Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky


Dluhová past, to jsou dvě slo­va, kte­rá stra­ší nejed­no­ho čes­ké­ho oby­va­te­le. Jestliže lepí­te své dlu­hy tím, že si cho­dí­te půj­čo­vat jinam, vel­mi snad­no se může­te dostat do pro­blé­mů. Předejít tako­vé situ­a­ci může být občas vel­mi obtíž­né, pokud se však bude­te sna­žit, půjde to. Základem v prv­ní řadě je sepsat si seznam výda­jů a věcí, kte­ré splá­cí­te.

Peníze jako dluh

Peníze jako dluh aneb co dělat, abys­te měsíč­ně vychá­ze­li lépe s finanč­ní­mi pro­střed­ky? Jak již bylo řeče­no, je vel­mi důle­ži­té sepsat si seznam výda­jů. Ten by vám měl ujas­nit, kde mizí vaše pení­ze a kolik vám zbý­vá na nor­mál­ní živo­by­tí. Pokud jste řeši­li své dlu­hy dal­ší­mi půjč­ka­mi, může být ces­ta za úspo­rou snaz­ší, než si mys­lí­te. Jestliže jste tedy u ban­kov­ních spo­leč­nos­tí stá­le solid­ním kli­en­tem, může­te požá­dat o refi­nan­co­vá­ní svých půj­ček. V pra­xi to zna­me­ná, že veš­ke­ré vaše splát­ky slou­čí do jed­né a vy tak bude­te splá­cet méně. Kromě toho si nebu­de­te muset hlí­dat něko­lik spo­leč­nos­tí, pro­to­že vše bude­te mít u jed­né. Dluhová past vás v tom­to pří­pa­dě mine obrov­ským oblou­kem.

Dluhová past

Druhou vari­an­tou může být zamít­nu­tí vaší žádosti o refi­nan­co­vá­ní a tady je strach z věty „dlu­ho­vá past“ na mís­tě. To hro­zí pře­váž­ně u oby­va­tel, kte­ří své závaz­ky vůči doda­va­te­lům, ope­rá­to­rům nebo ban­kám nehra­dí v čas. V ban­ce se na to při­jde vel­mi rych­le, tak­že nemá cenu zapí­rat, že o žád­né pozd­ní splát­ce neví­te. Registr dluž­ní­ků je ban­kám plně k dis­po­zi­ci, a kro­mě vaší boni­ty mohou zjis­tit, kde všu­de dlu­ží­te finanč­ní pro­střed­ky.

Nový splátkový kalendář může být pomoc

S ban­ka­mi může­te pro­jed­nat sní­že­ní splá­tek, kte­ré kaž­dý měsíc posí­lá­te. Jedná se o nou­zo­vé řeše­ní a počí­tat musí­te také se zápor­nou odpo­vě­dí. Na co by však ban­ky moh­ly sly­šet je zástav­ní záru­ka, jestli­že někdo z rodi­ny vlast­ní nemo­vi­tost. Na dru­hou stra­nu si musí­te při­znat, že pokud své finanč­ní závaz­ky nezvlá­dá­te splá­cet, nikdo do tak rizi­ko­vé­ho jed­ná­ní nepů­jde. V nepo­sled­ní řadě máte mož­nost sáh­nout po osob­ním ban­kro­tu. Podání žádosti o osob­ní ban­krot chví­lí trvá a pro­jed­ná­vá ho samot­ný soud. V pří­pa­dě schvá­le­ní vám tak může odpus­tit až 70 % vaše­ho úvě­ru. Zbylých 30 % bude­te po dobu 5 let splá­cet.

Více na Kritiky.cz
Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou...
Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera. Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou...
Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skuto...
Terapie III. - EPIZODA 1: Pondělí 14:00, Lucia ...
Čtvrtečník - 8. dubna 2004 Přehled premiér druhého dubnového týdne (Umučení Krista, Čínská odyssea, Cokoliv a Tajemn...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: