Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství

Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství

JB478d9d 04

O roze­při spor­tov­ních ruka­vic - to se takhle jed­nou sešlo něko­lik párů spor­tov­ních ruka­vic a zača­ly se mezi sebou doha­do­vat, kte­ré z nich jsou nej­lep­ší a nej­vět­ší hvězdy. Fotbalové bran­kář­ské ruka­vi­ce se jed­no­znač­ně pro­hlá­si­ly za ty nej­vět­ší hvězdy. Oháněly se úctou, jakou k nim všich­ni cho­va­jí. Na to kon­tro­va­ly ty hoke­jo­vé, e to je tedy úcta, když na ně pli­vou. Hokejové ruka­vi­ce chvá­li­ly sami sebe za to, že jejich maji­te­lé v jed­nom kuse dřou a nejsou to žád­né fot­ba­lo­vé sle­čin­ky. Prohlásily se za rytíř­ský ruka­vi­ce a hokej­ku za meč. To už nevy­dr­že­ly šer­míř­ské a ostře se pro­ti tomu­to vyjá­d­ře­ní ohra­di­ly.

O mls­ném fot­ba­lo­vém míči - byl jed­nou jeden fot­ba­lo­vý míč, kte­rý by pro paml­sek udě­lal coko­liv, jak sám o sobě říkal. Ovšem on za to tak úpl­ně nemohl - na vině byl jejich laj­nař nebo­li správ­ce hřiš­tě. Jednou se totiž měl hrát důle­ži­tý západ a on moc pře­mýš­lel, jak mít pří­mo výstav­ní hřiš­tě. Všechno nachys­tal, jen bran­ko­vé tyče neby­ly pos­le jeho vku­su dost slav­nost­ní až na to při­šel - nama­že je medem. No, a tak to všech­no zača­lo. Už během prv­ní stře­ly na brá­nu si míč líz­nul tyče a jak ochut­nal med, byl ztra­cen. Dospělo to tak dale­ko, že měnil dráhu stře­ly, jen aby si mohl líz­nout tyč­ky.

O hokej­ce, kte­rá tuze ráda fau­lo­va­la - v hoke­ji nejsou tvr­dí jenom hrá­či, ale i jejich hokej­ky. Samozřejmě se musí dodr­žo­vat pra­vi­dla a nesmí se fau­lo­vat, ovšem jed­na hokej­ka měla nade vše ráda, prá­vě když moh­la fau­lo­vat. Sama při­zna­la, že nehra­je fér. Prostě si nemoh­la pomoct, ovšem je nut­no podotknout, že ji tak vyro­bi­li. Jak je pří­le­ži­tost, oka­mži­tě poru­šu­je pra­vi­dla a s rados­tí jde do toho. Samozřejmě jsou fau­ly, u kte­rých nemu­sí asis­to­vat hokej­ka, ovšem ta zdej­ší má nej­ra­dě­ji ty, jejíchž je sou­čás­tí. Hokejka se sna­ží roz­hod­čím vymlou­vat, ale je to mar­né.

Roztomilé a svým způ­so­bem i troš­ku mís­ty vtip­né spor­tov­ní pohád­ky, kte­ré se hodí nejen pro klu­ky, ale i pro hol­ky. Obálka je děla­ná přes­ně do toho­to téma­tu. Má 112 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Petr Diviš, Roman Casadol
  • Žánr: pohád­ky
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 20. 07. 2018
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,20453 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53231 KB. | 27.11.2021 - 19:40:12