Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nebohá paní Pomsta

Nebohá paní Pomsta

200609051237 4
200609051237 4

Na kaž­dé­ho jed­nou dojde aneb svá­dět svůj zlo­čin na něko­ho jiné­ho se oprav­du nevy­plá­cí... Snímek oce­ně­ný
na fes­ti­va­lu v Benátkách 2005 Malým zla­tým lvem.

Trilogie Pomsty korej­ské­ho reži­sé­ra Park Chan-wooka se uza­ví­rá. Závěrečný díl je na svě­tě. Zatímco prv­ní v našich kinech uve­den nebyl, dru­hý – Oldboy – si odne­sl zaslou­že­né ova­ce. Ovšem kdo čeká podob­ný krva­vý nářez, bude zřej­mě zkla­mán.

Park Chan-wook totiž ubral na bru­tál­nos­ti a pře­stal tolik tla­čit na pil­ku. A je to jedi­ně dob­ře! Tentokrát nám vyprá­ví pří­běh mla­dič­ké Lee Geum-ja, jež byla ve svých deva­te­nác­ti letech odsou­ze­na za únos a vraž­du pěti­le­té­ho chla­peč­ka. Nikdo nechá­pal, proč to udě­la­la. Ona, mla­dá a krás­ná. Vražedkyně s anděl­skou tvá­ří, kaž­dý se za ní oto­čil. A zatím­co ji všich­ni pro­klí­na­li, sku­teč­ný vrah běhal na svo­bo­dě…

Když je po tři­nác­ti letech pro­puš­tě­na z věze­ní, je plně odhod­lá­na se pra­vé­mu vra­ho­vi, kte­rý ji poslal za mří­že a zni­čil tak celý život, pomstít. Svůj plán pomsty celé ty roky za mří­že­mi peč­li­vě pro­mýš­le­la. Za pomo­ci někte­rých býva­lých spo­luvě­zeň­ky­ní (vel­mi zají­ma­vé posta­vy, kte­ré se samy před­sta­vu­jí v jed­not­li­vých retrospek­ti­vách) tedy vyhle­dá pedo­fil­ní­ho uči­te­le Baeka a defi­ni­tiv­ně utne jeho řádě­ní…

Nebohá paní Pomsta je sice kru­tá a nemi­lo­srd­ná, ale ne v tako­vém měřít­ku jako před­cho­zí díly tri­lo­gie. Na prv­ním mís­tě je ten­to­krát bez­po­chy­by vizu­ál­ní strán­ka, s kte­rou si tvůr­ci vyhrá­li pří­mo mis­trov­sky. Jeden úchvat­ný záběr stří­dá lad­ným stři­hem dru­hý a vše je na poza­dí dokres­lo­vá­no pří­jem­nou hud­bou. Úplná deli­ka­te­sa pro fil­mo­vé­ho fajnšme­k­ra… 😉

O filmu:

Chinjeolhan Geum-ja ssi
Režie: Park Chan-wook
Scénář: Park Chan-wook, Jeong Seo-Gyeong
Kamera: Jeong Jeong-hun
Střih: Kim Sang-Beom, Kim Jae-beom
Hudba: Na Seok-joo, Jo Yeong-wook, Choi Seung-hyeon
V hlav­ních rolích: Lee Yeong-ae, Choi Min-sik, Kim Bu-seon, Kim Byeong-ok
Jižní Korea, 2005, 121 min


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61448 s | počet dotazů: 213 | paměť: 55826 KB. | 22.05.2022 - 19:29:48