Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Nečistotnost u koček - kniha

Nečistotnost u koček - kniha

103843 1
103843 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tuto kni­hu sepsa­la němec­ká vete­ri­nář­ka, odbor­ni­ce své­ho obo­ru. Kniha je roz­dě­le­ná do pěti kapi­tol nebo spí­še oddí­lů, kte­ré popi­su­jí rady, když se děje něco s naši­mi koči­čí­mi miláč­ky. V prv­ním oddí­lu se věnu­je cho­vá­ní spo­je­ným s vylu­čo­vá­ním, pro­to­že to s tím úzce sou­vi­sí. Věnuje se zde nežá­dou­cí­mu vyprázd­nění a znač­ko­vá­ní. Častěji to pro­vo­zu­jí kocou­ři než koč­ky a v této kni­ze je uve­de­no i něko­lik sku­teč­ných pří­kla­dů. V tom­to prv­ním oddí­le jsou popsá­ny pří­či­ny toho­to sta­vu, pro­to­že jak se to tak jeví, obvykle je to na zákla­dě něja­ké psy­chic­ké zátě­že. Paní dok­tor­ka zde uvá­dí mno­ho uži­teč­ných infor­ma­cí, ale také pou­ka­zu­je na spe­ci­ál­ní medi­ka­men­ty, kte­ré upra­ví kočkám psy­chi­ku.

Druhý oddíl je věno­ván znač­ko­vá­ní. Je zde popsá­no, jak by měl nor­mál­ní stav vypa­dat, ale také se věnu­je i tzv. nežá­dou­cí­mu znač­ko­vá­ní. Když se vyskyt­nou potí­že, tak paní dok­tor­ka zde radí jak postu­po­vat. Za smys­lu­pl­ný pro­stře­dek napří­klad pova­žu­je kas­t­ra­ci, pro­to­že dospě­lá nevy­kas­t­ro­va­ná zví­řa­ta znač­ku­jí více, avšak ani kas­t­ra­ce nedo­ká­že zaru­čit, že kro­pe­ní močí usta­ne úpl­ně. Pokud je v domě více koček a maji­te­lé nevě­dí, kte­rá pro­vá­dí to tzv. špat­né znač­ko­vá­ní, musí něja­kým způ­so­bem zjis­tit, kte­rá z nich nese odpo­věd­nost. Nežádoucí znač­ko­vá­ní může mít i pří­či­nu zdra­vot­ní – to zna­me­ná, že kočka může být indis­po­no­vá­na, co se týká zdra­ví.

Ve tře­tím oddí­le se nesou ukáz­ko­vé pří­pa­dy koček, respek­ti­ve kocou­rů, kte­ré měla paní dok­tor­ka v pra­xi a cho­di­la domů k jejich páníč­kům, aby moh­la správ­ně určit dia­gnó­zu. Jsou zde čty­ři kocou­ři, kte­ří měli něja­ký pro­blém spo­je­ný s vyprazd­ňo­vá­ním a znač­ko­vá­ním. Například hned ten prv­ní – Paul. V posled­ním půlro­ce močí na všech­ny věci v domě. Dokonce jde i do pod­kro­ví. Tam poču­rá pohov­ku pro hos­ty a nevy­ne­chá ani kvě­ti­ná­če s poko­jo­vý­mi rost­li­na­mi. Velkou potře­bu naštěs­tí pro maji­te­le pro­vo­zu­je výhrad­ně v koči­čí toa­le­tě. Tady byla pří­či­na ve zdra­vot­ním sta­vu jako tako­vém a z toho dále pra­me­ni­li ješ­tě mír­né psy­chic­ké obtí­že, kte­ré to jenom tzv. dora­zi­ly. Mimo rady tu čte­ná­ři najdou i krás­né foto­gra­fie koči­ček.

Čtvrtý oddíl se zamě­řu­je na nežá­dou­cí cho­vá­ní a jak mu před­chá­zet a jak ho cíle­ně měnit. Je zde popsá­na poměr­ně slo­ži­tá změ­na emo­cí pro koč­ku, kte­ré by se hůře pro­vá­dě­li, když je člo­věk začá­teč­ník s kočka­mi. Ale ani zku­še­ní cho­va­te­lé by to nemu­se­li hned na prv­ní pokus tre­fit. Paní dok­tor­ka popi­su­je cvi­če­ní se zvu­ky, kte­ré se dají kou­pit na cd nosi­čích napří­klad u vete­ri­ná­ře a díky nim se dá pro­vést u koček cíle­né ovliv­ně­ní emo­cí, ale je to běh na dlou­hou trať a člo­věk se musí obr­nit trpě­li­vos­tí.

Jedná se o sen­zi­bi­li­za­ci a sys­te­ma­tic­kou desen­zi­bi­li­za­ci. Paní dok­tor­ka tyto meto­dy popi­su­je vel­mi zevrub­ně, tak­že to pocho­pí úpl­ně kaž­dý. Mimo toho v kni­ze také mno­ho­krát pro­hlá­sí, že koč­ky bychom nemě­li trestat, pokud zjis­tí­me, že se vyprázd­ni­la někam jinam, než do koči­čí toa­le­ty. Čtenáři by měli mít na pamě­ti, že v tom oprav­du může být úpl­ně něco jiné­ho než je roz­pus­ti­lost, a to vlast­ně pokaž­dé. Autorka mno­ho let pra­co­va­la jako vete­ri­nář­ka v Mnichově, kde měla pra­xi zamě­ře­nou na malá zví­řa­ta. V roce 1994 šla do Anglie stu­do­vat tera­pii cho­vá­ní zví­řat. Od roku 2000 se tudíž spe­ci­a­li­zu­je jako tera­pe­u­t­ka na pro­blé­mo­vé cho­vá­ní zví­řat.

Výborná kni­ha s nád­her­ný­mi fot­ka­mi koček, kte­rá se hodí pro milov­ní­ky všech zví­řat, neje­nom koček. Doporučuju všem, kdo mají rádi zví­řa­ta. Opravdu per­fekt­ní čte­ní - je znát na prv­ní pohled, že to napsa­la vete­ri­nář­ka. Má 128 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 219 Kč zde.

  • Autor: Renate Jones
  • Žánr: cho­va­tel­ství
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 10. 04. 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,90933 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60939 KB. | 04.10.2022 - 08:49:18