Kritiky.cz > Pro domov > Nebuďte otroky svého bydlení

Nebuďte otroky svého bydlení

img a295735 w1996 t1507189328

Co tím chtěl bás­ník vlast­ně říci?
Mít vlast­ní byt či dům je jis­tě skvě­lou zále­ži­tos­tí. Je však nut­né se vyva­ro­vat uva­žo­vá­ní o vlast­ním byd­le­ní jakož­to o něčem ulti­mát­ním, co nás k sobě bude při­ta­ho­vat jako mag­net až do té míry, že v pod­sta­tě nebu­de­me schop­ní ani ochot­ní tak­zva­ně „vystr­čit nos z bará­ku.“
solární panely na domě
Proto pokud uva­žu­je­te o pře­stě­ho­vá­ní se do vlast­ní­ho, nebo jestli­že už tuto mož­nost napl­no vyu­ží­vá­te, zkus­te si v bytě uči­nit pár změn pro­to, aby Vás pohod­lí, kte­ré­ho dnes nemá­me nedo­sta­tek nelá­ka­lo jako dro­ga a Vy jste se moh­li roz­ví­jet niko­li pou­ze jako maji­tel nemo­vi­tos­ti, ale jako člo­věk.

1.       Zabarikádovávání
Ať už se jed­ná o sto­hy nábyt­ku nasklá­da­né­ho ved­le sebe podél všech zdí, kde je to je n mož­né, nebo
o poklá­dá­ní kober­ců ode zdi ke zdi tak, že může­te v pod­sta­tě bez pře­s­tá­ní luxo­vat až do ale­lu­ja, podob­né ten­den­ce ve „zkrášlo­vá­ní“ vedou spí­še než ke spo­ko­je­né­mu byd­le­ní k roz­vo­ji ten­den­ce hor­da­ře­ní (sbě­ru a skla­do­vá­ní věcí, kte­ré člo­věk nepo­tře­bu­je a časem se mu doslo­va sypou na hla­vu).

2.       Topení 365 dní v roce
V tom­to ohle­du může­me vře­le dopo­ru­čit zku­sit ale­spoň dva­krát v roce oto­čit umě­lo­hmot­ným regu­lá­to­rem na Vašich radi­á­to­rech – tedy kon­krét­ně v květ­nu smě­rem dolů a pak dle poci­ťo­va­né potře­by (ovšem niko­li dří­ve než v září) zase zpět. Nejenže Vám ten­to malý pohyb může ušet­řit tisí­ce korun v nákla­dech na pro­voz vaše­ho byd­le­ní, ale záro­veň Vám dopře­je vychut­ná­vat si pro­mě­ny poča­sí a tep­lo­ty vzdu­chu tak, jak je to během roku v pří­ro­dě při­ro­ze­né.
Pokud Vám bude na začát­ku říj­na již v pane­lá­ko­vém bytě chlad­no, pak vyraz­te ven, na sláb­nou­cí ale stá­le ješ­tě hře­ji­vé slun­ce, a uvi­dí­te, jak moc to změ­ní Váš pohled na život.
regulátor teploty
3.       Nákupy do domác­nos­ti
Skutečně. Co vlast­ně doo­prav­dy potře­bu­je­te k tomu, abys­te doma byli schop­ní v kli­du a bez­pe­čí pře­žít. Kromě úvod­ní­ho vyba­ve­ní míst­nos­tí nábyt­kem a někte­rý­mi elek­trospo­tře­bi­či jsou pak již sku­teč­ně nut­né náku­py do bytu či domu spo­ra­dic­kou zále­ži­tos­tí. Takže, zapo­meň­te na neu­stá­le pře­dě­lá­vá­ní jed­né míst­nos­ti za dru­hou a radě­ji šet­ře­te na věci, kte­rá Vám sku­teč­ně ušet­ří prá­ce a zlep­ší život­ní úro­veň. Například na solár­ní pane­ly.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Dům, který vám bude šetřit19. října 2019 Dům, který vám bude šetřit Rozhodnout se o tom, že chceme stavět vlastní dům, nás stojí mnoho hodin uvažování, debat a plánování. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zvažování další a to jaký dům vlastně […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]