Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Nejbláznivější trendy líčení

Nejbláznivější trendy líčení


Ráda se líčí­te a nebo­jí­te se expe­ri­men­to­vat? Řasenka, make-up, tro­chu tvá­řen­ky a decent­ní růžo­vá rtěn­ka, to není nic pro vás? A troufla bys­te si na něco z naše­ho sezna­mu nej­bláz­ni­věj­ších líčí­cích tren­dů? Ano? Tak v tom pří­pa­dě máte náš obdiv. A ty ostat­ní vyzna­vač­ky stříz­li­věj­ší­ho poje­tí šmi­nek se mohou ale­spoň zasmát.

1. nazdobené obočí

Nosí se při­ro­ze­né obo­čí, spí­še hust­ší. To už jsme vám říka­li. Návrháři však zašli ješ­tě dál a model­kám jej ozdo­bi­li fli­t­ry, plát­ko­vým zla­tem atd. No, tak tohle je asi váž­ně naštěs­tí věc, u níž je dob­ře, že zůsta­la jenom na pře­hlíd­kách a do ulic se nedo­sta­la. Neumíme si to před­sta­vit.

2. color blocking

Od Viviene Westwood, pro­slu­lé mámy pun­ku, se asi decent­ní make-up čekat ani nedá. Troufnete si namís­to kla­sic­ké­ho líče­ní tón v tónu na kom­bi­no­vá­ní výraz­ných odstí­nů? My bychom něco podob­né­ho mož­ná uví­ta­li. Pryč se šedí.

3. žádné obočí

Z extré­mu do extré­mu. Modelky měly na pře­hlíd­kách obo­čí maxi­mál­ně výraz­né, ale také zesvět­le­né tak, aby půso­bi­lo téměř nevi­di­tel­ně. Samozřejmě po vás nechce­me, abys­te si jej oho­li­la. Ale asi ani zakrý­vá­ní make-upem nepo­va­žu­je­me za zrov­na šťast­ný nápad, jeli­kož obo­čí dotvá­ří výraz obli­če­je.

4. modrá rtěnka

Se obje­vi­la v roce 2012. Že je na vás coko­li nad svět­le růžo­vou už pří­liš? No, vypa­dat jako umr­lec bychom asi váž­ně nechtě­li, nicmé­ně proč si neu­žít šir­ší barev­nou šká­lu než jen čer­ve­né a růžo­vé odstí­ny. Extravagance se neboj­te, letos tma­vé rty vlád­nou, tak máte ide­ál­ní šan­ci.

5. přemíra tvářenky

Aneb když to vypa­dá, že jste se ráno líči­la potmě. Přesně tak­to si vykra­čo­va­ly manekýn­ky na pře­hlíd­ce znač­ky Chanel v roce 2012. Tvářenkou se teh­dy nešet­ři­lo. Máme pocit, že vel­ko­rysý pří­stup k líči­dlům uplat­ňu­je mno­ho dam. Takže jsou mód­ní vizi­o­nář­ky, aniž by si to uvě­do­mo­va­ly?

6. rty polepené kamínky

No, na pře­hlíd­ce to nej­spíš vypa­dá efekt­ně a i pro úče­ly foto­gra­fo­vá­ní podob­ná ozdo­ba poslou­ží. Naštěstí tenhle trend nebu­de mít sám o sobě pří­liš dlou­hou trvan­li­vost. Odhadujeme, že sta­čí při­bliž­ně jed­no napi­tí a kamín­ky jsou dole.

7. opravdu výrazné kouřovky

Uznáváme, něco podob­né­ho jste roz­hod­ně nosi­la dří­ve než v roce 2013. Rádi bychom vás uklid­ni­li, že jste neby­la sama. Ve svém depre­siv­ním obdo­bí během puber­ty jste totiž čer­ně pod­ma­lo­va­ný­ma oči­ma při­po­mí­na­la spíš pan­du.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...