Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nebohá paní pomsta (2005)

Nebohá paní pomsta (2005)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pomsta, slo­vo, kte­ré ješ­tě po vyřče­ní zůstá­vá dlou­ho na jazy­ku.
Film Nebohá paní pomsta (Chinjeolhan Geum-ja ssi) je korej­ský sní­mek, kte­rý de fac­to zavr­šu­je „pomstich­ti­vou tri­lo­gii“ reži­sé­ra Chan-Wook Parka (pat­ří tam mimo jiné i slav­ný Oldboy). Hlavní posta­vou je zde žena Geum-ja, kte­rá je v úvo­du fil­mu pro­puš­tě­na z věze­ní za vraž­du šes­ti­le­té­ho chlap­ce. Po něko­li­ka retrospek­tiv­ním zábě­rech, kdy jsou před­sta­ve­ny její spo­luvě­zen­ky­ně a poza­dí celé­ho pří­bě­hu se už divák může kon­cen­t­ro­vat na hlav­ní linii - a tou je pocho­pi­tel­ně pomsta. Pomsta člo­vě­ku, kte­rý to celé zavi­nil. Jenže, při­ná­ší pomsta sku­teč­ný klid na duši a je morál­ně ospra­ve­dl­ni­tel­ná?
Pokud Vám před­cho­zí řád­ky snad při­po­mně­ly Tarantinova Kill Billa, tak to je čás­teč­ně i prav­da, nicmé­ně ta část je vel­mi malá, neboť oba fil­my spo­lu krom záplet­ky nema­jí nic spo­leč­né­ho. Celkem nerad ozna­ču­ji fil­my něja­ký­mi naci­o­nál­ní­mi ste­re­o­ty­py, nicmé­ně zde ozna­če­ní „asij­ský“ sku­teč­ně sedí. Režisér Chan-Wook Park se neští­tí pohle­du na usek­nu­tý prst, drs­né sexu­ál­ní scé­ny a záro­veň doká­že do své­ho sním­ku dostat - a to vel­mi věro­hod­ně - vel­mi cit­li­vé zábě­ry mat­ky a dce­ry. Nebohá paní pomsta je film poně­kud „objem­ný“, není jen o jed­nom téma­tu (byť by se to mož­ná tak moh­lo i zdát), ale o mno­ha lid­ských osu­dech, kte­ré jako leit­mo­tiv pro­vá­zí tou­ha po pomstě hlav­ní před­sta­vi­tel­ky, kte­rou vel­mi dob­ře v mno­ha herec­kých polo­hách zahrá­la Yeon-ae Lee. Vynikají je i uži­tí barev (např. inte­ri­ér poko­je hlav­ní hrdin­ky) a smyč­co­vá hud­ba. Jediným nega­tiv­ním zákou­tím pro divá­ka by snad mohl být mís­ty tro­chu zma­te­ně vyprá­vě­ní děje, nicmé­ně i na to si člo­věk po něko­li­ka minu­tách zvyk­ne


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,02488 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58086 KB. | 08.08.2022 - 20:42:32