Kritiky.cz > Filmové recenze > Nauka o snech

Nauka o snech


Nenechte se zmást názvem fil­mu. O sny v něm totiž vlast­ně ani moc nejde. Alespoň ne o sny v pra­vém slo­va smys­lu – tedy „noč­ní sny“. A vědy se zde také moc nedo­čká­te. Ani nauč­ných vysvět­le­ní.  O co zde tedy vlast­ně jde, ptá­te se?? Čtěte dále a uvi­dí­te...

Michel Gondry při­šel se svým prv­ním autor­ským fil­mem. Nabízí divá­ko­vi cit­li­vý pří­běh mla­dí­ka Stephana (jehož ztvár­nil výbor­ný Geal García Bernal), kte­rý při­chá­zí do Francie z Mexika po smr­ti své­ho otce. Matka jej do Francie zlá­ka­la na „kre­a­tiv­ní prá­ci“, kte­rou mu sehna­la ve fir­mě tvo­ří­cí kalen­dá­ře. Jak se ovšem uká­že, Stephane nemá za úkol vymýš­let nové kalen­dá­ře, ale pou­ze sázet pís­men­ka nad obráz­ky v kalen­dá­řích. Polapen mono­tó­ní pra­cí Stephane stá­le více hle­dá únik ve své fan­ta­zii, kte­rá mu nabí­zí nepře­ber­né mož­nos­ti – může se zde udat­ně posta­vit kon­form­ní­mu šéfo­vi, zís­kat dív­ku, po kte­ré tou­ží, být pře­kup­ní­kem drog, dra­ma­tic­ky prcha­jí­cím před záko­nem v lepen­ko­vém autě.  Jak se říká: Fantazii se meze nekla­dou. Ve chví­li, kdy se setká se svou sou­sed­kou Stephanií, se ovšem sám začí­ná ztrá­cet v tom, co je fan­ta­zie a co sku­teč­nost. Co je sen a co rea­li­ta.

 

Snímek Nauka o snech je neob­vyk­lý hned v něko­li­ka smě­rech. Za prvé: Jeho hlav­ní pro­ta­go­nis­ta je Mexičan pod tak­tov­kou Francouze. Za dru­hé: Ve fil­mu se mlu­ví ang­lic­ky a fran­couz­sky, tedy cizí­mi jazy­ky pro G. G. Bernala. Za tře­tí: Na stvo­ře­ní Stephanových fan­ta­zií bylo uži­to mini­mum počí­ta­čo­vě tvo­ře­ných vizu­ál­ních efek­tů. Většina scén byla vysta­vě­na na uži­tí kulis stvo­ře­ných z kar­to­nu a/nebo se jed­na­lo o tra­dič­ní efek­ty (tedy vytvo­ře­né bez počí­ta­čo­vé pomo­ci). Krásné je, že sním­ku ten­to fakt napros­to neu­bí­rá na krá­se, ba prá­vě nao­pak.

 

Faktem je, že občas je sní­mek lehce zma­te­ný. Jedná se pře­de­vším o scé­ny, u kte­rých spo­lu se Stephanem váhá­te, zda se jed­ná ješ­tě o rea­li­tu, či již ne. Těžko říct, jest­li to při rea­li­za­ci sním­ku věděl sám tvůr­ce, kaž­do­pád­ně v někte­rých scé­nách je mož­no více inter­pre­ta­cí, někte­ré jsou časem roz­luš­tě­ny (a nut­no podotknout, že vel­mi mile – viz. scé­na s dopi­sem a ramín­kem:-). On vůbec celý film půso­bí tak nějak MILE, pomineme-li scé­nu v niž se Stephane z něja­ké­ho podiv­né­ho důvo­du cho­vá ke Stephanii vel­mi uráž­li­vě (až hnus­ně!) a máte chuť mu vra­zit, ať se vzpa­ma­tu­je. Ovšem ta je sku­teč­ně jenom jed­na. Díky Bohu. Větší množ­ství je scén, u kte­rých se bude­te při­trouble usmí­vat nebo vylo­že­ně chech­tat. Například ve scé­ně, kdy je Stephane se svým kole­gou vyho­dit tele­vi­zi do řeky, pro­to­že mu ubí­rá život­ní čas, nebo ve scé­ně, kdy opět ten­to kole­ga při­jde do hos­po­dy v koši­li – kra­va­tě – a kože­ném kři­vá­ku s cvoč­ky. Říkáte si, že to nezní moc k popuká­ní? No vlast­ně není, ale až tyto výje­vy uvi­dí­te na vlast­ní oči, tře­ba názor změ­ní­te a zjis­tí­te, že se také usmí­vá­te.

