Kritiky.cz > Recenze knih > Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

desaterp

Je vám pade­sát? Šedesát? Sedmdesát? Víc?

Chcete se obě­sit? Utopit? Spolykat práš­ky?

Zkuste si před­tím pře­číst tuhle kníž­ku.

Zase na star­tu.... asi tak nějak se cítí spous­ta žen: tj. sta­rá, ošk­li­vá, str­ha­ná žen­ská, o kte­rou nemá nikdo zájem, a kte­rá jen poslou­ži­la své­mu úče­lu, a nyní je odkopnu­tá jako již nepo­třeb­ná hrač­ka a mož­ná i nahra­ze­na mlad­ší kopií...

Když děti ode­jdou z domo­va a pes do věč­ných lovišť, nastá­vá svo­bo­da. Dost čas­to při­chá­zí ve stej­nou dobu, kdy kon­čí­te i se svým zaměst­ná­ním, tak­že je to svo­bo­da něko­li­ka­ná­sob­ná. Už nemu­sí­te brzy vstá­vat, už neho­ní­te kaž­dou minu­tu a netře­se­te se, že při­jde­te poz­dě do jes­lí, do škol­ky, do dru­ži­ny, na pora­du... Už se nebo­jí­te, že nestih­ne­te auto­bus, vlak, tram­vaj... Máte svo­bo­du, neo­me­ze­ně mož­nos­tí, ale čas­to taky plno stra­chu a pochyb­nos­tí. Spoustu vtí­ra­vých myš­le­nek, že život ute­kl, ani neví­te jak, že už o vás nikdo nesto­jí, nejste niko­mu potřeb­né, že už se za vámi žád­ný muž­ský neo­hléd­ne, a že už bude­te cho­dit jenom po dok­to­rech, a pla­kat nad hro­by svých blíz­kých.

Nemáte rády naro­ze­ni­ny, štve vás, že svíč­ky už by se na dort ani nevešly a mož­ná by vám ani nesta­čil dech na jejich sfouk­nu­tí. Ono ale oprav­du není nut­né dovo­lit myš­len­kám, aby se ubí­ra­ly tím­to smě­rem, pro­to­že život je krás­ný v jakém­ko­liv věku. Záleží pře­ce jenom na vás, jaký bude. Vy samy jste jeho reži­sé­rem, hlav­ní hrdin­kou i pro­du­cent­kou.

Rády a čas­to říká­me, že čas je jedi­ný spra­ved­li­vý soud­ní senát na svě­tě, pro­to­že všem odmě­řu­je stej­ně. Minuta má šede­sát sekund na hodin­kách koho­ko­liv, v kte­rém­ko­liv kou­tě země­kou­le. Je stej­ně dlou­há na hodin­kách ze zla­ta a posá­ze­ných dia­man­ty jako na bake­li­to­vém budí­ku za dvac­ku z obchod­ní­ho řetěz­ce. Tak proč se zabý­vat něčím, co stej­ně nezmě­ní­me? Proč si neu­žít kaž­dou vte­ři­nu, minu­tu, hodi­nu, den, týden, měsíc, rok? (Autorky)

DESATERO:

1)    Nic netr­vá věč­ně

2)    Neobtěžujte dru­hé svý­mi pro­blémy

3)    Vypusťte včas děti do živo­ta

4)    Buďte aktiv­ní a nor­mál­ní

5)    Sex na rok naro­ze­ní nedbá

6)    Vězte, že nikdo není doko­na­lý

7)    Mlčeti zla­to

8)    Pořád může­te něco nové­ho začít

9)    Na roz­dá­vá­ní máte času dost

10)  Nikdy není poz­dě!

Odkdy pat­ří ženy do staré­ho žele­za? Tato kni­ha vám uká­že, že pokud se ale­spoň tro­šič­ku bude­te sna­žit, a dáte na někte­ré z dob­ře míně­ných rad toho­to prů­vod­ce, tak si tak urči­tě nebu­de­te při­pa­dat NIKDY. Ostatně vše není jen o vzhle­du, ale o tom, jak se ve sku­teč­nos­ti cítí­me tam „uvnitř“. A je jen na nás, jak moc chce­me na sobě pra­co­vat či niko­liv.

Kniha vám nazna­čí a uká­že, jakým smě­rem se máte vydat, kde a jak na sobě pra­co­vat, pomů­že vám zno­vu obje­vit sebe sama. Tu žen­skou tj. spo­ko­je­nou, vitál­ní a hlav­ně sebe­vě­do­mou žen­skou, kte­rá si i po „odle­tu svých dětí z hníz­da“ umí svůj život uží­vat napl­no, rado­vat se z kaž­do­den­ních malič­kos­tí, milu­jí­cí nejen svůj život, ale hlav­ně i sama sebe. Ostatně člo­věk je tak mla­dý, jak mla­dý se cítí, tak proč se necí­tit stá­le tře­ba na tři­cet, čty­ři­cet let....

