Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nechte ho jít - Kevin Costner se vrací k žánru western.

Nechte ho jít - Kevin Costner se vrací k žánru western.

Nechte
Nechte

Poklidný život pen­zi­o­no­va­né­ho šeri­fa George Blackledgea (Kevin Costner) a jeho ženy Margaret (Diane Lane) pře­ru­ší tra­gic­ká smrt jejich syna. Vzápětí jim osud uštěd­ří dal­ší ránu. Jejich sna­cha Lorna (Kayli Carter) se zno­vu pro­vdá a s novým part­ne­rem Donniem (Will Brittain) odje­de žít k jeho rodi­ně. Pochopitelně s sebou odve­ze i své­ho malé­ho syn­ka. George a Margaret by se s tím snad nako­nec smí­ři­li, kdy­by nový part­ner jejich sna­chy neměl násil­nic­ké sklo­ny. I pro­to se vyda­jí na stras­tipl­nou ces­tu přes půl země do Dakoty, aby v pří­pa­dě nou­ze zakro­či­li a odvez­li chla­peč­ka s sebou domů. Jenže jeho nová rodi­na, jíž šéfu­je své­rázná Blanche (Lesley Manville), něco tako­vé­ho roz­hod­ně nedo­vo­lí...

Kevin Costner do staré­ho žele­za nepat­ří. Dokazuje to krom stá­le vel­mi dob­ré­ho seri­á­lu Yellowstone také nej­no­věj­ší thriller sce­náris­ty a reži­sé­ra Thomase Bezuchy, kte­rý se po téměř deká­dě vrá­til na režij­ní žid­li a dle nove­ly Larryho Watsona nato­čil nej­lep­ší thriller roku!

Kevin Costner se vzdá­le­ně vra­cí k žán­ru wes­tern (ten­to film je zce­la jas­ným prá­vem řazen do kate­go­rie Neo-Westernů) a spo­leč­ně s Diane Lane oba před­vá­dí napros­to fan­tas­tic­ký výkon ve vel­mi dob­rém atmo­sfé­ric­kém thrille­ru, kte­rý má záro­veň srdíč­ko na pra­vém mís­tě. Nechte ho jít je jed­no­du­še sní­mek, kte­rý bra­vur­ně budu­je atmo­sfé­ru ohled­ně napě­tí, má vel­mi funkč­ní dojem­né momen­ty a sku­teč­ně jde o jeden z nej­lep­ších Neo-Westernů posled­ních let.

Ono samot­né tem­po mož­ná není doko­na­lé, vývoj děje jde čas­to před­po­vě­dět a film se pře­ce jen nevy­hne pár oče­ká­vá­ným klišé. Ale pořád je to nesku­teč­ně parád­ní atmo­sfé­ric­ká podí­va­ná, kte­rá hod­ně těží ze své­ho cas­tingu, její moti­vy nesku­teč­ně fun­gu­jí a pře­de­vším to celé vyvr­cho­lí v nesku­teč­ně sil­ný závěr. A to je to hlav­ní!

Samotnou kni­hu jsem neče­tl, zrov­na u Nechte ho jít ale nemám pocit, že by něco zásad­ní­ho chy­bě­lo a že by zde figu­ro­va­lo něco, co by měla kni­ha násled­ně více rozkreslit/rozebrat. Jsem za to nesku­teč­ně rád, pro­to­že vět­ši­nou mám u fil­mo­vých adap­ta­cí knih přes­ně ten­to pocit. U Nechte ho jít jsem ho neměl, což doka­zu­je, že Bezucha kni­hu adap­to­val vel­mi přes­ně.... nebo si s ní mož­ná ve sku­teč­nos­ti vytřel zadek a napsal si fil­mo­vou adap­ta­ci více po svém.

Kevin Costner pořád hra­je nesku­teč­ně suve­rén­ně a svůj šarm ani po letech neztra­til. Ještě více se ale herec­ky před­vá­dí Diane Lane, kte­rá se svým výko­nem mini­mál­ně u mě bude řadit mezi nej­pa­měti­hod­něj­ší herec­ké výko­ny roku. Lesley Manville též dosta­la mož­nost se herec­ky nesku­teč­ně vyřá­dit a role zlé hla­vy rodi­ny jí pře­kva­pi­vě nesku­teč­ně sedí. Kayli Carter jako posta­va sna­chy postav Costnera a Lane kdo­ví­jak výrazná není, vylo­že­ně špat­ná ale v té roli není. A Booboo Stewart je pře­kva­pi­vě vel­mi fajn.

