Kritiky.cz > Profily osob > Nedožitých 60 let legendy. Co jste nevěděli o Králi popu!

Nedožitých 60 let legendy. Co jste nevěděli o Králi popu!

Michael Jackson

Stal se nej­o­ce­ňo­va­něj­ším inter­pre­tem všech dob. Byl prv­ním Afroameričanem, jehož klip se vysí­lal na hudeb­ní sta­ni­ci MTV. Má dvě hvězdy na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy. Během prv­ní­ho roku po smr­ti jeho jmé­no při­da­lo na kon­to dědi­ců mili­ar­du dola­rů a dal­ší stá­le vydě­lá­vá. Ale pře­de­vším, do dějin hud­by se nesma­za­tel­ně zapsal jako Král popu! Další před­sta­vo­vá­ní asi netře­ba, řeč je o Michaelu Jacksonovi, kte­rý by dnes (29. 8.) osla­vil šede­sá­té naro­ze­ni­ny. 

První a nepřekonaný

O živo­tě a smr­ti Michaela Jacksona už toho bylo napsá­no a řeče­no tolik, že je těž­ké pou­ze neo­pa­ko­vat již zná­mé. I přes to, ces­ta Michaela Jacksona je plná pří­bě­hů, o kte­rých se nemlu­ví a obec­ně ani mno­ho neví. Vezměme to od jed­no­ho z nej­vět­ších sym­bo­lů úspě­chu – holly­wo­od­ské­ho chod­ní­ku slá­vy. Michael Jackson na něm má hned dvě hvězdy. Jednu za svo­ji sólo­vou kari­é­ru, dru­hou za účin­ko­vá­ní v kape­le The Jackson 5, kde vystu­po­val se svý­mi bra­t­ry a nastar­to­val tak svo­ji hvězd­nou dráhu. Král popu byl také prv­ním Afroameričanem, jehož klip se obje­vil v pla­y­lis­tu hudeb­ní sta­ni­ce MTV. Konkrétně šlo o Billie Jean – píseň o ženě, kte­rá tvr­di­la, že je Michael Jackson otcem její­ho dítě­te. „Producent Quincy Jones se obá­val toho, že by si lidé moh­li mys­let, že tou ženou je slav­ná ame­ric­ká tenist­ka Billie Jean Kingová, a tak navr­ho­val název „Not My Lover“. Podle kníž­ky „Moonwalk“ – Jacksonovy auto­bi­o­gra­fie – nešlo ale o žád­nou kon­krét­ní ženu, spíš o fanyn­ky, kte­ré tím­to způ­so­bem obtě­žo­va­ly nejen Michaela Jacksona, ale i jeho bra­t­ry,“ říká hudeb­ní dra­ma­turg a mode­rá­tor René Hnilička.

Skladba Billie Jean je sou­čás­tí alba Thriller. To je se 110 mili­ó­ny pro­da­ných kusů abso­lut­ně nej­ú­spěš­něj­ším albem všech dob a kul­tov­ní video­klip k jeho titul­ní pís­ni zná snad kaž­dý. Naopak málo se ví, že oble­če­ní pro všech­ny zom­bí­ky, vlkodla­ky a dal­ší nad­při­ro­ze­né bytos­ti, kte­ré se v něm obje­vi­ly, pochá­ze­lo od Armády Spásy.

