Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Retro games > Need for Speed (2015) – recenze

Need for Speed (2015) – recenze

91 300x150 1
91 300x150 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

S oče­ká­vá­ním jsme čeka­li na vydá­ní dal­ší­ho pokra­čo­va­ní série Need for Speed a dočka­li jsme se, ale už teď může­me říci, že se jed­ná o vel­mi prů­měr­nou hru, kte­rá vel­mi pokul­há­vá svou kva­li­tou za ostat­ní­mi vyda­ný­mi hry v letoš­ním pod­zi­mu. Možná EA sáze­lo na otře­pa­né hrá­če, kte­ří zůsta­nou věr­ní této sérii her­ní nálo­že. Bohužel roč­ní pauza nepři­nes­la nic tak závrat­né­ho, z čeho bychom se měli rado­vat.

2

1

Hru jsme si měli mož­nost vyzkou­šet týden před jejím vyda­ní pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce EA Access. A už při prv­ním spuš­tě­ní byly vidět nedo­stat­ky, kte­ré oprav­du bijí do očí. Zastaralá her­ní gra­fi­ka půso­bí vel­mi stro­ze, a je to ško­da od tak vel­ké­ho vyda­va­te­le her. Hned při prv­ních závo­dech v uli­cích bylo povšim­nu­to, že se občas ztrá­cí okol­ní auta, kon­krét­ně dodáv­ka, co to má být, už mi to při­jde jako nedo­la­dě­ný Assassin’s Creed Syndicate. Systém zís­ká­vá­ní aut také není zrov­na nej­lep­ší. Hra nabí­zí něko­lik módů hra­ní, kon­krét­ně Speed, Style, Build, Crew a Outlaw, ale až kom­bi­na­cí dohrá­ní všech těch­to módů dosáh­ne­te nej­lep­ších výsled­ků, tzv. repu­tač­ních bodů, což je oprav­du vel­mi zdlou­ha­vé a nud­né. Co se týká ovlá­dá­ní, dob­ré, ale zase chy­bí mož­nost změ­ny pohle­du při jízdě, což je ško­da, kaž­dé­mu to nemu­sí vyho­vo­vat. Jelikož jez­dí­te vět­ši­nu času v noci, tak gra­fi­ka je oprav­du zasta­ra­lá a půso­bí to tak nějak nere­a­lis­tic­ky. Jedině snad k hudeb­ní strán­ce hry, není co vytknout, pro­to­že je to kla­si­ka, ano kla­si­ka, kte­rá se hodí do této závod­ní hry ve sty­lu Need for Speed, nic víc, nic míň.

5

6

Ve hře máte mož­nost pří­bě­hu nebo mul­tipla­ye­ru, ale samot­ný Multiplayer hru neza­chrá­nil. V této hře se jed­ná pou­ze o závo­dě­ní a úpra­vu vozi­del, ale neče­kej­te zázra­ky s Forzou se to oprav­du nedá srov­ná­vat, tak jak nám vývo­já­ři pre­zen­to­va­li na E3 kon­fe­ren­ci. Jediné, co na hře vypa­dá dob­ře, jsou někte­rá auta, kte­rá jsou k dis­po­zi­ci na závo­dě­ní v prázd­ných uli­cích vel­ko­měs­ta jmé­nem Ventura Bay. Budete hrát v jed­not­li­vých čtvr­tích toho­to měs­ta, kon­krét­ně v Burnwood, Crescent Mountains, Royal Park, South Port, El Ray a Franklin Terrace. Každá čtvrť je spe­ci­fic­ká pro jízdu, např. jíz­da v úzkých ulič­kách, jíz­da v hor­ském teré­nu nebo jíz­da ve čtvr­ti plné firem­ních budov, kde se nachá­zí gigan­tic­ké stav­by, kte­ré Vás mimo­cho­dem minou jen zříd­ka, pro­to­že bude­te mít co dělat stí­hat sle­do­vat rych­lou jízdu Vašeho auta a okol­ní pro­stře­dí Vám vel­mi rych­le sply­ne. V někte­rých čtvr­tích je nut­né si dávat pozor i na poli­cis­ty, ano i s tím­to bylo počí­tá­no, někde budou o dost ostra­ži­těj­ší a mají na Vás oprav­do­vý zálusk. Tuning aut je pří­stup­ný postup­ně i zís­ká­va­ní aut, vývo­já­ři to nějak nedo­mys­le­li, pro­to­že to trvá doce­la dlou­ho, než nasbí­rá­te úspě­chy a pení­ze pro náku­py.

9

15

Závěrem lze říci, že hra je vel­mi prů­měr­ná, mož­ná že tím­to jí i nad­hod­no­cu­je­me, mys­lím, že hra by se spí­še hodi­la jako arká­da zdar­ma se zla­tým člen­stvím nebo s výraz­nou sle­vou, nám to sta­či­lo pou­ze k vyzkou­še­ní a závě­rem, je hra jed­no vel­ké zkla­má­ní, od tak vel­ké­ho gigan­ta, bylo oče­ká­vá­no vět­ší­ho úsi­lí nás hrá­če zaujmout. Možná, to tak všech­no sou­vi­sí i s tím, že oře­za­ná hra pod názvem Need For Speed No Limits byla vydá­na i na Apple App Store a Google Play pro dal­ší pře­nos­ná zaří­ze­ní, kde také neskli­di­la moc vel­ké­ho ohla­su. Tady se pros­tě jed­ná zbě­si­lou jízdu a plně­ní jed­not­li­vých misí s mizer­nou okol­ní gra­fi­kou.

11

14


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 50%

Žánr: závod­ní

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line, Multiplayer

Výrobce: EA

Datum vydá­ní: 5. 11. 2015

EA Access: 28. 10. 2015

Doporučený věk (PEGI): 12


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,73781 s | počet dotazů: 257 | paměť: 61601 KB. | 03.12.2022 - 21:15:24