Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?

  •  
PanPrstenuSok

Lze vás vůbec v této amo­rál­ní době šoko­vat? A pokud ne, proč čte­te čtvr­tou recen­zi na film, kte­rý jste již dáv­no vidě­li? Je Miloš Zeman sku­teč­ně jeze­vec? To a dal­ší zásad­ní otáz­ky lid­ské exis­ten­ce by recen­ze fil­mu nemě­la obsa­ho­vat, ať už jí zamýš­lí­te jako seri­óz­ní stu­dii nebo vychrst­nu­tý kýbl. Když se pohy­bu­je­te mezi těmi­to hra­ni­ce­mi, dopad­ne to vždy fiaskem.

Jako fiasko moh­la klid­ně skon­čit dnes již noto­ric­ky zná­má fil­mo­vá tri­lo­gie Pán prs­te­nů a někte­ré zku­še­nos­ti z bio­gra­fu (v jis­tých chví­lích bib­li­o­gra­fu a v dal­ších blbo­gra­fu) tomu odpo­ví­da­jí. Nemohl za to film, ale skře­ti v pře­si­le. Tváří v tvář Jacksonově fil­mu se tomu těž­ko věří, ale před pre­mi­é­rou Společenstva prs­te­nu, i s prv­ní­mi trai­le­ry stá­le exis­to­va­ly důvo­dy k pochyb­nos­tem a to nejen kvů­li cej­chu nefil­mo­va­tel­nos­ti, ale pře­de­vším slo­ži­tos­ti fun­gu­jí­cí­ho a roz­sáh­lé­ho svě­ta, kte­rý tvůr­ce J.R.R. Tolkien v kni­hách stvo­řil. Převést tak­to kom­pli­ko­va­ný svět, kde mýtus je his­to­ric­kým fak­tem do vizu­ál­ně kon­krét­ní for­my chce nejen not­nou dáv­ku odva­hy, ale i před­sta­vi­vost, neřku-li vizi­o­nář­ství. Svět Pána prs­te­nů Středozemě není jenom bar­vi­tou plo­chou s fan­task­ní­mi bytost­mi a roz­ma­ni­tou pří­ro­dou, je to mís­to kul­tur a náro­dů, kte­ré mají spo­leč­nou minu­lost a navzá­jem se ovliv­ňu­jí, a prá­vě pova­hám těch­to náro­dů je potře­ba pro­stře­dí při­způ­so­bit, sty­li­zo­vat jej, aby nám při kon­fron­ta­ci něko­li­ka z nich byť jen pou­hým pohle­dem bylo jas­né o jakou situ­a­ci se jed­ná. To vše je pou­ze zákla­dem, na kte­rém se dá tepr­ve dá sta­vět, základ­ním před­po­kla­dem pro roze­hrá­ní děje.

