PÁN KOMERCE A HARRY MACHR

PÁN KOMERCE A HARRY MACHR
Ohodnoťte člá­nek

V sou­vis­los­ti s nad­chá­ze­jí­cí „význam­nou“ udá­los­tí, kdy se na obra­zov­ce TV NOVA obje­ví prv­ní díl Pána prs­te­nů, Společenstvo prs­te­nu, jsem tro­chu oprášil sta­ré sou­bo­ry na svém dis­ku a našel člá­nek, kte­rý jsem napsal 10. červ­na 2002 pro časo­pis Antiworld, jemuž šéf­re­dak­to­ru­ji.
Jelikož už byl napsán hod­ně dáv­no, veš­ke­ré cita­ce a vyjá­d­ře­ní nemuse­jí vždy sto­pro­cent­ně odpo­ví­dat sku­teč­nos­ti, nicmé­ně jeho hlav­ní myš­len­ka zůsta­la zacho­vá­na.
Pokud bys­te o mém časo­pi­se chtě­li vědět víc, najde­te jej na adre­se www.dukeweb.org/antiworld (snad mi Simca tuto malou reklam­ku odpus­tí :-)).Pán prs­te­nů a Harry Potter. Kdo by dnes neznal tyto dva snad nej­zná­měj­ší fil­my po celém svě­tě. A když říkám nej­zná­měj­ší, zce­la jis­tě nejsem dale­ko od prav­dy. Pokud posled­ní dobou něco ovládlo svět, tak to jsou tito dva mla­dí hrdi­no­vé – hobit Frodo Pytlík a čaro­děj­ný učeň Harry Potter.

Začnu tako­vou malou pří­ho­dou, kte­rá se mi nedáv­no sta­la, sho­dou okol­nos­tí těs­ně po uve­de­ní těch­to dvou fil­mů do kin. Byla sobo­ta a já jsem se jako tra­dič­ně vydal ven na pro­cház­ku. Jel jsem na pře­dem sta­no­ve­né mís­to urče­ní, kde jsme se měli setkat s mým bra­tran­cem. Do ono­ho mís­ta setká­ní pro­bí­ha­lo vše tra­dič­ně v nor­má­lu. Když jsme se s úspě­chem shle­da­li, roz­hod­li jsme se, že půjde­me na „prů­zkum“ do měs­ta. A tím to zača­lo. Nejdříve jsme nara­zi­li na jed­nu tra­fi­ku, ve kte­ré, kam jste pohléd­li, jste moh­li nalézt podo­biz­ny výše uve­de­ných dvou postav. Karty Harry Potter, samo­lep­ky Harry Potter, žvý­kač­ky Harry Potter, samo­lep­ky Pán prs­te­nů, album Pána prs­te­nů atd. atd. Zkrátka a dob­ře, tito dva byli všu­de! No nic, řek­li jsme si a pokra­čo­va­li dál v naší ces­tě. Když jsme nara­zi­li na dru­hou tra­fi­ku v tom­to sty­lu, už nám to bylo tro­chu podiv­né. Ale dru­hou tra­fi­kou to zda­le­ka nekon­či­lo. Míjeli jsme jed­nu za dru­hou, dru­hou za tře­tí a čtvr­tou za pátou a ve všech ten stej­ný pří­pad – Pán prs­te­nů a Harry Potter! To už nás poma­lu, ale jis­tě začí­na­lo doží­rat, a když jsme na tyto dva nara­zi­li i v obcho­dě s potra­vi­na­mi, bylo jas­né, že sop­ky musí vybuch­nout. A taky, že ano! Začali jsme nadá­vat, že všu­de jen samý Pán prs­te­nů a Harry Potter. Skoro nic jiné­ho člo­věk nevi­dí. Ale proč? Je to tolik nut­né?

Já osob­ně nesná­ším jakou­ko­li komer­ci a v jakém­ko­li množ­ství. Nemám rád rekla­my, kte­ré neu­stá­le pře­ru­šu­jí fil­my, nemám rád rekla­my v rádiu, kde se má hrát a ne kecat nesmys­ly napří­klad o žen­ských potře­bách! Nemám rád rekla­my na inter­ne­tu, pro­to­že mě zdr­žu­jí a obtě­žu­jí při prá­ci a taky nesná­ším komer­ci v hud­bě, jeli­kož hud­ba, jaká­ko­li hud­ba, by se měla dělat pro potě­še­ní sebe sama a pro potě­še­ní dru­hých a ne jen kvů­li penězům! Ale tohle všech­no je nic ve srov­ná­ní s komer­cí, jakou se dopouš­tí na těch­to dvou dílech!

