Kritiky.cz > Pro ženy > Nebezpečí holení

Nebezpečí holení

img a288438 w1731 t1498769063

Při kaž­dé depi­la­ci nežá­dou­cí­ho ochlu­pe­ní je vždy tře­ba počí­tat s něko­li­ka kom­pli­ka­ce­mi. Zejména pod­paž­dí a třís­la jsou mís­ta naše­ho těla, s množ­stvím rizik.
Při kaž­dém hole­ní je tady rizi­ko pora­ně­ní, obzvláš­tě při pou­ží­vá­ní žile­tek a mecha­nic­kých holí­cích stroj­ků. V tom­to pří­pa­dě nám hro­zí říz­nu­tí žilet­kou, ale i mož­né podráž­dě­ní kůže. Problémem jsou prá­vě nej­ví­ce skry­tá mís­ta, pro­to­že tam je prá­vě pokož­ka nej­ví­ce jem­ná, a tam je nej­vět­ší rizi­ko pora­ně­ní a podráž­dě­ní pokož­ky.
potřeby na holení

Zarůstající chloupky

Lidé, kte­ří mají chloup­ky kudr­na­té, mohou mít zase pro­blém s jejich zarůs­tá­ním do pokož­ky. Tím dochá­zí k dal­ší­mu vzni­ku potí­ží, jako jsou růz­né záně­ty a vříd­ky. Stejně tak se mohou obje­vit podob­né pro­blémy i při odstra­ňo­vá­ní nežá­dou­cí­ho ochlu­pe­ní za pomo­ci vos­ků urče­ných k depi­la­ci. Zrovna tak depi­la­ce vos­kem není bez žád­ných rizik.
mokrá břitva

Pozor na mateřská znaménka

Jedním z nej­vět­ších rizik při odstra­ňo­vá­ní chloup­ků je poško­ze­ní mateř­ských zna­mé­nek a násled­né nebez­peč­né kom­pli­ka­ce. A je napros­to jed­no, jedná-li se o mecha­nic­kou depi­la­ci, nebo depi­la­ci půso­be­ním lase­ru. Právě poško­ze­ní mateř­ské­ho zna­mén­ka bývá spouš­tě­čem pro pro­mě­nu naše­ho zna­mén­ka na zhoub­né. Je pro­to tře­ba dob­ře si roz­mys­let, kde všu­de, na jakých mís­tech naše­ho těla bude­me chloup­ky odstra­ňo­vat. Též je tře­ba při­hléd­nout, jakým způ­so­bem chce­me chloup­ky odstra­nit.
nohy v okénku

Dolní partie těla

Při odstra­ňo­vá­ní nežá­dou­cích chloup­ků v oblas­ti třísel a veš­ke­ré­ho pubic­ké­ho ochlu­pe­ní za pomo­ci vosku, cuk­ro­vé pas­ty, nebo i mecha­nic­ké­ho holi­cí­ho stroj­ku zde vzni­ká vel­mi vyso­ké rizi­ko zarůs­tá­ní chloup­ků, vyrá­žek a zrov­na tak infek­cí. Zrovna tak je tře­ba věno­vat veli­kou pozor­nost i při výbě­ru saló­nů, kte­rým svě­řu­je­te svo­ji depi­la­ci. Vždy dávej­te před­nost těm saló­nům, kte­ré přís­ně dodr­žu­jí hygi­e­nic­ké před­pi­sy.
Jestliže po depi­la­ci vosky cítí­te svě­dě­ní a jiné nepří­jem­né poci­ty, je tře­ba co nejdří­ve navští­vit léka­ře, aby se infek­ce neroz­ší­ři­la až do geni­tál­ní­ho trak­tu.

  • Svatební šaty na míru levně17. července 2019 Svatební šaty na míru levně Pokud chcete mít svůj jedinečný model, ale přitom nechcete zbytečně utrácet, pak si můžete nechat ušít svatební šaty na míru levně. Jak? Jde o to, že svatební šaty budou sice vybrány z […] Posted in Pro ženy
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […] Posted in Pro ženy
  • Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá30. října 2019 Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá Se zdravým životním stylem je to někdy jako s ekologickým přístupem. Skoro každý z nás už třídí odpad. Papír k papíru, plast k plastu, hlavně, že myslím a jednám ekologicky. Nicméně […] Posted in Pro ženy
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Proč se žena při nevěře většinou zamiluje5. prosince 2019 Proč se žena při nevěře většinou zamiluje V první řadě je jasné, že ženy mají rády sex téměř stejně jako muži, proč ale ženy bývají nevěrné, a většinou se při tom i zamilují? U mužů, když jsou nevěrní, jde o tzv. dobývání, nebo […] Posted in Pro ženy
  • Jak se to dá zvládnout11. listopadu 2019 Jak se to dá zvládnout Ti dva spolu chodili už základní školy. Spolu přešli na střední a vysokou si zvolili oba dva ekonomickou. V posledním ročníku se rozhodli, že hned po promoci se vezmou. A tak začali […] Posted in Pro ženy
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […] Posted in Pro ženy
  • Jak šetřit při nákupech na internetu19. června 2019 Jak šetřit při nákupech na internetu Při nakupování je možné ušetřit. A internet je v tomto ohledu skvělým pomocníkem. Přestože se stále někteří nakupovat to, co si nemohou osahat, obávají, není k tomu důvod. Jak výhodně […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • Kokedama jako fantastický bytový doplněk25. prosince 2019 Kokedama jako fantastický bytový doplněk Kokedama je z Japonska pocházející způsob pěstování rostlin, který původně vznikl z bonsají. Můžeme jej přeložit jako „mechová koule“.  Rostlina v tomto případě nevyrůstá […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...