Kritiky.cz > Profily osob > Nedožitých 60 let legendy. Co jste nevěděli o Králi popu!

Nedožitých 60 let legendy. Co jste nevěděli o Králi popu!

Michael Jackson

Stal se nej­o­ce­ňo­va­něj­ším inter­pre­tem všech dob. Byl prv­ním Afroameričanem, jehož klip se vysí­lal na hudeb­ní sta­ni­ci MTV. Má dvě hvězdy na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy. Během prv­ní­ho roku po smr­ti jeho jmé­no při­da­lo na kon­to dědi­ců mili­ar­du dola­rů a dal­ší stá­le vydě­lá­vá. Ale pře­de­vším, do dějin hud­by se nesma­za­tel­ně zapsal jako Král popu! Další před­sta­vo­vá­ní asi netře­ba, řeč je o Michaelu Jacksonovi, kte­rý by dnes (29. 8.) osla­vil šede­sá­té naro­ze­ni­ny. 

První a nepřekonaný

O živo­tě a smr­ti Michaela Jacksona už toho bylo napsá­no a řeče­no tolik, že je těž­ké pou­ze neo­pa­ko­vat již zná­mé. I přes to, ces­ta Michaela Jacksona je plná pří­bě­hů, o kte­rých se nemlu­ví a obec­ně ani mno­ho neví. Vezměme to od jed­no­ho z nej­vět­ších sym­bo­lů úspě­chu – holly­wo­od­ské­ho chod­ní­ku slá­vy. Michael Jackson na něm má hned dvě hvězdy. Jednu za svo­ji sólo­vou kari­é­ru, dru­hou za účin­ko­vá­ní v kape­le The Jackson 5, kde vystu­po­val se svý­mi bra­t­ry a nastar­to­val tak svo­ji hvězd­nou dráhu. Král popu byl také prv­ním Afroameričanem, jehož klip se obje­vil v pla­y­lis­tu hudeb­ní sta­ni­ce MTV. Konkrétně šlo o Billie Jean – píseň o ženě, kte­rá tvr­di­la, že je Michael Jackson otcem její­ho dítě­te. „Producent Quincy Jones se obá­val toho, že by si lidé moh­li mys­let, že tou ženou je slav­ná ame­ric­ká tenist­ka Billie Jean Kingová, a tak navr­ho­val název „Not My Lover“. Podle kníž­ky „Moonwalk“ – Jacksonovy auto­bi­o­gra­fie – nešlo ale o žád­nou kon­krét­ní ženu, spíš o fanyn­ky, kte­ré tím­to způ­so­bem obtě­žo­va­ly nejen Michaela Jacksona, ale i jeho bra­t­ry,“ říká hudeb­ní dra­ma­turg a mode­rá­tor René Hnilička.

Skladba Billie Jean je sou­čás­tí alba Thriller. To je se 110 mili­ó­ny pro­da­ných kusů abso­lut­ně nej­ú­spěš­něj­ším albem všech dob a kul­tov­ní video­klip k jeho titul­ní pís­ni zná snad kaž­dý. Naopak málo se ví, že oble­če­ní pro všech­ny zom­bí­ky, vlkodla­ky a dal­ší nad­při­ro­ze­né bytos­ti, kte­ré se v něm obje­vi­ly, pochá­ze­lo od Armády Spásy.

Thriller s Jehovisty

U pís­ně Thriller ješ­tě chvil­ku zůstaň­me. Tento iko­nic­ký video­klip totiž Jacksonovi způ­so­bil nema­lé pro­blémy. Král popu byl vycho­ván jako svě­dek Jehovův a tato cír­kev mu hro­zi­la kvů­li videu k této pís­ni vylou­če­ním. Jackson tak nako­nec na začá­tek kli­pu nechal umís­tit pro­hlá­še­ní: „Kvůli své­mu sil­né­mu osob­ní­mu pře­svěd­če­ní bych chtěl zdů­raz­nit, že toto video v žád­ném pří­pa­dě nepod­po­ru­je víru v okult­ní zále­ži­tos­ti.“ „Nakonec se v roce 1987 s Jehovisty roz­lou­čil. Později se zají­mal o kaba­lu – židov­ské nábo­žen­ství, pro­střed­nic­tvím kte­ré­ho se – ti, kte­ří jej prak­ti­ku­jí – sna­ží při­blí­žit svou duši k Bohu. Od roku 2005 nosil na levém zápěs­tí čer­ve­nou šňůr­ku, kte­rá od něj měla odhá­nět démo­ny, síly zla a nemo­ci. Dokonce se spe­ku­lo­va­lo tom, že kon­ver­to­val k islá­mu; to bylo ale nako­nec demen­to­vá­no – ačko­liv někte­ří jeho sou­ro­zen­ci – včet­ně sest­ry Janet – k islá­mu sku­teč­ně kon­ver­to­va­li“, dodá­vá René Hnilička.