 Je nepo­chyb­ně pří­jem­né ode­jít z kina s poci­tem, že vám film NĚCO dal. Myslím si, že Nauka o snech k tomu­to typu fil­mů pat­ří. Já jsem se napří­klad roz­hod­la, že si musím jed­nou ušít svůj vlast­ní tele­fon a odnes­la jsem si nesku­teč­ně krás­ný pocit, kte­rý mi zůstal ješ­tě dlou­ho v hla­vě, stej­ně tak jako ozvě­na geni­ál­ní hud­by, kte­rá film pro­stu­pu­je. A koho nedo­jme závě­reč­ná scé­na, musí mít hro­ší kůži. A tu se při­znám, že já roz­hod­ně nemám.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Na dřeň | De Rouille et d'os [70%]22. března 2013 Na dřeň | De Rouille et d'os [70%] Francouzský režisér Jacques Audiard se k nám do kin naposledy podíval před více jak třemi lety se snímkem Prorok.Nyní se do kin dostává jeho loňský snímek Na dřeň, který mimojiné posbíral […]
  • n200606182149 hedge118. června 2006 Za plotem ( Over the Hedge ) Dream Works už je zase tady s novým animovaným filmem. Zatím se ještě nejedená o třetí pokračování Shreka, neb zvířecí rodinný film s názvem Za plotem.Během doby co zvířátka prodělávala […]
  • Šarlatový a černý15. června 2003 Šarlatový a černý Druhá světová válka z trochu jiného úhlu.Řím, 1943, v nadvládě němců. Už jen metr tlustá bílá čára vymezuje dosah „nezávislosti“ Vatikánu. Nicméně za touto čarou je relativně bezpečno. […]
  • Poslední prázdniny - Last Holiday22. února 2007 Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední prázdniny touží po tom, dostat se do karlovarského luxusního grandhotelu Puppu (asi neví, jaké jsou […]
  • Co jsme komu udělali? (2014)29. října 2014 Co jsme komu udělali? (2014) Francouzské komedie bývaly svého času slušným pojmem, který zaručoval velmi dobrou zábavu. Jen si vzpomeňte na všechny ty Fantomasy, Četníky, Asterixe, apod. Koneckonců i dnes se v zemi […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […]
  • V tichu - 55 %24. září 2014 V tichu - 55 % Režisér a scénárista Zdeněk Jiráský si pro své nové filmové dílo zvolil netradiční způsob vyprávění, které balancuje na hraně hraného a dokumentárního filmu. Zachycuje příběhy několika […]
  • Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets21. května 2008 Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets Někdy mi přijde až k smíchu, co někteří lidé od určitého žánru očekávají. Nechápu, kdo může vyrazit do kina s tím, že od tanečního filmu dostane hlubokomyslné myšlenky a originální pointu. […]
  • San Andreas: 3D - 60 %28. května 2015 San Andreas: 3D - 60 % Ray je ostřílený pilot průzkumného a záchranného vrtulníku, který se nedá jen tak něčím zastrašit. Ve své práci záchranáře musí využít nejen svůj rozum, ale často i své vypracované […]