Kritiky.cz > Recenze her > NBA Playgrounds

NBA Playgrounds

https www destructoid com ul 435177 header jpg

Hra NBA Playgrounds je jed­na  z úspěš­ných her se spor­tov­ní téma­ti­kou s kon­krét­ním zamě­ře­nín na Batskebal v tak tro­chu netra­dič­ním podá­ní 2v2 hrá­čů.

Základním kon­cep­tem hry jsou sou­bo­je potaž­mo zápa­sy 2 hrá­čů pro­ti sobě nebo také jeden hráč pro­ti AI Protihráčům v netra­dič­ním takřka komic­kém vzhle­du postav. Na výběr máte vel­ké­ho množ­ství hrá­čů, kte­ří jsou reál­ný­mi hrá­či bas­ket­ba­lu v pro­fe­si­o­nál­ních týmech.

Při prv­ním spuš­tě­ní hry vás uve­de do cel­ko­vém ho sys­té­mu balí­ček nápo­věd, kte­rý vás pro­ve­de veš­ke­rý­mi aspek­ty her­ní­ho menu a ovlá­da­cí­ho pane­lu. Ještě než ale spus­tí­te prv­ní hru dosta­ne­te pár balíč­ků hráč­ských karet, kte­ré si roz­ba­lí­te a tím zís­ká­te základ­ní set hrá­čů, nadá­le za kaž­dý vyhra­ný zápas dosta­ne­te dal­ší balí­ček karet, ve kte­rém najde­te dal­ší hrá­če do Vašeho týmu. Následně už se koneč­ně může­te pus­tit do Prvního Zápasu.

V prv­ním zápa­se Vám budou před­sta­ve­ny veš­ke­ré her­ní mecha­ni­ky, jaký­mi jsou napří­klad zákla­dy pohy­bu, růz­né obran­né a útoč­né pohy­by apod. Pro mě úpl­nou novin­kou byl sys­tém tako­vým mini „quickti­me“ cen­tů při střel­bě na koš kde se musí­te tre­fit do zel­né sek­ce na liš­tě po kte­ré vám běží kur­zor, veli­kost této sek­ce a liš­ty cel­ko­vě zále­ží na atri­bu­tech Vámi vybra­né­ho hrá­če, kla­si­kou jaj­ko ve všech ostat­ních hrách podob­né­ho sty­lu jsou atri­bu­ty upra­ve­né pod­le reál­ných schop­nos­tí hrá­čů v reál­né svě­tě. Dalším uni­ká­tem jsou tzv. bonu­sy za body, kde pi kaž­dém budo kte­rý sko­ru­je­te se vám napl­ní tro­chu liš­ty naho­ře v rohu, jakmi­le bude liš­ta plná dosta­ne­te něja­ký náhod­ný bonus tře­ba jako vět­ší rych­lost př sprin­tu, nebo 2x vět­ší počet sko­ro­va­ných bodů. Hra je samo­zřej­mě dopl­ně­na komen­tá­řem od reál­ných bas­ket­ba­lo­vých komen­tá­to­rů. Po pro­je­tí tuto­ri­á­lo­vých zápa­sů se vám už ote­vře mož­not tur­na­jů nebo také hrát se svý­mi kama­rá­dy, jež mám veli­ce v obli­bě.

https://www.destructoid.com/ul/435177-review-nba-playgrounds/lebronzo-noscale.jpg

Co se týče ovlá­dá­ní tak zde nachá­zí­me kámen úra­zu této hry, jeli­kož samot­ná hra je pri­már­ně uče­na na kon­zo­le nebo na game­pad při­po­je­ný k počí­ta­či, tudíž já jsem se trá­pil při hra­ní na klá­ves­ni­ci dokud jsem si nese­hnal game­pad a také veš­ke­ré nápo­vě­dy na kom­bi­na­ce růz­ných chva­tů apod. jsou napsá­ny pro game­pad, tudíž s jsem neu­stá­le blou­mal v nasta­ve­ní a tyto zkrat­ky zkou­mal a sna­žil si je zapa­ma­to­vat. V nasta­ve­ní jsem ani mož­nost změ­ny nápo­věd na nápo­vě­dy pro klá­ves­ni­ci nena­šel… Bohužel mi to vel­mi zne­snad­ni­lo můj postup hrou a musel jsem si pro­to game­pad poří­dit…

https://www.destructoid.com/ul/435177-review-nba-playgrounds/tip%20off-noscale.jpg

Po gra­fic­ké strán­ce je nená­roč­ná a i já se svým počí­ta­čem na úrov­ni tous­to­va­če jsem ji roz­jel na sta­bil­ních 60 FPS při vyso­kých detai­lech. Celkově zabí­rá něco kolem 5 GB.

Za mě má tedy hra vel­mi dob­ré hod­no­ce­ní, jedi­né co ji to ovšem kazí je „neto­le­ran­ce“ vůči klá­ves­ni­cím a pro­to má ode mě hod­no­ce­ní 7/10.

  • Do pondělní třetí hodiny odpoledne máte možnost získat...13. června 2020 Do pondělní třetí hodiny odpoledne máte možnost získat... Do pondělní třetí hodiny odpoledne máte možnost získat pecku Hitman Absolution, stačí jenom zajít na GOG.com a hru si zde vyzvednout, ta vám následně zůstane napořád. Posted in Krátké aktuality
  • American Truck Simulator18. února 2016 American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, který je plný nadšení a vyrábí se k němu neustále nové a nové přídavné balíčky, přišla verze […] Posted in Recenze her
  • PÁR PAŘMENŮ – Skvělá parodie na Pána prstenů20. května 2019 PÁR PAŘMENŮ – Skvělá parodie na Pána prstenů Nedávno se mi pod ruky dostalo cédéčko (respektive dvě cédéčka) s výbornou parodií na megafilm Pán prstenů: Společenstvo prstenu, z české amatérské produkce. Jedná se o skupinku mladých […] Posted in Zajímavosti
  • Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč6. července 2018 Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč Co skrývá lehce zapadlý, přesto velmi originální snímek Jan Svěráka? Česká kinematografie se v posledních letech často uvelebila v několika kolejích, které její tvůrci nejsou příliš […] Posted in Filmové recenze
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […] Posted in Pro domov
  • Startuje týden nejúspěšnějších filmů v rámci letní přehlídky BEST FILM FEST10. července 2014 Startuje týden nejúspěšnějších filmů v rámci letní přehlídky BEST FILM FEST Volné seskupení čtyř artových kin v Praze: Atlas,Evald, Lucerna a Mat pořádá od 10. do 16. července tohoto roku BEST FILM FEST, týden nejúspěšnějších a divácky nejnavštěvovanějších filmů […] Posted in Festivaly
  • Farma SK – 8. série – 36. díl26. dubna 2017 Farma SK – 8. série – 36. díl https://www.youtube.com/watch?v=r8aIt8O-t1c Posted in Reality show
  • Černá kniha18. dubna 2011 Černá kniha Černá kniha 25.02.2007 recenze Přečteno: 29 krát Související články: Ale o tom až později. Film vypráví […] Posted in Recenze
  • Zelená kniha | Green Book11. března 2019 Zelená kniha | Green Book Oscarová sezona skončila a loňský rok má své jasné vítěze. Jeden z nich, dobové drama Zelená kniha, které si pro sebe urvalo na Oscarech hned tři ocenění, včetně toho za nejlepší film […] Posted in Filmové recenze
  • Kmotr17. června 2009 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...