Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nechte ho jít - Kevin Costner se vrací k žánru western.

Nechte ho jít - Kevin Costner se vrací k žánru western.

Nechte

Poklidný život pen­zi­o­no­va­né­ho šeri­fa George Blackledgea (Kevin Costner) a jeho ženy Margaret (Diane Lane) pře­ru­ší tra­gic­ká smrt jejich syna. Vzápětí jim osud uštěd­ří dal­ší ránu. Jejich sna­cha Lorna (Kayli Carter) se zno­vu pro­vdá a s novým part­ne­rem Donniem (Will Brittain) odje­de žít k jeho rodi­ně. Pochopitelně s sebou odve­ze i své­ho malé­ho syn­ka. George a Margaret by se s tím snad nako­nec smí­ři­li, kdy­by nový part­ner jejich sna­chy neměl násil­nic­ké sklo­ny. I pro­to se vyda­jí na stras­tipl­nou ces­tu přes půl země do Dakoty, aby v pří­pa­dě nou­ze zakro­či­li a odvez­li chla­peč­ka s sebou domů. Jenže jeho nová rodi­na, jíž šéfu­je své­rázná Blanche (Lesley Manville), něco tako­vé­ho roz­hod­ně nedo­vo­lí...

Kevin Costner do staré­ho žele­za nepat­ří. Dokazuje to krom stá­le vel­mi dob­ré­ho seri­á­lu Yellowstone také nej­no­věj­ší thriller sce­náris­ty a reži­sé­ra Thomase Bezuchy, kte­rý se po téměř deká­dě vrá­til na režij­ní žid­li a dle nove­ly Larryho Watsona nato­čil nej­lep­ší thriller roku!

Kevin Costner se vzdá­le­ně vra­cí k žán­ru wes­tern (ten­to film je zce­la jas­ným prá­vem řazen do kate­go­rie Neo-Westernů) a spo­leč­ně s Diane Lane oba před­vá­dí napros­to fan­tas­tic­ký výkon ve vel­mi dob­rém atmo­sfé­ric­kém thrille­ru, kte­rý má záro­veň srdíč­ko na pra­vém mís­tě. Nechte ho jít je jed­no­du­še sní­mek, kte­rý bra­vur­ně budu­je atmo­sfé­ru ohled­ně napě­tí, má vel­mi funkč­ní dojem­né momen­ty a sku­teč­ně jde o jeden z nej­lep­ších Neo-Westernů posled­ních let.

Ono samot­né tem­po mož­ná není doko­na­lé, vývoj děje jde čas­to před­po­vě­dět a film se pře­ce jen nevy­hne pár oče­ká­vá­ným klišé. Ale pořád je to nesku­teč­ně parád­ní atmo­sfé­ric­ká podí­va­ná, kte­rá hod­ně těží ze své­ho cas­tingu, její moti­vy nesku­teč­ně fun­gu­jí a pře­de­vším to celé vyvr­cho­lí v nesku­teč­ně sil­ný závěr. A to je to hlav­ní!

Samotnou kni­hu jsem neče­tl, zrov­na u Nechte ho jít ale nemám pocit, že by něco zásad­ní­ho chy­bě­lo a že by zde figu­ro­va­lo něco, co by měla kni­ha násled­ně více rozkreslit/rozebrat. Jsem za to nesku­teč­ně rád, pro­to­že vět­ši­nou mám u fil­mo­vých adap­ta­cí knih přes­ně ten­to pocit. U Nechte ho jít jsem ho neměl, což doka­zu­je, že Bezucha kni­hu adap­to­val vel­mi přes­ně.... nebo si s ní mož­ná ve sku­teč­nos­ti vytřel zadek a napsal si fil­mo­vou adap­ta­ci více po svém.

Kevin Costner pořád hra­je nesku­teč­ně suve­rén­ně a svůj šarm ani po letech neztra­til. Ještě více se ale herec­ky před­vá­dí Diane Lane, kte­rá se svým výko­nem mini­mál­ně u mě bude řadit mezi nej­pa­měti­hod­něj­ší herec­ké výko­ny roku. Lesley Manville též dosta­la mož­nost se herec­ky nesku­teč­ně vyřá­dit a role zlé hla­vy rodi­ny jí pře­kva­pi­vě nesku­teč­ně sedí. Kayli Carter jako posta­va sna­chy postav Costnera a Lane kdo­ví­jak výrazná není, vylo­že­ně špat­ná ale v té roli není. A Booboo Stewart je pře­kva­pi­vě vel­mi fajn.

Michael Giacchino slo­žil parád­ní soun­d­track, kte­rý vylo­že­ně k tomuhle Neo-Westernu sedí, Guy Godfree zase z pozi­ce kame­ra­ma­na obsta­ral něko­lik vel­mi půvab­ných zábě­rů. Celé to má sku­teč­ně parád­ní cas­ting, tu bra­vur­ní atmo­sfé­ru a něja­kou for­mu vyvr­cho­le­ní. Skutečně se tomu vše­mu nedá sko­ro téměř vytknout.

Bezucha mož­ná kdo­ví­jak sil­ný reži­sér není a uka­zu­je se, že by kdeja­ký tvůr­ce z celé­ho audi­o­vi­zu­ál­ní­ho poje­tí dalo vytřís­kat mno­ho víc. Ten film pořád není doko­na­lý a pře­ce jen se čás­teč­ně chví­le­mi drh­ne, ve finá­le je ten film ale tak záživ­ný, atmo­sfé­ric­ký a emo­ci­o­nál­ně sil­ný, že je pře­ce jen něko­lik důvo­dů k rados­ti. Thriller má pře­de­vším v divá­ko­vi vzbu­dit napě­tí a to tenhle film pros­tě plní na jed­nič­ku. A pře­de­vším to postup­ně budo­va­né napě­tí v samot­ném závě­ru zce­la neza­bi­je, ale nao­pak to finá­le pro­dá par excellen­ce. Rozhodně jeden z nej­pů­so­bi­věj­ších fil­mů roku, kte­rý si pozor­nost urči­tě zaslou­ží.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Focus Features

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,13116 s | počet dotazů: 209 | paměť: 50200 KB. | 11.04.2021 - 00:13:47