Michael Giacchino slo­žil parád­ní soun­d­track, kte­rý vylo­že­ně k tomuhle Neo-Westernu sedí, Guy Godfree zase z pozi­ce kame­ra­ma­na obsta­ral něko­lik vel­mi půvab­ných zábě­rů. Celé to má sku­teč­ně parád­ní cas­ting, tu bra­vur­ní atmo­sfé­ru a něja­kou for­mu vyvr­cho­le­ní. Skutečně se tomu vše­mu nedá sko­ro téměř vytknout.

Bezucha mož­ná kdo­ví­jak sil­ný reži­sér není a uka­zu­je se, že by kdeja­ký tvůr­ce z celé­ho audi­o­vi­zu­ál­ní­ho poje­tí dalo vytřís­kat mno­ho víc. Ten film pořád není doko­na­lý a pře­ce jen se čás­teč­ně chví­le­mi drh­ne, ve finá­le je ten film ale tak záživ­ný, atmo­sfé­ric­ký a emo­ci­o­nál­ně sil­ný, že je pře­ce jen něko­lik důvo­dů k rados­ti. Thriller má pře­de­vším v divá­ko­vi vzbu­dit napě­tí a to tenhle film pros­tě plní na jed­nič­ku. A pře­de­vším to postup­ně budo­va­né napě­tí v samot­ném závě­ru zce­la neza­bi­je, ale nao­pak to finá­le pro­dá par excellen­ce. Rozhodně jeden z nej­pů­so­bi­věj­ších fil­mů roku, kte­rý si pozor­nost urči­tě zaslou­ží.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Focus Features


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Man of Steel / Superman bez slipů má zpátky svou filmovou důstojnost28. listopadu 2019 Man of Steel / Superman bez slipů má zpátky svou filmovou důstojnost Supermana se dá nahlížet různými způsoby. Většina ho zřejmě bude znát pouze z filmů, které rozhodně ne vždy (spíše nikdy) vyzdvihovaly mytologii tohoto hrdiny, ale spíše byly přehlídkou ne […] Posted in Retro filmové recenze
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
  • Jumper27. března 2022 Jumper Pro ty, co neslyšeli o tomto titulu, musím podotknout, že se nejedná, jak by se podle názvu mohlo zdát, o sportovní film, pojednávající o skupině odvážlivců, jenž se chtějí dostat na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božský Bruce5. srpna 2021 Božský Bruce Tato vynikající komedie vám zaručeně zahýbá bránicemi a pánům, těm zahýbá možná i něčím jiným :-)! Bruce Nolan (Jim Carrey) je nadějný atalentovaný televizní reportér, který marně touží a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.29. července 2021 Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie. Kdo by před čtyřiceti lety řekl, že se ten drsňák z Leoneho westernů stane úspěšným a uznávaným režisérem? Asi málokdo, ale je tomu tak. Clint Eastwood přičichl k režisérskému řemeslu a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Robin Hood: Král zbojníků15. června 2021 Robin Hood: Král zbojníků Po útěku ze zajetí se Robin (Kevin Costner) vrací zpátky domů do Anglie, spolu se svým maurským přítelem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozvídá, že jeho otce zabili lidé sloužící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hitch: lék pro moderního muže14. května 2021 Hitch: lék pro moderního muže Jste-li muž, ani ne tak moderní, jako spíš nesmělý a nevíte, jak se přiblížit k dívce svých snů, pak je tady pro Vás Alex Hitchens zvaný 'Hitch'. Musíte však předmětnou dívku opravdu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Liga spravedlnosti Zacka Snydera18. března 2021 Liga spravedlnosti Zacka Snydera Bruce Wayne (Ben Affleck) je odhodlaný postarat se o to, aby Supermanova (Henry Cavill) oběť nepřišla nazmar. Spojí síly s Dianou Prince (Gal Gadot) a společně sestaví tým superhrdinů, […] Posted in Filmové recenze
  • Liga spravedlnosti - Tenkrát...když půlku filmu dotočil Joss Whedon.16. března 2021 Liga spravedlnosti - Tenkrát...když půlku filmu dotočil Joss Whedon. Tak jako Marvel se snaží o komiksové filmy i DC. Po vynikajícím Muži z Oceli se vrhl do kin Batman vs. Superman. Ještě bylo v kině několik odboček  (Wonder Woman a Sebevražedný oddíl) a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zack Snyder's Justice League14. února 2021 Zack Snyder's Justice League Už se blíží premiéra ultimátního sestřihu Ligy spravedlnosti. Premiéru bude mít na HBO Max a čeká nás 4 hodiny představ režiséra Zack Snyder, co by dělal, kdyby mu do toho nemluvilo […] Posted in Trailery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,70519 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56751 KB. | 02.07.2022 - 16:24:29