Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Návrh

Návrh

Léto se nám neod­vrat­ně chý­lí ke své­mu vrchol­né­mu dni a my se poma­lu zaha­lu­je­me do smíř­li­vé­ho posta­ve­ní, k této nebla­hé sku­teč­nos­ti. Letní dny tiše odťuká­va­jí své posled­ní úde­ry na vel­ký zvon a já k vám při­chá­zím ale­spoň s malou útě­chou v podo­bě pří­jem­né let­ní kome­die s poma­lu vyha­sí­na­jí­cí hvězdou 90. let Sandrou Bullock (45). Mnozí z vás si jis­tě vzpo­me­nou na její nej­vět­ší fil­mo­vé trhá­ky jaký­mi byli např. Demolition man, kde se moh­la svést na vlně spo­leč­ně se Sylvestrem Stallonem a Wesley Snipesem, což ji také napo­moh­lo k dal­ším akč­ním hitům, jako Nebezpečná rych­lost, nebo Síť. Ovšem vel­ké kasov­ní titu­ly stří­da­ly nesmír­ně trap­né pro­jek­ty, kte­ré u Sandry bohu­žel pře­vlá­da­li a to mělo zápor­ný vliv na její kari­é­ru v novém tisí­ci­le­tí.

Film Návrh veli­ce ener­gic­ké reži­sér­ky Anne Fletcher, dává Sandře šan­ci, jak být pro své pro­du­cen­ty pro­spěš­nou a ve finanč­ní kri­zi jim napo­mo­ci k napl­ně­ní hlu­bo­kých kapes. Poslední titu­ly od roku 2000 se tím­to smě­rem neří­ti­li ani 20 km rych­los­tí a někte­ré dokon­ce nepo­kry­li ani nákla­dy. Původně byla oslo­ve­na Julie Roberts, jen­že naší Hollywoodské sko­ro babič­ce se nabíd­ka po finanč­ní strán­ce neje­vi­la okouz­lu­jí­cí a tak svou roli pře­ne­cha­la své soky­ni, kte­rá ji bez váhá­ní při­ja­la za zlo­mek část­ky nabí­ze­jí­cí Julii. Anne Fletcher toho za sebou  pří­liš nemá, ale když to vez­me­me z jiné­ho úhlu pohle­du, tak se může­me pře­svěd­čit o jejím neod­mys­li­tel­ném talen­tu vdech­nout fil­mu ten správ­ný tón. Její zatím jedi­né dva fil­my, kte­ré dopo­sud nato­či­la jsou pro nás důka­zem. Jako debu­to­vý sní­mek ji pat­ří veli­ce úspěš­né dílo z taneč­ní­ho pro­stře­dí nesou­cí název Let’s Dance, jenž něko­li­ka­ná­sob­ně pře­vý­ši­lo zis­ky v pomě­ru s roz­poč­tem a násled­ně film 27 šatů, kte­rý se dokon­ce zaslou­žil o mezi­ná­rod­ní uzná­ní. Tyto dva fil­mo­vé poči­ny Anne vystře­li­ly na výslun­ní a neje­den fanou­šek její prá­ce bed­li­vě oče­ká­vá, s čím tato ener­gic­ká dáma při­jde příš­tě.

Do čes­kých kin se příští týden dosta­ne její tře­tí dílo. Komedie v žen­ském sty­lu s ženou v hlav­ní roli. Co více si přát, co více oče­ká­vat. Ctižádostivou a kari­é­ris­tic­kou ženu prahnou­cí po úspě­chu a peně­zích, ztvár­ňu­je Sandra napros­to věro­hod­ně. Dominantní poje­tí posta­vy, kte­rá jde přes mrt­vo­ly a neza­jí­má jí nikdo a nic kro­mě budo­vá­ní kari­é­ry je pro mno­hé z nás veli­ce blíz­ké a pro­to neby­la tato role po této strán­ce obtíž­ná, svě­ři­la se Sandra. Ovšem vdech­nout fil­mu šarm, vtip a humor to je věc, o kte­rou by se herec měl zapří­či­nit svým umem a to se v tom­to pří­pa­dě oprav­du poved­lo. Pomocníkem v těch­to důle­ži­tých chví­lích a fil­mo­vým kole­gou se stal Sandřin dlou­ho­le­tý pří­tel Ryan Reynolds (32). Vše se vlast­ně točí kolem nich. Jde o lás­ku star­ší ženy, k mlad­ší­mu muži. O lás­ku nad­ří­ze­né, k pod­ří­ze­né­mu. Velkým zlo­mem a úsměv­nou čás­tí v celém fil­mu je výlet na Aljašku k Ryanově fil­mo­vé rodi­ně. Sandra, coby Margaret se náh­le oci­tá v cizím úze­mí na cizí půdě a necí­tí se být pev­ná v kram­fle­cích, což vyvo­lá­vá veli­ce zají­ma­vé a vtip­né momen­ty.

Tzv. žen­ských fil­mů je v posled­ní době všu­de jak nase­to a je těž­ké, ba pří­mo nemož­né se v nich vyznat. Všechny jsou si veli­ce podob­né a půso­bí tuc­to­vým dojmem. Snímek Návrh jede vlast­ní ces­tou a neko­pí­ru­je žád­né kole­je. Na této úsměv­né let­ní kome­dii se podí­le­la spous­ta pro­fe­si­o­ná­lů a v cel­ko­vém pro­ve­de­ní je to cítit, že jde o kva­lit­ní dílo podo­ba­jí­cí se kome­di­ím ze 40.-50. let. Nečekejte nic pře­vrat­né­ho mys­lím si, že ten­to film Anne Fletchrové se sta­ne jejím tře­tím nej­lep­ším, ať se sna­ži­la sebe­víc pře­ko­nat své dva trhá­ky pře­de­šlé, ale to nezna­me­ná, že by snad ten­to výtvor neměl co říci. Pokud je Sandra vaší favo­rit­kou a máte rádi žen­ské kome­die je to jas­ná vol­ba kon­ce let­ní sezó­ny.

Svěží, let­ní, roz­to­mi­lé, zkrát­ka typic­ky žen­ská zále­ži­tost, na kte­rou musí občas zajít i muž, aby své ženě udě­lal radost.

Naše hod­no­ce­ní: 

7

Podobné člán­ky

Návrh

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
24. August 2009 - 19:57 — Patrik Chlumecky

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58171 s | počet dotazů: 220 | paměť: 54131 KB. | 28.01.2022 - 21:15:58