Návrat krá­le je posled­ním dílem celé tri­lo­gie, a tak logic­ky uza­ví­rá děj a při­vá­dí nás na konec dlou­hých cest roz­dě­le­né­ho spo­le­čen­stva. Ve chví­li, kdy s mra­ze­ním v zádech a posvát­nou úctou, zabo­ře­ni do ply­šo­vé­ho křes­la s dla­ní plnou mast­ných lupín­ků shléd­ne­te zla­tá písma „Lord of the Rings“ („Pán prs­te­nů“ pře­kva­pi­vě), zna­me­ná to, že beze­spo­ru (i beze spó­ru) při­chá­zí něco vel­ké­ho. A mož­ná při­jde i kou­zel­ník. Za nezbyt­né účas­ti hud­by Howarda Shoreho se vytvá­ří tuše­ní násle­du­jí­cích smrští nebo ticho před bou­ří chcete-li. Jackson si nás hned ze začát­ku podá, když divác­kou lač­nost nata­hu­je jako stru­nu na skři­pec poně­kud únav­ným, avšak efekt­ním pro­lo­gem o nale­ze­ní prs­te­nu a Sméagólově pře­ro­du v Gluma v prů­bě­hu dese­ti­le­tí, o jeho závis­los­ti, lás­ce a nená­vis­ti, kte­ré cítí a bez­vý­chod­nos­ti jeho situ­a­ce. Tento kon­trast­ní vztah pak před­ur­ču­je jeho způ­sob chá­pá­ní svě­ta, jedi­ný, kte­ré­ho je schop­ný a kte­rý je ome­zen pou­ze tou­hou po prs­te­nu, jehož se stal otro­kem. A z minu­los­ti rych­le do nebla­hé pří­tom­nos­ti s kval­tem šara­ti­co­vé­ho noto­ri­ka hle­da­jí­cí­ho vol­nou kabi­nu na sjez­du střev­ních potí­žis­tů. Ocitáme se s Frodem, Samem a Glumem na samých hra­ni­cích Mordou, ve kte­rém má být Prsten zni­čen, prá­vě v oka­mži­ku, kdy se muse­jí vydat na dal­ší vyčer­pá­va­jí­cí pochod blí­že ke své­mu cíly. Ve stej­ných oka­mži­cích pro­ží­va­jí hobi­ti Peregrin Bral a Smělmír Brandorád oddycho­vé chví­le vítěz­ství u Sarumanovi pev­nos­ti Orthank. Okamžiky oddychu zaží­va­jí i Rohanští spo­leč­ně s Gandalfem a Aragornem po tri­um­fu u Helmova žle­bu. Radovat se, je však před­čas­né, a pro­to­že nikdo (až na hobi­ty) není nijak zvlášť poše­ti­lý, pří­le­ži­tost k rados­ti (kro­mě hobi­tů) výraz­ně nevy­u­ží­vá. A vše se dál kom­pli­ku­je, když Peregrin pohléd­ne do palantí­ru, čímž sice ohro­zí osud Středozemě, ale ve svém důsled­ku para­dox­ně při­spě­je k jeho záchra­ně, když se mu vyje­ví část z nepří­te­lo­vých zámě­rů. Zkrátka kdo by pří­běh neznal lépe než pří­jme­ní své babič­ky za svo­bod­na. Nemá tedy cenu se jím podrob­ně zají­mat.

Společenstvo prs­te­nu nás pře­svěd­či­lo, že Jackson je člo­věk schop­ný vybu­do­vat výprav­ný vel­ko­rysý pří­běh a roz­mách­lý­mi ges­ty jej zhmo­t­ňo­vat ve fan­tas­tic­kých obra­zech crčí­cích atmo­sfé­rou jako tatín­ko­va zahrad­ní stří­kač­ka. Dvojka (Dvě Věže) se hna­la v ďábel­ském tem­pu, vel­mi dob­ře zvlá­da­jíc svou neleh­kou roli pro­střed­ní­ho dílu. Nabídla nám vizu­ál­ně bom­bas­tic­ké scé­ny vojen­ských stře­tů a cel­ko­vě byla akč­něj­ší. Co čekat od Návratu krá­le? Nic men­ší­ho než syn­té­zu obou a ačko­liv je výprav­nost spo­leč­ným jme­no­va­te­lem pro všech­ny fil­mo­vé oka­mži­ky nyní snad ješ­tě výraz­něj­ším, Jackson vytvo­řil pro­stor pro někte­ré základ­ní cito­vé vzta­hy hrdi­nů (Frodo - Sam – Glum, Aragorn – Arwen), avšak těm ved­lej­ším se nevě­no­val nijak (Éowin – Faramir), byť na ně nená­pad­ně odka­zu­je. Emoce ovšem nemů­že­me hle­dat jen v „mezi­lid­ských“ vzta­zích, nebo vlast­ně může­me, ale nako­nec se mra­zi­vé­mu úža­su a doja­tos­ti nad někte­rý­mi scé­na­mi, pře­de­vším u zapa­lo­vá­ní hra­nic, jako sig­nál z Minas Tirith Rohanu o pomoc, kte­ré ces­tu­je Středozemí, jako pro­seb­ný výkřik po vrchol­cích hor mezil obla­ky a nako­nec kle­sá do níži­ny a kon­čí opět u jed­no­ho člo­vě­ka (Aragorn), jako ona vyřče­ná pros­ba, nalé­ha­vá a přes­to nevy­řknu­tá, bude­me vtla­čo­vat hlou­bě­ji do sedač­ky, či v jiné extrém­ní polo­ze sle­do­vat prů­běh fil­mu. Dále lze uva­žo­vat o pří­cho­du Rohanské jízdy, emo­ci­o­nál­ním pro­je­vu krá­le Theodéna, emo­ci­o­nál­ním pádu krá­le Theodena a nemé­ně emo­ci­o­nál­ní smr­ti krá­le Theodena a pocho­pi­tel­ně o všech násle­du­jí­cích scé­nách od toho­to oka­mži­ku.

