Kritiky.cz > Nejčtenější články ve filmových recenzích

Nejčtenější články ve filmových recenzích

 1. Habermannův mlýn – pro­mar­ně­ná šan­ce - 139 371 zobr.
 2. Účastníci zájez­du - „Našli ho na plá­ži, ležel tam jak vyvr­že­nej vor­vaň. Už se do něj pouš­tě­li racci.“ - 135 852 zobr.
 3. Poslední aris­to­krat­ka – Recenze – 40% - 98 655 zobr.
 4. Vetřelec: Vzkříšení - Ellen Riplyová je už 200 let po smr­ti! - 33 898 zobr.
 5. Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) reží­ru­je - 29 014 zobr.
 6. Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 862 zobr.
 7. 7 dní hříchů - dal­ší scé­nář od auto­ra Habermannova mlý­na - 26 821 zobr.
 8. Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 845 zobr.
 9. Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray - Poslední vetřel­čí díl kon­čí v Paříži 🙂 - 21 285 zobr.
 10. Teorie tyg­ra nabí­zí moud­ra pro osla­be­né kocour­ky - 20 893 zobr.
 11. 30 minut po půl­no­ci - Největší hon na člo­vě­ka v his­to­rii - 20 133 zobr.
 12. Signál – dal­ší čes­ký film, o kte­rém divák neví, co si o něm má mys­let - 18 819 zobr.
 13. Pán prs­te­nů: Dvě věže - Není to hor­ší... Není to lep­ší... Je to zkrát­ka jiné... - 18 671 zobr.
 14. Harry Potter a Princ dvo­jí krve - Lord Voldemort zni­čí Bradavice - 18 073 zobr.
 15. Drákula: Neznámá legen­da - Studio Universal se pus­ti­lo do vlast­ní vel­ko­le­pé série fil­mem, kte­rý roz­hod­ně nepat­ří ani k prů­mě­ru. - 17 687 zobr.
 16. Potomci lidí - Už deva­te­náct let se nena­ro­di­lo jedi­né dítě! - 17 514 zobr.
 17. Věc - John Carpenter zro­dil legen­du, s kte­rou mu not­ně pomohl Kurt Russell. Výtečný film, kte­rý nadchne atmo­sfé­rou a para­no­i­ou, kte­rá se šíří rych­los­tí bles­ku. - 17 452 zobr.
 18. Bába z ledu - Bába z ledu má křeh­ké srd­ce - 17 337 zobr.
 19. Voda pro slo­ny – pří­jem­ná roman­ti­ka nebýt „mra­mo­ro­vé­ho“ Pattisona - 16 020 zobr.
 20. Přes prs­ty – Recenze – 20% - 15 660 zobr.