Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nechte se uchvátit 3D filmem Resident Evil: Odveta

Nechte se uchvátit 3D filmem Resident Evil: Odveta

nechte se uchvatit 3d filmem resident evil odveta

Vele úspěš­ná her­ní série Resident Evil zaží­vá nový boom neje­nom díky nové­mu dílu, kte­rý je ozna­čo­ván za cel­ko­vě šes­tý, ale také nové­mu fil­mu, kte­rý reží­ru­je Paul W.S. Anderson. Celý film bude v úchvat­ném 3D, tak­že se bude oprav­du na co těšit. Trailery uka­zu­jí, či chcete-li napo­ví­da­jí, že se ve fil­mu setká­me s úpl­ně nový­mi typy pří­šer, ale také s doslo­va dopo­sud neví­da­nou akcí.

Hlavní hrdin­kou bude opět Alice, kte­rou ztvár­ní výteč­ná hereč­ka Milla Jovovich. Tentokrát se ve fil­mu setká­me s celou his­to­rií Alice, kte­rá sahá dale­ko před udá­lost­mi, kte­ré zni­či­ly pla­ne­tu zemi a zapla­vi­ly jí nemrt­vý­mi stvů­ra­mi. Alice si dokon­ce uvě­do­mí, že ne všech­no, co si dopo­sud mys­le­la, že je prav­da, je prav­da, a tak někte­ré svo­je posto­je bude muset pře­hod­no­tit. Opět nebu­de na svůj boj sama a bude jí pomá­hat řada přá­tel, kte­ré jsme již ve fil­mech Resident Evil spat­ři­li.

Pokud bude sní­mek optic­ky ješ­tě lep­ší, než ten minu­lý, pak se může­me těšit na oprav­du obdi­vu­hod­né 3D pro­stře­dí, díky kte­ré­mu se divác­ký strach posu­ne na dal­ší úro­veň, na kte­rou dopo­sud někte­ří lidé neby­li zvyklí. Nevíte, co bude­te dělat 13.09.2012? Pak si zapiš­te do kalen­dá­ře, že ten den bude pre­mi­é­ra fil­mu Resident Evil: Odveta v ČR a roz­hod­ně si ji nemů­že­te nechat ujít. Protože film bude oprav­du jedi­neč­ný!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51070 s | počet dotazů: 220 | paměť: 53338 KB. | 25.09.2021 - 23:35:04