A Pán prs­te­nů záhy kon­čí, jako malý a cel­kem bez­vý­znam­ný pří­běh z Kraje. Že vás to nešo­ku­je? A může vás v této amo­rál­ní době vůbec něco šoko­vat? Pokládejte si tuto otáz­ku pokaž­dé před zrca­dlem a nejmé­ně tři­krát den­ně a mož­ná bude­te v šoku. Tím se nám celá recen­ze zacyklu­je a s kon­cov­kou není pro­blém.


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • PÁN KOMERCE A HARRY MACHR20. listopadu 2004 PÁN KOMERCE A HARRY MACHR V souvislosti s nadcházející „významnou“ událostí, kdy se na obrazovce TV NOVA objeví první díl Pána prstenů, Společenstvo prstenu, jsem trochu oprášil staré soubory na svém disku a našel […]
  • Matrix Revolutions10. listopadu 2003 Matrix Revolutions Třetí a poslední díl rozporuplné trilogie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na každém z nás…Je zajímavé, jak se téměř všem líbil první díl Matrixu a jak ve velké většině případů zklamal […]
  • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář16. dubna 2003 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář Další skvělý komentář :-) Pane Párale Rád bych napsal svůj komentář k vašemu velice jednostranně zaměřenému hodnocení Mám sice Star Trek rád, ale nezbožňuji ho natolik, abych si nebyl […]
  • Dawsonův PSYCHO svět16. dubna 2005 Dawsonův PSYCHO svět Ať žije Amerika a naivní český divák. Tak za prvé: nejsem žádný fanda tohoto přihlouplého amerického seriálu, jak by se někdo možná mohl mylně domnívat. Možná bych byl, ale to by mi […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Komentář ke článku ST - 1. kontakt19. srpna 2002 Komentář ke článku ST - 1. kontakt Máte neskonalou pravdu Star trek je a vždycky bude jen jedno z dalších amerických klišé. Pokud by se člověk sebevíc snažil ignorovat všemožné logické chybky, nemůže se zarazit na typickým […]
  • Český film 0417. ledna 2005 Český film 04 Rok 2004 skončil. Odehrálo se vněm plno věcí, plno politických záležitostí, plno přírodních pohrom, plno kulturních událostí, a v kinech proběhlo i plno českých filmů. Většinou jejich […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze21. června 2004 Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze Tak a je to tady! Téměř po půlročním hledání, Česko konečně našlo svou SuperStar. Hledání to nebylo vůbec jednoduché a mnohdy nás stálo hodně nervů a peněz. Nakonec se ta pravá však našla […]
  • Přijímačky na FAMU14. března 2005 Přijímačky na FAMU Znáte ten pocit, kdy něco vidíte či slyšíte, a řeknete si: To bych zvládl taky, a lépe. Například, když člověk sleduje český film. To se i sám od sebe v hlavě zrodí otazník: „Co je na tom […]