Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Návrat do budoucnosti 2

Návrat do budoucnosti 2

V dru­hé čás­ti vyni­ka­jí­cí sci-fi kome­die má Marty plné ruce prá­ce. Nejprve musí do budouc­nos­ti zachrá­nit syna a potom zase do minu­los­ti, aby zachrá­nil sám sebe.Druhá část slav­né tri­lo­gie, kte­rá pat­ří k nej­lep­ším „časov­kám“ (sci-fi fil­mům o cestách v čase) v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie, začí­ná v oka­mži­ku, kdy skon­či­la část prv­ní, tedy říj­nu roku 1985. Sotva se Marty vzpa­ma­to­val ze své ces­ty do minu­los­ti, obje­ví se stroj času v podo­bě léta­jí­cí­ho auta a jeho pří­tel dok­tor Brown. Ve spě­chu nalo­ží Martyho i jeho pří­tel­ky­ni Jennifer a odle­tí s nimi do budouc­nos­ti, do roku 2015, aby spo­leč­ně zachrá­ni­li Martyho syna, kte­ré­ho par­ta výrost­ků nutí ke krá­de­ži. Marty, kte­rý je syno­vi k nero­ze­zná­ní podob­ný se s par­tou střet­ne po honič­ce na léta­jí­cích ska­te­bo­ar­dech a dosáh­ne jejich zatče­ní.

V obcho­dě si kou­pí alma­na­ch spor­tov­ních výsled­ků z let 1950 až 2000, kte­rý si chce vzít do minu­los­ti, aby zbo­ha­tl něko­li­ka sáz­ka­mi. Doc se však rozzlo­bí a alma­na­ch vyho­dí, pro­to­že nechce, aby jeho stroj slou­žil k obo­ha­co­vá­ní. Netuší, že jejich roz­ho­vor vysle­chl sta­rý Biff a zatím­co Marty a Brown řeší pro­blémy s Jennifer, vypůj­čí si na chví­li jejich stroj času. Když se pak ces­to­va­te­lé v čase vrá­tí do roku 1985, nesta­čí se divit. Svět se změ­nil a jejich idy­lic­ká doba se změ­ni­la v peklo. Dvojice zjis­tí, že z Biffa je mili­o­nář, kte­rý zbo­ha­tl něko­li­ka vel­ký­mi výhra­mi v sáz­kách, zastře­lil Martyho otce a ože­nil se s Larraine, kte­rá pro­padla alko­ho­lu.

Pochopí, co se sta­lo, a roz­hod­nou se vydat zpět do roku 1955, kdy Biff pře­dal své­mu mlad­ší­mu já alma­na­ch se spor­tov­ní­mi výsled­ky a tím změ­nil celou budouc­nost. Před Martym je neleh­ký úkol. Musí sebrat Biffovi alma­na­ch a ješ­tě se ke vše­mu vyhý­bat sám sobě, aby nena­ru­šil to, co pro­žil při své prv­ní ces­tě do minu­los­ti. To však zda­le­ka není konec všem potí­žím, kte­ré Martyho čeka­jí.

Nova - SOBOTA 10. 1. 2004 -17:35


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,31958 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56691 KB. | 28.06.2022 - 20:07:50