Miliardový Jackson

Michael Jackson za dobu své sólo­vé kari­é­ry vydě­lal přes 17,5 mili­ar­dy dola­rů. Nešlo ale jenom o pení­ze ply­nou­cí z jeho pís­ní. Jackson svo­je jmé­no napří­klad spo­jil se znač­kou Pepsi, pro kte­rou dokon­ce pře­zpí­val i již zmi­ňo­va­ný hit Billie Jean (https://www.youtube.com/watch?v=hE5A6J51Gq4zdroj: you­tu­be). Mimochodem, fir­ma PepsiCo si jeho tvář opět vybra­la do aktu­ál­ní kam­pa­ně. „Michael Jackson je legen­dou, kte­rá oslo­vo­va­la, oslo­vu­je a bude oslo­vo­vat fanouš­ky napříč gene­ra­ce­mi. Ta vol­ba byla více než jas­ná,“ říká Michal Šlechta z fir­my PepsiCo. A prá­vě díky tako­vým­to „kon­trak­tům“ Jackson vévo­dí žeb­říč­kům nej­vý­dě­leč­něj­ších zesnu­lých celebrit. Podle časo­pi­su Forbes jeho jmé­no jen za minu­lý rok vydě­la­lo v pře­poč­tu přes 1,6 mili­ar­dy korun. Na dru­hém mís­tě se umís­til Elvis Presley s výděl­kem 883 mili­o­nů korun.

10 zajímavostí o Michaelu Jacksonovi

 1. Je drži­te­lem 23 zápi­sů do Guinessovy kni­hy rekor­dů, 13 Grammy a 26 oce­ně­ní American Music Awards.
 2. Jeho slav­ný „moonwalk“ spat­řil svět­lo svě­ta díky spe­ci­ál­ně upra­ve­ným botám.
 3. Byl vel­kým milov­ní­kem zví­řat – jeho nej­ob­lí­be­něj­ším maz­líč­kem byl šim­panz Bubbles.
 4. Miloval mexic­ké jíd­lo.
 5. Příběh o jeho spa­ní v kys­lí­ko­vém sta­nu si sám vymys­lel a vypus­til do médií.
 6. Jeho nej­ob­lí­be­něj­ší ani­mo­va­nou posta­vou byl Pinocchio.
 7. Videoklip k Jacksonově pís­ni „Bad“ reží­ro­val Martin Scorcese.
 8. Toužil stát se komik­so­vým hrdi­nou na fil­mo­vém plát­ně. Usiloval o roli Spidermana nebo Profesora X.
 9. Údajně za svůj život zapla­til na poku­tách v knihov­nách mili­on dola­rů.
 10. V den jeho smr­ti, 25. 6. 2009, ve stej­ný čas spadly strán­ky Wiklipedie a Twitteru

 • MICHAEL JACKSON zpátky v čase, aneb život a dědictví krále popu31. srpna 2018 MICHAEL JACKSON zpátky v čase, aneb život a dědictví krále popu Knihy spisovatele, disdžokeje a moderátora Daryla Easlea se zaměřují na jeho oblíbené osobnosti, mezi které patří excentrické popové hvězdy a interpreti populistické afro-americké hudby. […] Posted in Recenze knih
 • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […] Posted in Speciály
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
 • Jiřina Bohdalová12. dubna 2012 Jiřina Bohdalová Život Po obecné škole v Praze-Žižkově absolvovala dívčí reálné gymnázium a po maturitě v roce 1949 nastoupila jako učitelka na základní škole v Ostravě. Ale již od dětských let jí […] Posted in Profily osob
 • DAVE BAUTISTA1. srpna 2014 DAVE BAUTISTA DAVE BAUTISTA  je herec, bývalý profesionální zápasník, jenž se věnuje také smíšeným bojovým uměním, který se do povědomí diváků zapsal především svým působením ve World Wrestling […] Posted in Profily osob
 • Kristen Stewart6. listopadu 2012 Kristen Stewart Kristen Jaymes Stewartová (* 9. dubna 1990, Los Angeles, Kalifornie) je americká filmová a televizní herečka. Je známá z filmů Úkryt, Zathura: Vesmírné dobrodružství, Na území žen, Zábavný […] Posted in Profily osob
 • Rachel McAdamsová23. července 2015 Rachel McAdamsová Rachel McAdamsová, nepřechýleně Rachel McAdams (* 17. listopadu 1978 Londýn, Ontario) je kanadská herečka. Přelomovou se pro ni stala role „včelí královny“ Reginy George ve filmu Protivný […] Posted in Profily osob
 • Glum alias Andy Serkis17. ledna 2004 Glum alias Andy Serkis Aneb jak vzniká přesvědčivě hrající herec, který neexistuje. Není tomu tak dlouho, co se jeden nejmenovaný herec nechal slyšet, že začíná mít vážné starosti o svůj „flek“. Ano, v době, […] Posted in Profily osob
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Adam Sandler8. prosince 2002 Adam Sandler Dneska se hrabete v hnoji, ale už zítra můžete být hvězdou - nebo alespoň tak si to zařídil Adam Sandler a jeho prostuduší hrdinové :) Adam Sandler  „Nejsem příliš hezký, chytrý ani […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...