Nechte se zlákat pikantností a zažehněte v sobě plamen prostřednictvím Red Hot Chilli kuchařky

redhot

S touhle kni­hou se nau­čí­te hra­vě vytvá­řet nejen ze suše­né­ho, uze­né­ho, ale hlav­ně z čer­stvé­ho chil­li vel­mi lahod­né a pod­ma­ni­vé pokr­my, jež si vás zís­ka­jí svo­jí neza­mě­ni­tel­nou a neo­do­la­tel­nou chu­tí.

Ve sklad­bě jídel a výbě­ru jed­not­li­vých recep­tů si sku­teč­ně na své při­jde oprav­du kaž­dý tj. jak milov­ní­ci vydat­ných jídel, tak i mlsouni, jež dáva­jí před­nost slad­kým jídlům.

Díky této kuchař­ce se sta­ne­te svěd­ky nevšed­ních a gur­mán­ských zážit­ků, pozná­te nej­růz­něj­ší kuchy­ně z celé­ho svě­ta, i těch exo­tic­kých; a nech­te se kouz­lit jejich ostrou exo­ti­kou....

„Pálivé, páli­věj­ší, nej­pá­li­věj­ší.... ale vždy lahod­né!“

V před­mluvě této kni­hy se sezná­mí­me něco málo z his­to­rie paprik a jejich nej­růz­něj­ších odrů­dách, kte­ré svou mír­nou, šťav­na­tou či ohni­vou páli­vos­tí pro­půj­ču­jí pokr­mům zce­la zvlášt­ní aro­ma a chuť.

Začátek kni­hy je vel­mi vtip­ně roze­psán do tří úsměv­ných názvů kapi­tol: „Požární poplach“, „Požární ochra­na“ a „Hasící pro­střed­ky“.  Už samot­né názvy kapi­tol nazna­ču­jí, jaké­mu kon­krét­ní­mu téma­tu se věnu­jí.

V požár­ním popla­chu vás autor sezná­mí s „páli­vos­tí“ tj. s jed­not­li­vý­mi páli­vý­mi slož­ka­mi Chilli. Dočtete se, co dělá na vita­mí­ny boha­té chil­li tak ost­ré a dráž­di­vé. Kromě toho vás i navíc sezná­mí s jed­not­li­vý­mi stup­ni páli­vos­ti, kte­ré kdy­si v roce 1912 sta­no­vil ame­ri­čan Wilbur Lincoln Sloville, a to pomo­cí tes­tů ost­ros­ti jed­not­li­vých paprik.

A co by to bylo za výčet, kdy­by chy­běl seznam 18 odrůd jed­not­li­vých Hot Chilli Peppers, a to od mír­ných odrůd až po ty páli­vé, včet­ně uve­de­ní jejich mís­ta půvo­du a samot­né­ho aro­ma.

Po požár­ním popla­chu násle­du­je kapi­to­la věno­va­ná požár­ní ochra­ně, kte­rá vás chce upo­zor­nit, a tak tro­chu ochrá­nit od „popá­le­nin“.  Z toho důvo­du vám před­lo­ží něko­lik málo věcí, na kte­ré bys­te roz­hod­ně měli dávat pozor, a před­chá­zet jim, abys­te tak zabrá­ni­li pří­pad­ným „popá­le­ni­nám“, a co si může­te dopře­du nachys­tat jako prv­ní pomoc na zahná­ní „nesne­si­tel­né­ho“ pále­ní.

Zklidňující pro­střed­ky, jež pomá­ha­jí ost­rost v ústech neutra­li­zo­vat, bys­te měli mít stá­le na pamě­ti, až se pus­tí­te do samot­né­ho vaře­ní dle recep­tů této kni­hy. Poradí vám zázrač­ná jíd­la, bez kte­rých se zce­la urči­tě neo­be­jde­te, a jež pří­pad­ně zmír­ní vaše utr­pe­ní. A co by to bylo za kuchař­ku, kdy­by navíc nepři­ho­di­la i recep­ty na lahod­né „hasí­cí pro­střed­ky“, jež mohou být podá­vá­ny buď spo­lu s jíd­lem ane­bo po něm.

