Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011

Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011

Nebezpečná meto­da je fil­mem, o kte­rém se toho doce­la dost napsa­lo a mlu­vi­lo. Proč? Když je pod něčím pode­psán geni­ál­ní Cronenberg a her­ci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to vzbu­dí pozor­nost. Navíc si ješ­tě při­čtě­me pou­ta­vou záplet­ku o gene­zi psy­cho­a­na­lý­zy zaba­le­nou ve zruč­ně nato­če­ném emo­ci­o­nál­ním hávu a máme tu výsle­dek na vel­mi dob­ré úrov­ni.
O záplet­ce asi není tře­ba více hovo­řit, kdo má aspoň mini­mál­ní pově­do­mí o tom, kdo že to byl ten slav­ný rodák z Příboru a co se skrý­vá pod onou „poví­da­cí meto­dou léče­ní“, tak asi tuší, kam se film bude ubí­rat. Paradoně to však vůbec neva­dí a pla­tí tu, že čím více toho o oné lát­ce více, tím lépe pro vás jakož­to pro divá­ka.
Ve fil­mu se mi vel­mi líbi­la hud­ba Howarda Shorea (dělal hud­bu i ke slav­né­mu fil­mu Letec) a herec­ké výko­ny, kte­ré jsem chtěl zpr­vu odsou­dit za pří­li­né pře­hrá­vá­ní, ale pak jsem usou­dl, že to asi sku­teč­ně pat­ří k věci, jak říkal František Fuka v pořa­du Odvážné pal­ce, tak Knightley (to je ta bez prsou) i když to vypa­dá že se svo­ji vystr­če­nou bra­dou pře­hrá­vá až han­ba, tak v pod­sta­tě „jen“ z vel­ké čás­ti kopí­ru­je původ­ní mimi­ku a ges­ti­ku­la­ci své posta­vy Sabiny Spielrein.
Nebezpečnou meto­du roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji. Není to jen film s dob­ře napsa­ný­mi dia­lo­gy, ale také sní­mek s vytří­be­nou obra­zo­vou este­ti­kou a pří­jem­ný­mi jino­ta­ji (Fassbender x Cassel).

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,36752 s | počet dotazů: 217 | paměť: 52804 KB. | 17.05.2021 - 06:43:42
X