Kritiky.cz > Recenze knih > Nebe je všude

Nebe je všude

Nebe je všude
Nebe je všude
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ztráta něko­ho blíz­ké­ho je vždyc­ky nepří­jem­nou dobou plnou smut­ku, stes­ku, trá­pe­ní a mno­hých změn. Sedmnáctiletá Lennie si prá­vě pro­chá­zí tako­vým obdo­bím. Dosud žila ve stí­nu své sest­ry Bailey, kte­rá pro ni byla nej­lep­ší kama­rád­kou. Probíraly spo­lu všech­ny pro­blémy a rado­va­ly se ze živo­ta. S Baileinou smr­tí však při­chá­zí prázd­no­ta a Lennie se musí posta­vit na vlast­ní nohy a vklouz­nout zpát­ky do živo­ta. Nebude to mít ale vůbec jed­no­du­ché, pro­to­že se do toho ješ­tě zami­lu­je – popr­vé a rov­nou do dvou klu­ků záro­veň. Vybere si nako­nec nada­né­ho hudeb­ní­ka Joeho, nebo staré­ho kama­rá­da Tobyho, kte­rý ale cho­dil s Bailey? Mohla by jí to Lennie udě­lat a takhle ji zra­dit?

Už od prv­ní stra­ny „Nebe je všu­de“ na vás dých­ne poho­do­vá atmo­sfé­ra díky kama­rád­ské­mu, nijak slo­ži­té­mu a jed­no­du­ché­mu vyprá­vě­ní, kte­ré pat­ří hlav­ní hrdin­ce, kni­ho­mol­ce Lennie. Začíst se do pří­bě­hu tak není žád­ný pro­blém, spíš je nao­pak díky přá­tel­ské­mu duchu, tra­pa­sům, komic­kým situ­a­cím a rych­le ubí­ha­jí­cí­mu ději obtíž­né kni­hu odlo­žit.

Líbilo se mi, že „Nebe je všu­de“ hýří vese­lou nála­dou – a to i přes smut­né udá­los­ti, kte­rý­mi si muse­la sym­pa­tic­ká Lennie pro­jít. Jednoduchý pří­běh, prv­ní lás­ka a slov­ní hříč­ky typic­ké pro nác­ti­le­té spo­lu s čet­ný­mi vti­py odleh­čo­va­ly celou kni­hu, kte­rá se zao­bí­ra­la hlav­ně nera­dost­ný­mi téma­ty smr­ti a ztrá­ty, což jí dodá­va­lo pochmur­ný nádech.

Autorka Jandy Nelsonová to ale s leh­kos­tí vykom­pen­zo­va­la proflák­nu­tý­mi, stá­le ale aktu­ál­ní­mi hláš­ka­mi a strast­mi dospí­va­jí­cích sle­čen a snad nikdy omr­ze­lým škol­ním pro­stře­dím. Navíc ved­le prv­ní lás­ky vel­ký pro­stor věno­va­la mé milo­va­né hud­bě, což celou kni­hu krás­ně ozvlášt­ni­lo a povznes­lo.

Já jsem bohu­žel od této kni­hy čeka­la více než jen pros­tý young adult pří­běh, kte­rý byl na mě již tro­chu moc dět­ský a byl pro­stou­pen tako­vý­mi podiv­ný­mi zvlášt­nost­mi, kte­ré mi úpl­ně nesed­ly. Místy jsem se nudi­la nebo zou­fa­la nad nejas­ným a až moc tee­nage­rov­ským počí­ná­ním hlav­ní hrdin­ky, kte­ré mi neby­lo sym­pa­tic­ké a při­šlo mi pře­hna­né. Ale vím, že toto cho­vá­ní k dospí­vá­ní a prv­ní lás­ce neod­mys­li­tel­ně pat­ří, tak­že to chá­pu. Myslím si ale, že z young adul­to­vek už tak tro­chu ros­tu, a tak pro mě čet­ba neby­la tím pra­vým oře­cho­vým.

„Nebe je všu­de“ je báječ­ným odde­cho­vým pří­bě­hem na pár veče­rů pro mla­dé sleč­ny, kte­ré se ješ­tě nena­ba­ži­ly kla­sic­kých dív­čích romá­nů a milost­ných troj­ú­hel­ní­ků. Knížka potě­ší kaž­dou dív­čí duši, kte­rá nepo­hrd­ne nad roman­ti­kou a lehce před­ví­da­tel­ným, zato ale odpo­čin­ko­vým dějem. Lennie vám urči­tě při­ros­te k srd­ci a jsem si jis­tá, že se mož­ná sta­ne i oblí­be­nou lite­rár­ní posta­vou, kte­rou bys­te chtě­li potkat v reá­lu a popo­ví­dat si s ní.


  • Autor:Jandy Nelsonová
  • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, psy­cho­lo­gic­ký román, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní: 09.02.2015

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz za 239 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,65566 s | počet dotazů: 273 | paměť: 61752 KB. | 03.10.2023 - 15:23:19