Všechny recep­ty jsou opat­ře­ny stup­ni páli­vos­ti, tak­že hned před samot­nou pří­pra­vou recep­tu víte, do čeho jde­te a vel­mi rych­le se zori­en­tu­je­te v to, zda je recept určen pro nováč­ky, pro pokro­či­lé nebo pro pro­fí­ky, kte­rým neva­dí ani ohni­vá páli­vost a vzru­šu­jí­cí „vel­mi ost­rý“ záži­tek.

Všechny recep­ty jsou roz­dě­le­ny do čtyř vel­kých kapi­tol, a to „Omáčky, dipy a spol.“ , „Předkrmy“ , „Hlavní jíd­la“ a „Svačinky & Sladkosti“.

A jak jsou jed­not­li­vé recep­ty pre­zen­to­vá­ny? Každému z recep­tů či podob­ných recep­tů je věno­vá­na dvou­stra­na kni­hy, kde na jed­né stra­ně je zob­ra­ze­na foto­gra­fie výsled­né­ho recep­tu a na stra­ně dru­hé samot­ný recept.

Recept obsa­hu­je název spo­lu s uve­de­ním počtu stráv­ní­ků nebo hoto­vých kous­ků, samo­zřej­mě nesmí chy­bět ani stu­peň páli­vos­ti, dále  ingre­di­en­ce a v nepo­sled­ní řadě i samot­ný a vel­mi podrob­ně popsa­ný recept pří­pra­vy.

Všechny zvo­le­né ingre­di­en­ce jsou snad­no dostup­né, vel­mi zná­mé suro­vi­ny běž­né­ho pou­ží­vá­ní, kte­ré najde­te v kaž­dé domác­nos­ti. V závě­ru kaž­dé­ho recep­tu může být, ale není to pra­vi­dlem, TIP na malou obmě­nu recep­tu nebo vychy­táv­ku.

Fotografie jsou vel­mi barev­né, ost­ré, zamě­ře­né na jed­not­li­vý detail. Všechny zob­ra­ze­ná jíd­la jsou krás­ně naser­ví­ro­va­ná, food-stylista si s tím sku­teč­ně vyhrál, neboť je to pas­tva pro oči a chu­ťo­vé pohár­ky, zde sku­teč­ně design jíd­la vysti­hl jeho samot­nou chuť i vůni.

Nechte se vést odbor­ní­kem a nauč­te se, jak si vybí­rat jed­not­li­vé papri­ky, s čím je kom­bi­no­vat, a jak je per­fekt­ně snou­bit s ostat­ní­mi chu­tě­mi a ingre­di­en­ce­mi. Budete mile pře­kva­pe­ni tím, jak se s nimi dá kouz­lit a dělat sku­teč­né zázra­ky....

„Nechte se zlá­kat pikant­nos­tí a zažehně­te v sobě pla­men lás­ky k chil­li!“

Red Hot Chilli kuchař­ka

Anton Enns, Nadja Buchcziková

Překlad: Eva Nakládalová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 94

ISBN 978-80-264-1998-3


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
  • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]
  • Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.14. ledna 2019 Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo. Tato kniha vás dokonale seznámí s velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná […]
  • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […]
  • DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.10. února 2019 DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně. Pro všechny milovníky medu je tato kniha "Medová kuchařka" s více než 160 recepty jako dělaná. Kromě autorkou vyzkoušených receptů na velké množství dobrot, kde je z jednou složek […]
  • Šípková marmeláda2. října 2017 Šípková marmeláda Při toulkách podzimní a krásně zbarvenou přírodou můžeme narazit na rudé zlato podzimu, a to na plody šípku jinak nazývaného růže šípková. A zrovna teď je nejvhodnější doba na výrobu […]
  • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […]
  • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
  • Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze24. března 2017 Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze V této knize se sešli dvě velké osobnosti vaření – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám ráda obálky knih všeobecně a tady mě zaujalo jejich společné foto. Kniha má podtitul Čtyři roční období […]