Neil Gainman - Nikdykde

Neverwhere book cover

Nikdykde (Neverwhere) je fan­ta­sy kni­ha, kte­rá nade­vší pochyb­nost vyni­ká svo­ji ori­gi­na­li­tou a půso­bi­vým zpra­co­vá­ním.

Richard Mayhew je tako­vý oby­čej­ný člo­ví­ček, kte­rý má ambi­ci­oz­ní pří­tel­ky­ni Jessicu. Jednoho dne však Richard nalez­ne na uli­ci zra­ně­nou leží­cí dív­ku jmé­nem Door (v čes­kém pře­kla­du dosta­la hez­ké jmé­no Dvířka). Richard brzy pocho­pí, že Door není z toho­to svě­ta, ale obý­vá - naroz­díl od Richarda, kte­rý byd­lí v Londýně - tzv. „Podlondýn“, což je své­byt­ný svět nachá­ze­jí­cí se pod samot­ným Londýnem, o jehož tuše­ní nemá vět­ši­na „nadlon­dýňa­nů“ ani potu­chy. Dvířčina (zní to váž­ně hez­ky, co?) rodi­na byla zákeř­ně zavraž­dě­na jis­tý­mi pány jmé­nem Vandemar a Croup a ti si teď chtě­jí svo­ji sbír­ku obě­tí roz­ší­řit i o samot­nou Dvířku. Může ji Richard (oby­čej­ný člo­ví­ček) nějak pomo­ci?

Kniha (pod­le kte­ré byl nato­čen i stej­no­jmen­ný seri­ál) má úžas­nou atmo­sfé­ru a rych­le ply­nou­cí, čti­vý děj. Svět pod­lon­dý­na je skvě­le vymyš­len a hez­ky situ­o­ván do loka­cí, z nichž někte­ré sku­teč­ně exis­tu­jí (např. sta­ni­ce Islington v lon­dýn­ském met­ru). Nejedná se roz­hod­ně o dal­ší fan­ta­sy ve sty­lu pana Tolkiena (sou­boj dob­ra a zla, meče a magie), ale o zce­la nový pří­stup k tomu­to žán­ru.

Děj i pro­stře­dí je vel­mi pochmur­né, vůbec svět pod­lon­dý­na je celý tako­vý „noir“, což mu ale jen při­dá­vá na půso­bi­vos­ti. Je to svět, kde se fan­ta­zie a neob­vyk­lé věci stá­va­jí sku­teč­nos­tí a při­nu­tí člo­vě­ka od upuš­tě­ní jeho živo­ta v samo­zřej­mos­ti, což hlav­ní posta­vě Richardovi nako­nec veli­ce pomů­že.

Jak jste asi pocho­pi­li, tak kni­hu mohu dopo­ru­čit celým svým srd­cem (i mys­lí).:-)

Hodnocení: 91%.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,37177 s | počet dotazů: 234 | paměť: 46749 KB. | 21.01.2021 - 02:24:28