„Žijete jenom jed­nou! Tak by to mělo být zába­va!“ (Coco Chanel)

Stárněte osl­ni­vě!!!! Žádná žena není ošk­li­vá, jen někte­ré jsou líné!!! A pro­to vám autor­ky šikov­ně pora­dí, jak zapra­co­vat na svém zevnějš­ku, jak o sebe pečo­vat, dbát, jak pozmě­nit svůj „fád­ní“ šat­ník, zaži­té zvy­ky, a jakým novým akti­vi­tám bys­te se nao­pak moh­li začít věno­vat.

Desatero vám pomů­že najít tu správ­nou život­ní rov­no­váhu, poskyt­ne dob­ré tipy na to, jak napl­nit svůj nově naby­tý „vol­ný“ čas, při­ná­ší nej­růz­něj­ší tipy na akti­vi­ty, ale i to jak se nevy­hý­bat pří­pad­né lás­ce, pro­to­že i ta může při­jít v jakém­ko­li věku. Kromě „chu­tě“ a nápl­ně živo­ta se nevy­hý­bá ani otáz­kám týka­jí­cí se pří­pad­né nemo­ci a smr­ti.

Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná, dopl­ně­ná o úsměv­né his­tor­ky, jež vám polech­ta­jí brá­ni­ci, ale i o výro­ky a citá­ty zná­mých osob­nos­tí, jež vás nave­dou na tu správ­nou ces­tu za pozná­ním sebe sama.  Hledáte-li nový smy­sl živo­ta, urči­tě si tuto kni­hu nenech­te ujít. Bude vám vel­kým pomoc­ní­kem na své ces­tě sebe­po­zná­ní.

Pokud nebu­de­te chtít „Desatero“ číst celé, sta­čí nalis­to­vat kon­krét­ní kapi­to­lu - jed­no z při­ká­zá­ních, začíst se a vzít si z toho to, co prá­vě potře­bu­je­te pro kon­krét­ní den nebo pro­blém.

Tento „Průvodce pro hol­ky v nej­lep­ších letech“ aneb „Nové i tra­dič­ní poznatky a postu­py, kte­ré sto­jí za to vyzkou­šet“ vám zpes­t­ří a obo­ha­tí kaž­do­den­ní „mož­ná i tak tro­chu nud­ný a fád­ní“ život.

A pokud si bude­te chtít tro­chu zaex­pe­ri­men­to­vat, může­te se pus­tit do vaře­ní jed­not­li­vých eli­xí­rů. Autorky při­da­ly něko­lik osvěd­če­ných recep­tů, jež si dle jed­no­du­ché­ho návo­du může­te sami při­pra­vit např. „Životabudič“, „Česnekový eli­xír mlá­dí“, „Elixír z žen­še­nu“, „Granátový eli­xír“, „Odvar na posí­le­ní duše“, „Elixírová polév­ka“, a aby toho neby­lo málo, při­da­ly i malý bonus navíc v podo­bě „Receptu na dlou­ho­vě­kost pod­le Zity Kubátové“.

Kniha „zla­tých“ rad, úsměv­ných his­to­rek, moud­rých citá­tů v kom­bi­na­ci gro­tesk­ních a humor­ných ilu­stra­cí vytvo­ři­lo geni­ál­ní­ho prů­vod­ce pro „ženy nejen v letech“, kte­rý je pří­jem­ně nala­dí, povzbu­dí a pomů­že najít nový smy­sl živo­ta. A to nejen ženám v „letech“ ale i ostat­ním věko­vým kate­go­ri­ím.

DESATERO PRO HOLKY V NEJLEPŠÍCH LETECH

Napsaly: Marie Formáčková a Michaela Zindelová

Ilustrace: Lubomír Lichý

Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ

Praha 2017

Počet stran: 237

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Barbara Nesvadbová: Laskonky4. prosince 2016 Barbara Nesvadbová: Laskonky Kniha pro pobavení i lehké zamyšlení. Pokud hledáte nenáročnou četbu a jste žena, pak jsou pro vás Laskonky skvělou volbou. Barbara Nesvadbová nám v této knize předkládá dvacet šest […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Ženy českých panovníků 33. srpna 2017 Ženy českých panovníků 3 Mgr. Vladimír Liška, přední český záhadolog, se ve třetím dílu této úspěšné série věnuje neprávem opomíjeným čtrnácti kněžnám a královnám. Připomíná, že na bedrech žen panovníků spočívala […] Posted in Recenze knih
  • Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže4. listopadu 2017 Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže Muži v přítomnosti a ve vztahu se silnou a vědomou ženou doslova ožívají. Jenže často o tom vůbec nevědí. Na jednu stranu se tu autorka do morku kostí rozčiluje a rozhořčuje doslova se […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...