Kritiky.cz > Recenze knih > Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají

Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají

NecekanaPratelstvi

Zajímavé a v dět­ské lite­ra­tu­ře málo zpra­co­va­né téma zvo­li­la pro svou pátou nauč­nou kni­hu pro děti Pavla Hanáčková – vyprá­ví o sym­bi­o­tic­kých, mutu­a­lis­tic­kých vzta­zích a koo­pe­ra­cích v rost­lin­né a živo­čiš­né říši. Činí to však nevšed­ním, pou­ta­vým způ­so­bem, pro kte­rý se nadchnou čte­ná­ři od šes­ti let.

„Je dob­ré mít par­ťá­ka, kte­rý své­ho kama­rá­da nene­chá ve štychu. Spolupráce je výhod­ná, pro­to­že je snad­něj­ší zís­kat potra­vu či ochra­nu před nepří­te­lem. Některé z těch­to tri­ků odkou­ka­li lidé – napří­klad sbě­ra­čům medu v Africe dělá prů­vod­ce malý ptá­ček – medo­zvěst­ka, kte­rý je k slad­ké dob­růtce dove­de. Tento vztah se nazý­vá koo­pe­ra­ce nebo­li spo­lu­prá­ce,“ vysvět­lu­je v úvod­ní kapi­to­le Společnými sila­mi autor­ka jeden ze způ­sobů, jak si rost­li­ny a zví­řa­ta vzá­jem­ně pomá­ha­jí, aby pře­ži­li. Ovšem, někdy jde kama­rád­ství stra­nou: „Ne všech­na zví­řa­ta se dru­ží za úče­lem pomo­ci. Naopak, mohou to být pěk­ní sob­ci, co chtě­jí mít ze vzta­hu jen pro­spěch! Často tomu dru­hé­mu i ško­dí. Například tako­ví para­zi­té jako jsou klíšťa­ta či komá­ři. Ti sil­něj­ší vyu­ží­va­jí své pře­va­hy a loví slab­ší zví­řa­ta – tře­ba tako­vý lev si rád smls­ne na gaze­le.“

V kníž­ce je vysvět­le­no pat­náct pří­kla­dů vzá­jem­né pomo­ci mezi zví­řa­ty a rost­li­na­mi. Některé vzta­hy jsou poměr­ně zná­mé – napří­klad mezi mra­ven­ci a mši­ce­mi nebo vče­la­mi a rost­li­na­mi, ale co vede k „přá­tel­ství“ leno­cho­da, řasy a můry? Přece kamufláž v korunách stro­mů! „Abyste leno­cho­da zahléd­li v jeho při­ro­ze­ném pro­stře­dí v Jižní Americe, musí­te se dívat oprav­du pozor­ně. Svůj poma­lý život v korunách stro­mů žije vel­mi dob­ře mas­ko­ván a od okol­ní zele­ně je téměř k nero­ze­zná­ní… Ve vol­né pří­ro­dě je jejich srst porost­lá řasa­mi, kte­ré ji bar­ví do šedo­ze­le­na. V zápla­vě zele­ných lis­tů tak fun­gu­je jako nevi­di­tel­ný plášť!... Řasy v leno­cho­dí srs­ti se živí jeho potem a šupin­ka­mi kůže. Nejsou však mezi chlu­py samy! Díky nim zde žije i drob­ná můra, kte­ré se tu nad­mí­ru daří.“ Kromě této „spo­lu­prá­ce“ se dozví­te i dal­ší zají­ma­vos­ti z leno­cho­dí­ho živo­ta, tře­ba, že leno­cho­dí tělo je uzpů­so­be­no k živo­tu hla­vou dolů, dokon­ce i dlou­há srst jim ros­te opač­ným smě­rem než jiným zví­řa­tům. A vědě­li jste, kdy leno­chod slé­zá ze stro­mů dolů? Přece když potře­bu­je na záchod!

Příklady „přá­tel­ství“ z rost­lin­né a živo­čiš­né zví­ře jsou decent­ně a ilu­stro­vá­ny mla­dou naděj­nou ilu­strá­tor­skou Linh Dao, žijí­cí v České repub­li­ce.  Ilustrace jsou pro­ve­de­né v jem­ných tónech, zví­řa­ta i rost­li­ny dostá­va­jí výra­zy a občas ke čte­ná­řům pro­mlou­va­jí.

Díky spo­leč­né prá­ci autor­ky a ilu­strá­tor­ky se pře­svěd­čí­te, že říše rost­lin a zví­řat je fas­ci­nu­jí­cí a stá­le nás umí pře­kva­pit něčím novým.


 • Autor: Pavla Hanáčková
 • Ilustrace: Linh Dao
 • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
 • Nakladatelství: Albatros
 • Rok vydá­ní: 2017
 • Počet stran: 35
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 159 Kč.

 • Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti27. srpna 2018 Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti Tropickým vedrům pomalu ale jistě odzvonilo a nastává čas podzimních plískanic a návratu dětí do školních lavic a hracích místností školek. I nejmenším účastníkům vzdělávacího procesu lze […] Posted in Recenze knih
 • Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády30. července 2018 Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády Schovávaná se zvířátky je další z interaktivních dětských knížek, v nichž obrazová stránka výrazně převažuje nad textovou. Dá se říci, že obrazová část je hlavní složkou a textová ji […] Posted in Recenze knih
 • Uč se čísla s kouzelným kolečkem14. června 2018 Uč se čísla s kouzelným kolečkem Knížka Uč se čísla s kouzelným kolečkem je jednou ze série Otáčej a uč se!, která v polovině roku vychází v Albatrosu. Ačkoli funguje na stejném principu učícího kolečka, graficky je […] Posted in Recenze knih
 • Uč se barvy s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se barvy s kouzelným kolečkem Vychovávat a učit dítě novým věcem je nelehká věc. Kdyby tak měl rodič občas kouzelné kolečko. Zatočil by a světe div se, dítě by umělo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou jako houby, […] Posted in Recenze knih
 • Uč se protiklady s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se protiklady s kouzelným kolečkem Hezký záměr naučit děti protiklady si klade za cíl kniha Uč se protiklady s kouzelným kolečkem.  Děti se za pomoci kouzelného kolečka a doprovodných obrázků naučí rozlišovat, co je velké a […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou31. července 2018 Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou Česká cestovatelka Dominika Gawliczková ve své nové knize popisuje dobrodružství, která zažila na své desetiměsíční cestě Jižní Amerikou. Nečekejte ale klasickou cestopisnou pohodičku. […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...