Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Návrhářka z Paříže - okouzlující román stvořený se stejným uměním a šarmem jako šaty od Diora

Návrhářka z Paříže - okouzlující román stvořený se stejným uměním a šarmem jako šaty od Diora

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čeká vás pří­běh šest­nác­ti­le­té ven­kov­ské dív­ky Rosy Kusstatscherové, kte­rá byla zná­sil­ně­na nacis­tic­kým důstoj­ní­kem, což nezů­sta­lo bez násled­ků. Zamiluje se do vojá­ka Thomase. Svého syna pře­ne­chá Idě Schurterové a odjíž­dí do Švýcarska se sli­bem, že se pro své­ho syna Laurina vrá­tí. Ve Švýcarsku se jako chudá dív­ka uchyt­ne v mód­ním prů­mys­lu. Bydlí u jed­no­ho staré­ho pro­fe­so­ra, poklí­zí mu, sta­rá se o něj, pře­ší­vá sta­ré šaty. Z chudé dív­ky se postu­pem času stá­vá veli­ce úspěš­ná, ambi­ci­óz­ní žena, kte­rá má úžas­né schop­nos­ti sla­dit šaty, stři­hy, mate­ri­á­ly, vní­mat vůně. Stává se též pra­vou rukou samot­né­ho Diora. Temný stín minu­los­ti v podo­bě syna, kte­ré­ho opus­ti­la se za ní táh­ne celý život. Dokáže čas vyře­šit a zaho­dit sta­ré šrá­my na duši? Najde svůj zaslou­že­ný klid, když pro­ces­tu­je Švýcarsko, Paříž, Rio de Janeiro či New York? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Čeká vás sil­ný, neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh plný nád­her­ných šatů, líči­del, ale i smut­ku, nadě­je, lás­ky a bolest­ných vzpo­mí­nek, kte­ré nelze jen tak vytěs­nit.

Knihu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Když jsem ji vidě­la v edič­ním plá­nu vyda­va­tel­ství, moc jsem se na ni těši­la a pros­tě ji muse­la mít. Román byl úžas­ný a čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Možná mně bylo tro­chu líto, že už kon­čí. Má 27 kapi­tol, cel­kem 392 stran zakon­če­ný podě­ko­vá­ním autor­ky. Čeká vás sil­ný, neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh jed­né dív­ky z ital­ských hor, kte­rá utí­ká po zná­sil­ně­ní za hra­ni­ce, aby si spl­ni­la sen. Hlavní hrdin­ce Rose jsem moc přá­la, aby se jí daři­lo, moh­la se zno­vu setkat se svým synem, aby byla úspěš­ná a doká­za­la zapo­me­nout na to, co pro­ži­la v rod­né zemi. Život ji uštědřil mno­ho ran  a posta­vil ji do ces­ty nespo­čet pře­ká­žek, se kte­rý­mi se muse­la vyrov­nat. I když měla něko­lik mužů, ne všich­ni si ji zaslou­ži­li. Autorka veli­ce dob­ře popsa­la vzta­hy s jed­not­li­vý­mi muži.

Děj kni­hy ply­nul vel­mi rych­le. Neměla jsem pro­blém se ori­en­to­vat v posta­vách, kte­ré v romá­nu jsou. Kniha je psa­ná sro­zu­mi­tel­ně. Styl psa­ní autor­ky mě zau­jal. Někdy se sta­čí zasta­vit, ohléd­nout se za sebou a pře­mýš­let, za čím se vlast­ně žene­me a co nám to při­ná­ší. Rose byla úspěš­ná, slav­ná osob­nost, na dru­hou stra­nu nemoh­la vycho­vá­vat své­ho syna Laurina, být se svou prv­ní lás­kou Thomasem. Rodina, zdra­ví a lás­ka jsou ty nej­cen­něj­ší dary, kte­ré máme a musí­me si jich pova­žo­vat.

Román o módě, lás­ce a vůli zdo­lat nesku­teč­né.

Ukázka z kni­hy:

Když násle­du­jí­cí den ráno sed­lák vytla­čil ze stodo­ly vozík a začal do něj zapřa­hat koně, aby mě odve­zl dál, podal mi pan Maier sva­zek obá­lek.

„Jsou očís­lo­va­né,“ řekl a uká­zal mi na levý roh prv­ní z nich. „Posílám tě jako poš­tov­ní balí­ček. Na kaž­dé té obál­ce je jmé­no a adre­sa. Dopis uvnitř žádá pří­jem­ce o to, aby se o tebe posta­ral a poslal tě na dal­ší adre­su. Takhle dostá­vá­me do bez­pe­čí uprch­lí­ky. Jsou to všech­no lidé, kte­rým můžeš důvě­řo­vat. Na nic se tě nebu­dou ptát a ty se na nic nemu­síš vyptá­vat jich. Nakrmí tě, necha­jí tě u sebe přespat a ráno tě nasmě­ru­jí dál.“

Prolistovala jsem sva­zek až k posled­ní obál­ce, na kte­ré byla napsa­ná adre­sa pro­fe­so­ra dok­to­ra Heinricha Davida Goldfarba v St.Gallenu.

„Kdo to je?“ zepta­la jsem se.

„Tohle byl Thomasův nápad. Byl to jeho pro­fe­sor ve ško­le.“

Vzal mi z ruky malý kufřík, ve kte­rém jsem měla slo­že­ný vše­chen svůj maje­tek, a nalo­žil jej na vozík. „Tohle se ti taky bude hodit,“ dodal a str­čil mi do ruky malý sva­zek švý­car­ských fran­ků.

