Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Návod jak založit a udržovat biozahradu

Návod jak založit a udržovat biozahradu

BioZahrada2
BioZahrada2

Máte už dost zele­ni­ny a ovo­ce z hyper­mar­ke­tu, kte­ré je bez vůně a chu­ti? Chcete vědět, čím se vy a vaše děti krmí­te?  Uvažujete, jak může­te i v malém měřít­ku při­spět k zacho­vá­ní rov­no­váhy v pří­ro­dě? Pokud jste ale­spoň na jed­nu z otá­zek odpo­vě­dě­li ano, pak začně­te uva­žo­vat o zalo­že­ní bio­za­hra­dy. Nemusíte hned zni­čit vše na vaší původ­ní, kde jste do dneška pěs­to­va­li kon­venč­ním způ­so­bem. Stačí začít po malých krůč­cích. Návodem a rád­cem vám může být kni­ha Arnošta Tabacha Biozahrada s podti­tu­lem Zahrada bez che­mie a plná živo­ta.

Biozahrada vychá­zí po smr­ti auto­ra díky sna­ze jeho ženy a lás­ka ke spo­leč­né­mu zahrad­ni­če­ní pod­le netra­dič­ních pra­vi­del jde cítit už z prv­ních řád­ků úvo­du a pro­chá­zí celou kni­hou. Najdeme zde tři oddí­ly věno­va­né Rostlinám a zahra­dě, Půdě a zahra­dě a koneč­ně Praktické bio­za­hra­dě. Hned na úvod dosta­ne­me infor­ma­ce, čím se liší eko­lo­gic­ké pěs­to­vá­ní od kon­venč­ní­ho, a pře­čte­me si desa­te­ro eko­lo­gic­ké­ho zahrád­ká­ře. Tolik teo­rie. Každá kapi­to­la kni­hy je plná prak­tic­kých návo­dů, recep­tů a rad a je zřej­mé, že autor nebyl pou­ze teo­re­tik, jak to občas u někte­rých pub­li­ka­cí toho­to dru­hu bývá.

Najdete zde řadu nových infor­ma­cí pro eko­lo­gic­ké pěs­to­vá­ní, ale trou­fám si tvr­dit, že už naše babič­ky někte­ré z nich zna­ly. A i když ten­krát nee­xis­to­val vědec­ký výzkum, čas­to zví­tě­zil sel­ský rozum a zku­še­nost pře­dá­va­ná z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá babič­ka, kte­rá pra­co­va­la na své zahrád­ce něko­lik dekád, vědě­la, že cibu­li pat­ří vysa­dit ved­le mrkve a kopr k okur­kám. Jen jsme tyto vědo­mos­ti na čas odsu­nu­li do poza­dí a v zájmu maxi­mál­ních výno­sů je vytla­či­lo pěs­to­vá­ní pod­po­ře­né che­mic­ký­mi postři­ky a mine­rál­ní­mi hno­ji­vy. Autor se v jed­né z kapi­tol mimo jiné věnu­je i pre­ven­tiv­ním opat­ře­ním k zís­ká­ní maxi­mál­ní úro­dy a dozví­te se, že vše začí­ná už u prá­ce se seme­ny. Kdyby na vaši bio­za­hra­du pře­ce jen zaví­tal něja­ký škůd­ce nebo cho­ro­ba, bude­te po pře­čte­ní kni­hy vědět, jak s nimi eko­lo­gic­ky bojo­vat bez nut­nos­ti zapo­jit tra­dič­ní her­bi­ci­dy, fun­gi­ci­dy a podob­né koktej­ly.

Dost bylo teo­rie a dostá­vá­me se k nej­ob­sáh­lej­ší čás­ti kni­hy a to Praktické bio­za­hra­dě s návo­dy, jak pěs­to­vat kon­krét­ní dru­hy zele­ni­ny, jak zalo­žit vyso­ké záho­ny a jak fun­gu­je bio­dy­na­mic­ký osev­ní postup. Arnošt Tabach chá­pal, že zahra­da nejsou jen rost­li­ny, ale stej­ně význam­nou roli zde zastá­va­jí i živo­či­cho­vé, kte­ří jsou význam­ný­mi pomoc­ní­ky v boji pro­ti škůd­cům a vde­chu­jí zahra­dě život. Část kni­hy je pro­to věno­vá­na  návo­dům, jak zho­to­vit úkry­ty, napa­jed­la a jezír­ka pro drob­né obrat­lov­ce a uži­teč­né bez­ob­rat­lé, kte­ří si zahra­du vybra­li za svůj domov. A své si zde najdou i ti, kte­ří nedis­po­nu­jí pozem­kem, kde by moh­li zahrad­ni­čit. I na ten nejmen­ší bal­kon v měst­ské zástav­bě se dá umís­tit kvě­ti­náč s rost­li­na­mi odpu­zu­jí­cí­mi obtíž­ný hmyz.

Kniha Biozahrada je plná uži­teč­ných návo­dů a rad pro ty, kte­ří s bio pěs­to­vá­ním tepr­ve začí­na­jí a nema­jí tolik zku­še­nos­tí jako leti­tí pěs­ti­te­lé. Při jejím čte­ní si řada z vás jis­tě vzpo­me­ne i na moud­ra babi­ček, kte­rá upadla v zapo­mně­ní a stá­lo by za to začít je pou­ží­vat i v pra­xi. Každý čte­nář Biozahrady si urči­tě najde ale­spoň jed­nu věc, kte­rou se roz­hod­ne na své zahra­dě pře­vést do pra­xe a prá­vě to byl záměr auto­ra. Po malých krůč­cích postup­ně pře­chá­zet od kon­venč­ní­ho pěs­to­vá­ní k bio země­děl­ství v malém, pro­to­že i malá změ­na u kaž­dé­ho z nás může pomo­ci k tomu, abychom udě­la­li něco pro pří­ro­du a pro sebe.


Název kni­hy: Biozahrada

Autor: Arnošt Tabach

Nakladatelství: Grada

Rok vydá­ní: 2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,76334 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56587 KB. | 27.06.2022 - 23:18:08