Rozhodně nemůžu tvr­dit, že by to neby­la dob­rá díla, to ne. Já osob­ně jsem Pána prs­te­nů viděl a na Harryho Pottera jsem se chys­tal (nako­nec to však nevy­šlo). Oba dva jsou to uni­ká­ty a zce­la jis­tě si zaslou­ží to nej­vyš­ší ohod­no­ce­ní, už vzhle­dem k jejich tvůr­cům (Tolkien a Rowlingová), ale proč se kolem toho musí dělat tako­vé cirá­ty? Dám vám tako­vý malý pří­klad s Novým Zélandem. Před Pánem prs­te­nů poma­lu ani nikdo nevě­děl, kde tato země leží, jak vypa­dá a kdo v ní žije. Ale jakmi­le se ten­to film dostal do kin a shlédly ho masy lidí, tak hned všich­ni vědí o Novém Zélandu. Je to pře­ce země hobi­tů, ne?!? A ten, kdo tohle neví, je magor. „A Petříčku, kam bys chtěl jet letos na dovo­le­nou? Zase do Chorvatska?“ „Ne tati, do Nového Zélandu, do kra­je Pána prs­te­nů!“

Nevím proč, ale celý ten­to feno­mén mi při­pa­dá poně­kud uje­tý a nesmy­sl­ný. Jak by tato dvě díla moh­la být krás­ná a svým způ­so­bem i vzác­ná, kdy­by zůsta­lo jen u jejich kniž­ní podo­by! Ale ne, teď už dokon­ce i sta­ré podo­by těch­to knih dostá­va­jí novou image. „Lepší, při­taž­li­věj­ší, láka­věj­ší ke kou­pi“ a hlav­ně, a to už bez uvo­zo­vek, více komerč­něj­ší. Takový je ale bohu­žel člo­věk, že dává vždy jen na vněj­ší podo­bu, ale to, co je uvnitř, jaké hod­no­ty to či ono v sobě skrý­vá, to už je podruž­né a nepod­stat­né. Důležitý je pře­ce obal a dál už je jed­no, co je pod ním.

Kdyby to šlo, rád bych zjis­til, jest­li by tato dvě díla byla také tak pro­slu­lá, zná­má a úspěš­ná, jen z jejich kniž­ní podo­by a bez této maso­vé kam­pa­ně. Docela o tom pochy­bu­ji, i když to nikdy nezjis­tím. Také bych si doce­la přál, aby z našich živo­tů zmi­ze­la komer­ce, což se mi asi taky nespl­ní, pro­to­že komer­ce a rekla­my jako tako­vé, jsou už nato­lik zažra­né do mys­li člo­vě­ka, že se sta­ly jeho život­ním sty­lem. Oblékáme se pod­le rekla­my, pije­me pod­le rekla­my, jíme pod­le rekla­my, tele­fo­nu­je­me pod­le rekla­my, léčí­me se pod­le rekla­my, poslou­chá­me hud­bu pod­le rekla­my, milu­je­me se pod­le rekla­my, naku­pu­je­me pod­le rekla­my. Komerce nás ovlá­dá, ať chce­me nebo nechce­me. A stej­ně tak jsme se necha­li ovlád­nout pod zášti­tou rekla­my a davo­vé psy­chó­zy, kte­rá vybuch­la jako nača­so­va­ná bom­ba a pohl­ti­la téměř vše, co moh­la, „Pánem komer­ce a Harry Machrem“! A násled­ky z toho­to výbuchu bude­me poci­ťo­vat zřej­mě ješ­tě hod­ně dlou­ho, do doby, než vybuch­ne dal­ší komerč­ní bom­ba, kte­rá sme­te tu původ­ní a nahra­dí ji novou. Pak zapo­me­ne­me na Froda a na Harryho a bude­me milo­vat a obdi­vo­vat jiné­ho hrdi­nu, kte­rý nám dá pocit, že dob­ro pře­ce jen vždyc­ky zví­tě­zí…

