Nebezpečí holení

img a288438 w1731 t1498769063

Při kaž­dé depi­la­ci nežá­dou­cí­ho ochlu­pe­ní je vždy tře­ba počí­tat s něko­li­ka kom­pli­ka­ce­mi. Zejména pod­paž­dí a třís­la jsou mís­ta naše­ho těla, s množ­stvím rizik.
Při kaž­dém hole­ní je tady rizi­ko pora­ně­ní, obzvláš­tě při pou­ží­vá­ní žile­tek a mecha­nic­kých holí­cích stroj­ků. V tom­to pří­pa­dě nám hro­zí říz­nu­tí žilet­kou, ale i mož­né podráž­dě­ní kůže. Problémem jsou prá­vě nej­ví­ce skry­tá mís­ta, pro­to­že tam je prá­vě pokož­ka nej­ví­ce jem­ná, a tam je nej­vět­ší rizi­ko pora­ně­ní a podráž­dě­ní pokož­ky.
potřeby na holení

Zarůstající chloupky

Lidé, kte­ří mají chloup­ky kudr­na­té, mohou mít zase pro­blém s jejich zarůs­tá­ním do pokož­ky. Tím dochá­zí k dal­ší­mu vzni­ku potí­ží, jako jsou růz­né záně­ty a vříd­ky. Stejně tak se mohou obje­vit podob­né pro­blémy i při odstra­ňo­vá­ní nežá­dou­cí­ho ochlu­pe­ní za pomo­ci vos­ků urče­ných k depi­la­ci. Zrovna tak depi­la­ce vos­kem není bez žád­ných rizik.
mokrá břitva

Pozor na mateřská znaménka

Jedním z nej­vět­ších rizik při odstra­ňo­vá­ní chloup­ků je poško­ze­ní mateř­ských zna­mé­nek a násled­né nebez­peč­né kom­pli­ka­ce. A je napros­to jed­no, jedná-li se o mecha­nic­kou depi­la­ci, nebo depi­la­ci půso­be­ním lase­ru. Právě poško­ze­ní mateř­ské­ho zna­mén­ka bývá spouš­tě­čem pro pro­mě­nu naše­ho zna­mén­ka na zhoub­né. Je pro­to tře­ba dob­ře si roz­mys­let, kde všu­de, na jakých mís­tech naše­ho těla bude­me chloup­ky odstra­ňo­vat. Též je tře­ba při­hléd­nout, jakým způ­so­bem chce­me chloup­ky odstra­nit.
nohy v okénku

Dolní partie těla

Při odstra­ňo­vá­ní nežá­dou­cích chloup­ků v oblas­ti třísel a veš­ke­ré­ho pubic­ké­ho ochlu­pe­ní za pomo­ci vosku, cuk­ro­vé pas­ty, nebo i mecha­nic­ké­ho holi­cí­ho stroj­ku zde vzni­ká vel­mi vyso­ké rizi­ko zarůs­tá­ní chloup­ků, vyrá­žek a zrov­na tak infek­cí. Zrovna tak je tře­ba věno­vat veli­kou pozor­nost i při výbě­ru saló­nů, kte­rým svě­řu­je­te svo­ji depi­la­ci. Vždy dávej­te před­nost těm saló­nům, kte­ré přís­ně dodr­žu­jí hygi­e­nic­ké před­pi­sy.
Jestliže po depi­la­ci vosky cítí­te svě­dě­ní a jiné nepří­jem­né poci­ty, je tře­ba co nejdří­ve navští­vit léka­ře, aby se infek­ce neroz­ší­ři­la až do geni­tál­ní­ho trak­tu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […]
  • Svatební šaty na míru levně17. července 2019 Svatební šaty na míru levně Pokud chcete mít svůj jedinečný model, ale přitom nechcete zbytečně utrácet, pak si můžete nechat ušít svatební šaty na míru levně. Jak? Jde o to, že svatební šaty budou sice vybrány z […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]
  • Jak šetřit při nákupech na internetu19. června 2019 Jak šetřit při nákupech na internetu Při nakupování je možné ušetřit. A internet je v tomto ohledu skvělým pomocníkem. Přestože se stále někteří nakupovat to, co si nemohou osahat, obávají, není k tomu důvod. Jak výhodně […]
  • Léto a móda jdou skvěle dohromady!11. října 2019 Léto a móda jdou skvěle dohromady! S letním počasím přichází naše strachování, co nám z minulé sezóny vlastně zbylo v šatníku nebo jestli ty své kousky ještě oblečeme.  Nákupní centra vyhlásí vyskladnění nového zboží a […]
  • Vybavení našich dětí, co je správně?7. října 2019 Vybavení našich dětí, co je správně? Je správné koupit našim dětem počítač? Jaké jsou jeho výhody i nevýhody a je vlastně zdraví škodlivý? To je velmi důležitá otázka, nad kterou mnozí z rodičů přemýšlí. Co je tedy […]
  • Byt stylově a levně? Snadno a rychle!17. září 2019 Byt stylově a levně? Snadno a rychle!  Spousta nejenom mladých lidí naráží při zařizování bytu na jeden, konkrétně dva velké a poměrně dost podstatné problémy – nedostatek financí, přesto chtějí stylové a hezké […]
  • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […]
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […]