Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Naučte své děti říkat L, R, Ř (S logopedkou Luckou)

Naučte své děti říkat L, R, Ř (S logopedkou Luckou)

LRR
LRR

Báječná pří­ruč­ka pro všech­ny rodi­če, kte­ří chtě­jí nau­čit své děti vyslo­vo­vat pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky hra­vou for­mou.

Tato kni­ha se zamě­řu­je na to, jak zábav­ným způ­so­bem nau­čit vaše děti říkat L, R a Ř. Zároveň však rodi­če pou­čí i o vel­mi důle­ži­tých zása­dách, kte­ré by se měly při pro­cvi­čo­vá­ní správ­né výslov­nos­ti dodr­žo­vat. Také se hned na začát­ku pub­li­ka­ce dozví­me, jak dob­ře roz­ví­jet moto­ri­ku mlu­vi­del, aby správ­né výslov­nos­ti nic nebrá­ni­lo.

Každá hlás­ka je samo­stat­ně a dopo­drob­na vysvět­le­na – jak vzni­ká a jak se při ní pohy­bu­jí ústa, rty i jazyk.  Také jsou zde zmí­ně­ny nej­čas­těj­ší chy­by při jejich výslov­nos­ti i při nácvi­ku a jak se jim vyva­ro­vat. Dozvíme se i, v jakém pořa­dí by se měly tyto tři hlás­ky děti učit. Nedílnou sou­čás­tí této prak­tic­ké kni­hy je řada her, kte­ré pomo­hou vaše­mu dítě­ti s pro­cvi­čo­vá­ním, aniž by si plně uvě­do­mo­va­lo, že se vlast­ně učí. Pomocí pexe­sa, lota či domi­na si tak děti zdo­ko­na­lu­jí své arti­ku­lač­ní doved­nos­ti. Samozřejmě nemo­hou chy­bět ani pes­t­ré ilu­stra­ce, kte­ré kni­ze doslo­va vdech­nou život a díky kte­rým se jed­not­li­vé strán­ky rázem sta­nou zábav­ný­mi a pro děti zají­ma­vý­mi.

Tato pub­li­ka­ce sice nezvlád­ne plně nahra­dit kva­li­fi­ko­va­né­ho logo­pe­da, ale roz­hod­ně bude výbor­ným pomoc­ní­kem ve chví­li, kdy si bude­te chtít se svou rato­les­tí hra­vým způ­so­bem pro­cvi­čo­vat L, R nebo Ř. Autorka navíc veli­ce sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lu­je vše, co se správ­nou výslov­nos­tí těch­to hlá­sek sou­vi­sí, tak­že rodi­če rych­le pocho­pí, co dělat, aby byl tré­nink efek­tiv­ní. V prv­ní řadě ale samo­zřej­mě pla­tí, že hlav­ní je, aby se dítě­ti věno­va­li rodi­če – pomoh­li mu a uká­za­li, jak vše správ­ně vyslo­vit a kon­t­ro­lo­va­li, že dítě neo­pa­ku­je stá­le stej­né chy­by. Tato kni­ha je tedy ide­ál­ním pomoc­ní­kem pro všech­ny, kte­ří se chtě­jí aktiv­ně a hra­vou for­mou podí­let na správ­né výslov­nos­ti svých dětí.


  • Žánr: logo­pe­die
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Počet stran: 32
  • EAN: 9788026611271
  • Datum vydá­ní: 31.07.2017
  • Věk: od4
  • Formát: 210x297 mm
  • Nakladatelství: EDIKA

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 159 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80691 s | počet dotazů: 212 | paměť: 55836 KB. | 21.05.2022 - 23:59:15