Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud

NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud

Fotka od Ulrich B. z Pixabay
Fotka od Ulrich B. z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

I přes mra­ven­čí prá­ci poli­cie a vyšet­řo­va­cích týmů se někdy stá­vá, že vrah není ani po letech dopa­den. Nebo nao­pak po desít­kách let dojde k ote­vře­ní pří­pa­du a na zákla­dě nových metod nebo neče­ka­ných svě­dec­tví se pacha­tel dočká sou­du a pozůsta­lí se dopát­ra­jí osu­du svých nej­bliž­ších a mohou za jejich živo­tem koneč­ně udě­lat bolest­nou teč­ku. Spolek Nepromlčíme si kla­de za cíl upo­zor­nit na fakt, že exis­tu­jí pro­ml­če­cí lhů­ty, kte­ré se bohu­žel týka­jí i nej­zá­važ­něj­ších trest­ných činů. Kniha NE/PROMLČENO je dal­ším z pří­spěv­ků, kte­ré na tuto sku­teč­nost mají upo­zor­nit a vypro­vo­ko­vat změ­nu v čes­ké jus­ti­ci.

Neprom

U řady zlo­či­nů z růz­ných oblas­tí kri­mi­na­li­ty exis­tu­jí lhů­ty, po jejichž uply­nu­tí lze na pacha­te­le i po pro­ká­zá­ní pohlí­žet jako nevin­né­ho. S tro­chou scho­ví­va­vos­ti to lze pocho­pit u majet­ko­vých trest­ných činů, hos­po­dář­ské kri­mi­na­li­ty, ale u trest­ních činů jen stě­ží. A u vraž­dy spácha­né jakým­ko­liv způ­so­bem se pří­čí akcep­to­vat to, že u nás je tato lhů­ta sta­no­ve­na na pou­hých pat­náct let. U zvlášť bru­tál­ní vraž­dy na tři­cet let.

Kniha NE/PROMLČENO je tvo­ře­na sku­teč­ný­mi pří­běhy, na kte­ré čle­no­vé spol­ku upo­zor­ňu­jí. Jedná se vět­ši­nou o trest­né činy nej­hrub­ší­ho zrna, kte­ré dosud neby­ly objas­ně­ny, pacha­tel své­mu tres­tu stá­le uni­ká a pozůsta­lé sží­rá sví­ra­vá nejis­to­ta ohled­ně posled­ních chvil jejich nej­bliž­ších. Řada evrop­ských zemí (Švédsko, Norsko, Rakousko,…) vraž­du nepro­ml­ču­je a je sna­hou dosáh­nout u nás téhož. Příspěvkem má být i tato pub­li­ka­ce.

Kniha je čle­ně­na na čty­ři hlav­ní čás­ti a prv­ní z nich nemů­že být věno­vá­na niče­mu jiné­mu než divo­kým deva­de­sá­tým létům, kte­ré se do kri­mi­na­lis­tic­kých sbor­ní­ků nesma­za­tel­ně zapsa­ly. Navazuje část dru­há pojme­no­va­ná jako Vraždy na běží­cím pásu. Třetí oddíl se věnu­je nej­hor­ším svě­to­vým zabi­já­kům a posled­ní oddíl pod výstiž­ným názvem Beztrestně! Představuje kau­zy, kdy pacha­tel stá­le čeká na své dopa­de­ní.

Všechny čás­ti jsou dopl­ně­ny obra­zo­vým mate­ri­á­lem, kte­rý není urče­ný pro slab­ší pova­hy. Často se jed­ná i o poli­cej­ní foto­gra­fie z mís­ta činu a pohled je urče­ný jen pro otr­lé. Kapitoly jsou poměr­ně krát­ké a čti­vě napsa­né a tak upou­ta­jí a donu­tí k zamyš­le­ní.

Svůj účel kni­ha NE/PROMLČENO urči­tě spl­ní. Rozpoutat veřej­nou dis­ku­zi a vyvi­nout tlak potřeb­ný k zákon­ným změ­nám. Většina ze čte­ná­řů by urči­tě zved­la ruku pro zru­še­ní pro­ml­če­cích lhůt obec­ně a u nej­zá­važ­něj­ších trest­ných činů nemluvě.

 • Název kni­hy               NE/PROMLČENO
 • Autor                          spo­lek Nepromlčíme
 • Nakladatelství            Cosmopolis
 • Místo vydá­ní              Praha
 • Rok vydá­ní                 2022
 • Vydání (1., 2. atd.)     1.
 • Počet stran                  195
 • ISBN/EAN                 978-80-271-3721-3

 • Náhledová fot­ka od Ulrich B. z Pixabay
 • Fotka kni­hy: Grada Publishing, a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
 • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
 • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
 • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
 • Slavnostní premiéra filmu Indián22. září 2022 Slavnostní premiéra filmu Indián Ve středu 21.září 2022 proběhla v Praze v kině Světozor slavnostní premiéra filmu Indián režiséra Tomáše Svobody. Večer zahájila taneční skupina Night crow, která tančí ve stylu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Jan Žižka (2022)13. září 2022 Jan Žižka (2022) Jan Žižka je dlouho očekávaným filmem Petra Jákla, který se již stihl proslavit (či "proslavit") díky filmům jako horor Ghoul nebo konspirační thriller Kajínek. Tentokrát se tento bývalý […] Posted in Filmové recenze
 • Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu.13. září 2022 Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu. O začátcích českého hrdiny a jednoho z největších vojenských stratégů historie vypráví film Jan Žižka , který tento víkend vstoupil do kin po celém světě s rozhodně smíšenými výsledky. […] Posted in Filmové recenze
 • Neznámá tvář vojevůdce Žižky8. září 2022 Neznámá tvář vojevůdce Žižky Jan Žižka se svou skupinou se odvážně vrhá do boje, když dostane zaplaceno nebo je přesvědčen, že jeho boj je spravedlivý. Husité jsou ještě v nedohlednu, ale ve společnosti se stále něco […] Posted in Filmové recenze
 • Nový film představuje zrod silného vojevůdce5. září 2022 Nový film představuje zrod silného vojevůdce O dnešní novinářskou projekci nového filmu Žižka od režiséra Petra Jákla byl velký zájem. Jan Žižka byl dosud vnímán veřejností jako jeden z představitelů husitského hnutí, ale současný […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,69614 s | počet dotazů: 269 | paměť: 60801 KB. | 01.10.2022 - 04:59:59