Thriller s Jehovisty

U pís­ně Thriller ješ­tě chvil­ku zůstaň­me. Tento iko­nic­ký video­klip totiž Jacksonovi způ­so­bil nema­lé pro­blémy. Král popu byl vycho­ván jako svě­dek Jehovův a tato cír­kev mu hro­zi­la kvů­li videu k této pís­ni vylou­če­ním. Jackson tak nako­nec na začá­tek kli­pu nechal umís­tit pro­hlá­še­ní: „Kvůli své­mu sil­né­mu osob­ní­mu pře­svěd­če­ní bych chtěl zdů­raz­nit, že toto video v žád­ném pří­pa­dě nepod­po­ru­je víru v okult­ní zále­ži­tos­ti.“ „Nakonec se v roce 1987 s Jehovisty roz­lou­čil. Později se zají­mal o kaba­lu – židov­ské nábo­žen­ství, pro­střed­nic­tvím kte­ré­ho se – ti, kte­ří jej prak­ti­ku­jí – sna­ží při­blí­žit svou duši k Bohu. Od roku 2005 nosil na levém zápěs­tí čer­ve­nou šňůr­ku, kte­rá od něj měla odhá­nět démo­ny, síly zla a nemo­ci. Dokonce se spe­ku­lo­va­lo tom, že kon­ver­to­val k islá­mu; to bylo ale nako­nec demen­to­vá­no – ačko­liv někte­ří jeho sou­ro­zen­ci – včet­ně sest­ry Janet – k islá­mu sku­teč­ně kon­ver­to­va­li“, dodá­vá René Hnilička.

Miliardový Jackson

Michael Jackson za dobu své sólo­vé kari­é­ry vydě­lal přes 17,5 mili­ar­dy dola­rů. Nešlo ale jenom o pení­ze ply­nou­cí z jeho pís­ní. Jackson svo­je jmé­no napří­klad spo­jil se znač­kou Pepsi, pro kte­rou dokon­ce pře­zpí­val i již zmi­ňo­va­ný hit Billie Jean (https://www.youtube.com/watch?v=hE5A6J51Gq4zdroj: you­tu­be). Mimochodem, fir­ma PepsiCo si jeho tvář opět vybra­la do aktu­ál­ní kam­pa­ně. „Michael Jackson je legen­dou, kte­rá oslo­vo­va­la, oslo­vu­je a bude oslo­vo­vat fanouš­ky napříč gene­ra­ce­mi. Ta vol­ba byla více než jas­ná,“ říká Michal Šlechta z fir­my PepsiCo. A prá­vě díky tako­vým­to „kon­trak­tům“ Jackson vévo­dí žeb­říč­kům nej­vý­dě­leč­něj­ších zesnu­lých celebrit. Podle časo­pi­su Forbes jeho jmé­no jen za minu­lý rok vydě­la­lo v pře­poč­tu přes 1,6 mili­ar­dy korun. Na dru­hém mís­tě se umís­til Elvis Presley s výděl­kem 883 mili­o­nů korun.

10 zajímavostí o Michaelu Jacksonovi

  1. Je drži­te­lem 23 zápi­sů do Guinessovy kni­hy rekor­dů, 13 Grammy a 26 oce­ně­ní American Music Awards.
  2. Jeho slav­ný „moonwalk“ spat­řil svět­lo svě­ta díky spe­ci­ál­ně upra­ve­ným botám.
  3. Byl vel­kým milov­ní­kem zví­řat – jeho nej­ob­lí­be­něj­ším maz­líč­kem byl šim­panz Bubbles.
  4. Miloval mexic­ké jíd­lo.
  5. Příběh o jeho spa­ní v kys­lí­ko­vém sta­nu si sám vymys­lel a vypus­til do médií.
  6. Jeho nej­ob­lí­be­něj­ší ani­mo­va­nou posta­vou byl Pinocchio.
  7. Videoklip k Jacksonově pís­ni „Bad“ reží­ro­val Martin Scorcese.
  8. Toužil stát se komik­so­vým hrdi­nou na fil­mo­vém plát­ně. Usiloval o roli Spidermana nebo Profesora X.
  9. Údajně za svůj život zapla­til na poku­tách v knihov­nách mili­on dola­rů.
  10. V den jeho smr­ti, 25. 6. 2009, ve stej­ný čas spadly strán­ky Wiklipedie a Twitteru

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,16088 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46905 KB. | 08.03.2021 - 09:47:23