zobr.
 17. Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpo­čí­tá­vá­ní kon­ce 60% - 2 672 zobr.
 18. Hrůzostrašná his­to­rie z Olomoucka – tem­né pří­běhy pod­le sku­teč­ných udá­los­tí a legend - 2 585 zobr.
 19. Uvařte si chut­ná jíd­la pod­le Kurkumové kuchař­ky - 2 453 zobr.
 20. Po sto­pách čes­kých fil­mů a pohá­dek – Kam na výlet? - 2 356 zobr.