A na závěr ješ­tě vzkaz všem těm, kte­ří se jak­ko­li podí­le­li na nato­če­ní těch­to fil­mů, na všech mož­ných i nemož­ných rekla­mách k těm­to dvě­ma dílům, na pla­ká­tech, na časo­pi­sech, na samo­lep­kách a podob­ně: Myslíte si, že jejich auto­ři, když je psa­li, chtě­li, aby se z jejich hrdi­nů sta­la továr­na na pra­chy?!? Pokud ano, tak to nejsou spi­so­va­te­lé. Spisovatel píše pro radost, ne aby si tím vydě­lá­val těž­ké pení­ze! Já to vím, pro­to­že nejdří­ve jsem Antiworld chtěl psát jen, když za něj někdo zapla­tí (vzpo­meň­me prv­ní a dru­hé čís­lo). Ale pak mě to zača­lo bavit a psal jsem to s chu­tí a potě­še­ním a na něja­ké pení­ze jsem se vykaš­lal! Je mi jed­no, že zapla­tím za tisk a za papír, a že z toho nic nemám. Ano, nemám, nemám z toho finan­ce, ale zato z toho mám mno­hem víc – pocit sebe­u­spo­ko­je­ní. Pocit, že jsem něco vytvo­řil, že dělám něco, co mě baví. A hlav­ně pocit, že mě někdo čte. Stejný pocit má i můj spo­lu­pra­cov­ník happyG., jinak by tohle asi nedě­lal. Tento pocit je totiž k neza­pla­ce­ní.

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?10. února 2004 Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní? Lze vás vůbec v této amorální době šokovat? A pokud ne, proč čtete čtvrtou recenzi na film, který jste již dávno viděli? Je Miloš Zeman skutečně jezevec? To a další zásadní otázky lidské […]
  • Dawsonův PSYCHO svět16. dubna 2005 Dawsonův PSYCHO svět Ať žije Amerika a naivní český divák. Tak za prvé: nejsem žádný fanda tohoto přihlouplého amerického seriálu, jak by se někdo možná mohl mylně domnívat. Možná bych byl, ale to by mi […]
  • Komentář ke článku ST - 1. kontakt19. srpna 2002 Komentář ke článku ST - 1. kontakt Máte neskonalou pravdu Star trek je a vždycky bude jen jedno z dalších amerických klišé. Pokud by se člověk sebevíc snažil ignorovat všemožné logické chybky, nemůže se zarazit na typickým […]
  • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář16. dubna 2003 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář Další skvělý komentář :-) Pane Párale Rád bych napsal svůj komentář k vašemu velice jednostranně zaměřenému hodnocení Mám sice Star Trek rád, ale nezbožňuji ho natolik, abych si nebyl […]
  • Český film 0417. ledna 2005 Český film 04 Rok 2004 skončil. Odehrálo se vněm plno věcí, plno politických záležitostí, plno přírodních pohrom, plno kulturních událostí, a v kinech proběhlo i plno českých filmů. Většinou jejich […]
  • Premiere versus Cinema1. listopadu 2005 Premiere versus Cinema Poslední dobou slyším spoustu často velmi rozdílných názorů na dva české filmové časopisy Cinema a Premiere (teda ne, že by byly zrovna české, mám na mysli jejich české verze :-)). Každý z […]
  • Matrix Revolutions10. listopadu 2003 Matrix Revolutions Třetí a poslední díl rozporuplné trilogie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na každém z nás…Je zajímavé, jak se téměř všem líbil první díl Matrixu a jak ve velké většině případů zklamal […]
  • Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze21. června 2004 Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze Tak a je to tady! Téměř po půlročním hledání, Česko konečně našlo svou SuperStar. Hledání to nebylo vůbec jednoduché a mnohdy nás stálo hodně nervů a peněz. Nakonec se ta pravá však našla […]
  • Přijímačky na FAMU14. března 2005 Přijímačky na FAMU Znáte ten pocit, kdy něco vidíte či slyšíte, a řeknete si: To bych zvládl taky, a lépe. Například, když člověk sleduje český film. To se i sám od sebe v hlavě zrodí otazník: „Co je na tom […]
  • Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem18. února 2016 Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem Film Polednice je moderním hororem odehrávajícím se ve dne. Název sice evokuje variaci známé balady Karla Jaromíra Erbena, ale inspirace touto básní je velmi volná. Co vás tedy na tomto […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *