Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Návrat do budoucnosti 3

Návrat do budoucnosti 3

Třetí Martyho ces­ta do minu­los­ti, kde je tře­ba zachrá­nit pří­te­le a vyře­šit pro­blém, jak se dostat zpát­ky do budouc­nos­ti.Píše se rok 1955 a dr. Emmet Brown prá­vě ode­slal do budouc­nos­ti Martyho McFlye. Jenže v ten­týž oka­mžik mu pokle­pe na rame­no Marty, kte­rý se vrá­til pro alma­na­ch spor­tov­ních výsled­ků a uví­zl v minu­los­ti poté co úder bles­ku ode­slal stroj času i dr. Brownem do roku 1885. Podle dopi­su, kte­rý Marty od Browna dostal, byl stroj času poško­zen a v roce 1885 nee­xis­tu­je mož­nost jeho opra­vy, pro­to ho ukryl v jes­ky­ni, kde by ho Marty měl najít. Vzápětí Marty zjis­tí, Doc byl něko­lik dnů po napsá­ní dopi­su zastře­len zeza­du jakým­si Bufordem Tannenem. Pustí se do opra­vy auta, aby se Marty mohl vydat Brownovi na pomoc a zane­dlou­ho už star­tu­je na ces­tu do roku 1885.

Tady se hned při­ple­te do ces­ty indi­á­nům, což má za násle­dek pali­vo­vou nádrž pro­stře­le­nou šípem. Ujme se ho rodi­na Seamuse McFlye, kte­rý byl jed­ním z jeho před­ků. Marty se jim před­sta­ví jako Clint Eastwood a začne v měs­teč­ku pát­rat po Brownovi. Místo toho však nara­zí na Bufordův gang a málem na to dopla­tí živo­tem. Naštěstí včas zasáh­ne Brown, kte­rý ho zachrá­ní. Společně pak začnou plá­no­vat návrat do budouc­nos­ti, při­čemž musí vyře­šit pro­blém s ben­zí­nem. Rozhodnou se pou­žít loko­mo­ti­vu, kte­rá by auto tla­či­la a na potřeb­nou rych­lost 88 mil v hodi­ně, kdy se akti­vu­je stroj času, by ho dosta­la jízdou z kop­ce na roze­sta­vě­né odboč­ce dráhy za měs­tem.

Při pří­pra­vách plá­nu se Brown sezná­mí s novou uči­tel­kou Clarou Claytonovou a oka­mži­tě se do ní zami­lu­je. Žena, kte­rá je nad­še­nou čte­nář­kou romá­nů Julese Vernea, jeho city opě­tu­je a tak vědec dokon­ce začne uva­žo­vat o tom, že v minu­los­ti zůsta­ne. Martymu se poda­ří zma­řit Bufordův pokus o Brownovu vraž­du a sám je nucen při­jmout pis­tol­ní­ko­vu výzvu k sou­bo­ji. Podaří se mu domlu­vit na pon­dě­lí, kdy jak dou­fá, už bude pryč. Jenže situ­a­ce se poně­kud zkom­pli­ku­je. Nejprve Brown pro­zra­dí Claře, kdo ve sku­teč­nos­ti je a ura­že­ná žena, kte­rá si mys­lí, že jí vysmí­vá, ho opus­tí, a pak se ze žalu opi­je a pro­mešká dohod­nu­tou dobu odjez­du. Marty tak musí nastou­pit k sou­bo­ji s Bufordem. Jediné zku­še­nos­ti, kte­ré však Marty se stří­le­ním má, pochá­ze­jí z fil­mo­vých wes­ter­nů.

So 17. 1. 2004 - Nova 17:2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,22581 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56196 KB. | 29.05.2022 - 04:06:25