Když udě­lal krok zpát­ky, prud­ce jsem se mu vrh­la do náru­če. Okamžik zůstal stát bez pohnu­tí a pak mě objal.

Od vlast­ních rodi­čů jsem ode­šla bez slzy v očích a mož­ná jsem při­tom zaži­la osvo­bo­ze­ní, ale s Laurinem Maierem jsem se nedo­ká­za­la roz­lou­čit bez plá­če.

 

Několik slov o autor­ce:

Georgia Kaufmann kdy­si řek­la, že se naro­di­la ve vla­ku, kte­rý přes noc ces­to­va­la po Evropě, a pro­to nemá jed­nu, ale mno­ho národ­nos­tí. Její mat­ka, odpad­lá kato­lič­ka, ostat­ně vyrost­la v němec­ky mlu­ví­cím Jižním Tyrolsku v Itálii. Otec byl nave­nek a vzdě­lá­ním správ­ný Angličan, ale ve sku­teč­nos­ti coby Žid uni­kl se štěs­tím z nacis­tic­ké­ho Německa, když mu bylo pou­hých šest let.

Už jako dítě absol­vo­va­la řadu jazy­ko­vých kur­zů a výměn­ných poby­tů po Evropě. Na Cambridge stu­do­va­la antro­po­lo­gii a demo­gra­fii. Doktorát zís­ka­la na Oxfordu, při­čemž kvů­li výzku­mu žila něko­lik let v bra­zil­ských fave­lách. Vždy však chtě­la být pře­de­vším spi­so­va­tel­kou. Právě pro­to se na Harvardu při­hlá­si­la na tvůr­čí psa­ní. A prá­vě teh­dy se v její mys­li popr­vé obje­vi­la Rosa a už nikdy neo­de­šla. Návrhářka z Paříže je román, díky kte­ré­mu pro­ra­zi­la, ovšem zda­le­ka ne posled­ní - napří­klad pod pseu­do­ny­mem G.L.Kaufmann napsa­la poli­tic­ký thriller A Hard Fall.

Georgia Kaufmann žije coby na kole doje­la do Londýna.

Autor: Georgia Kaufmann

Přeložil: Robert Čapek

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: 2022, Euromedia Group,a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 392

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4791-4

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Herečka – Múza první republiky12. listopadu 2022 Herečka – Múza první republiky Máte rádi romány Jany Poncarové? Chcete se vrátit do dob herečky Jarmily Horákové? Tak se pojďte společně se mnou podívat na příběh avantgardní herečky i období po první světové válce, […] Posted in Recenze knih
  • Dítě noci4. listopadu 2022 Dítě noci Pokud máte v oblibě psychologické romány s prvky thrilleru, tak si určitě nenechte ujít úžasnou knihu Dítě noci od Karen McQuestion, jež vydala GRADA Publishing, a.s. pod značkou […] Posted in Recenze knih
  • Bouře – výborný krimi román6. října 2022 Bouře – výborný krimi román Máte rádi krimi romány? Chcete se dozvědět, kam zmizela oblíbená učitelka Agnes Erikssonová? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek, který je rozhodně silný a nezapomenutelný. […] Posted in Recenze knih
  • Star Wars: The Princess and The Scoundrel - recenze27. září 2022 Star Wars: The Princess and The Scoundrel - recenze Po Rebel Rising představuje spisovatelka Beth Revis svůj v pořadí druhý román ze světa Star Wars s názvem The Princess and The Scoundrel. Příběh začíná prakticky okamžitě po konci Epizody […] Posted in Recenze knih, Audioknihy
  • Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost24. září 2022 Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost Máte rádi romány Barbory Šťastné? Chcete si přečíst zajímavý román z devadesátých let?  Pojďte se na to společně se mnou podívat. Čeká vás opravdu zajímavé čtení.  Ludmila, Amálie, Věra, […] Posted in Recenze knih
  • Třinácté okno - historický román4. září 2022 Třinácté okno - historický román Albína je dcera bohatého sedláka. Záhy přišla o svou milou maminku a její macecha jí udělala z života peklo. Ošklivé dětství, které ji macecha připravila ji pronásledovalo celý život. […] Posted in Recenze knih
  • Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl22. srpna 2022 Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh zvěrolékařky Nellie? Zajímá vás, o čem bude první díl? Tak právě vám je určena novinka Zvěrolékařka - Velké sny, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
  • Prezidentka ...s láskou21. srpna 2022 Prezidentka ...s láskou Máte rádi zajímavé romány? Chcete si přečíst knihu od skvělého režiséra, scenáristy a spisovatele Rudolfa Havlíka? Román Prezidentka se vám určitě bude líbit.  Kateřina se stane první […] Posted in Recenze knih
  • Město snů - sága rodu Caldwellů 1.díl ze 311. srpna 2022 Město snů - sága rodu Caldwellů 1.díl ze 3 Máte rádi rodinné ságy? Chcete se podívat na to, jak se zrodil němý film? Chcete prožít velkou lásku? Tak právě vám je určena novinka, kterou vydala Euromedia Group, pod značkou Ikar a […] Posted in Recenze knih
  • Bouřlivé ticho - pokračování mezinárodního bestselleru Pobřežní cesta - příběh o hledání cesty domů7. srpna 2022 Bouřlivé ticho - pokračování mezinárodního bestselleru Pobřežní cesta - příběh o hledání cesty domů Raynor a Moth jsou manželé, kteří společně vybudovali od základu rodinnou farmu ve Walesu. Během jednoho dne, díky špatné investici se ocitnou na ulici a bez peněz. Aby toho nebylo málo, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88507 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61568 KB. | 26.11.2022 - 12:27:49