Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Naučte se komunikovat empaticky a asertivně

Naučte se komunikovat empaticky a asertivně

asertivní komunikace

Také se vám čas­to stá­vá, že nároč­ná komu­ni­ka­ce se zvrt­ne v hád­ku, ura­že­ní se a vůbec nikam to neve­de? V této chví­li se člo­věk nechal unést svý­mi emo­ce­mi a je jas­né, že komu­ni­ka­ce pak nemů­že být efek­tiv­ní. Nová kni­ha Empatická a aser­tiv­ní komu­ni­ka­ce se sna­ží dát návod, jak tyto situ­a­ce zvlá­dat a jak v nich komu­ni­ko­vat kon­struk­tiv­ně.

Základ efek­tiv­ní komu­ni­ka­ce je mít emo­ce pod kon­t­ro­lou a nene­chat se jimi unést. Jak tako­vý emoč­ní únos vypa­dá, je popi­so­vá­no v prv­ní kapi­to­le. Dále také najde­te vysvět­le­ní, proč emo­ce vzni­ka­jí, na co rea­gu­je­me apod. A že vlast­ně za své emo­ce jsme zod­po­věd­ní sami, urči­tě nepla­tí, že nás naštval dru­hý. Je tře­ba při­jmout za své emo­ce odpo­věd­nost. Tendenci jed­nat pod vli­vem emo­cí máme také teh­dy, pokud se někdo dotkne naše cit­li­vé­ho mís­ta, jež se může týkat našich pře­svěd­če­ní. Cestou, jak z toho ven, je pro­zkou­mat svá pře­svěd­če­ní a těch nefunkč­ních se zba­vit. Dále rea­gu­je­me také dle tzv. naše­ho záko­ní­ku, kdy máme něja­ké hod­no­ty, oče­ká­vá­ní, jak by se měli dru­zí cho­vat apod. V pří­pa­dě, že někdo poru­ší něja­ké­ho pra­vi­dlo z naše­ho záko­ní­ku, vzni­ka­jí nega­tiv­ní emo­ce. Ale je tře­ba si uvě­do­mit, že to jsou naše pra­vi­dla, ne toho dru­hé­ho. Neméně důle­ži­té je také nevy­tvá­řet si domněn­ky a nebrat si cho­vá­ní dru­hých osob­ně. A pokud pře­ci už jen dojde k tomu, že cítí­te, že se nechá­vá­te unést emo­ce­mi, autor­ka nabí­zí něko­lik tech­nik, jak pře­de­jít emoč­ní­mu úno­su a stá­le komu­ni­ko­vat efek­tiv­ně.

Následuje kapi­to­la, kde je pře­hled komu­ni­kač­ních tech­nik při­rov­na­ných k zví­řa­tům, dle toho, jak člo­věk komu­ni­ku­je. Existuje tak komu­ni­kač­ní styl lva, kte­rý chce za kaž­dou cenu dosáh­nout své­ho, med­víd­ka, kte­rý rad­ši ustou­pí, jen aby udr­žel vzta­hy a byl oblí­be­ný či liš­ky, kte­rá se sna­ží nalézt ale­spoň kom­pro­mis. Jsou zde popsá­ny cha­rak­te­ris­ti­ky a zjis­tí­te, že urči­tě někte­ré tech­ni­ky komu­ni­ka­ce pou­ží­vá­te a nej­lep­ší by bylo, aby to byla jed­na z těch efek­tiv­ních.

Další kapi­to­ly se už zabý­va­jí tech­ni­ka­mi, jak něko­ho odmít­nout, aniž bychom naru­ši­li vzá­jem­ný vztah, jak posky­to­vat zpět­nou vazbu, jak rea­go­vat na kri­ti­ku a útoč­né pro­je­vy a také jak poznat a rea­go­vat na mani­pu­la­ci.

Domnívám se, že kni­ha posky­tu­je oprav­du cen­né rady pro ty, co chtě­jí aser­tiv­ně komu­ni­ko­vat, nau­čit se růz­né tech­ni­ky, ale záro­veň i pocho­pit, proč u nás vzni­ka­jí emo­ce a komu­ni­ka­ce se tře­ba zvrh­ne v hád­ku. Je i zají­ma­vé poznat, jaké komu­ni­kač­ní tech­ni­ky člo­věk aktu­ál­ně sám pou­ží­vá. Přitom je kni­ha napsá­na vel­mi čti­vou for­mou, tudíž si ji může pře­číst kdo­ko­li, i když o tom­to téma­tu nic neví.

Kniha je záro­veň sym­pa­tic­ky ten­ká, vizu­ál­ně zají­ma­vá, tudíž se urči­tě sta­ne pomoc­ní­kem pro ty, kte­ří chtě­jí efek­tiv­ně komu­ni­ko­vat. Teď už sta­čí jen rady zapo­jit do vlast­ní komu­ni­ka­ce.


Autor: Olga Lošťáková,

Nakladatelství: Grada

Počet stran: 172

Žánr: Psychologie, komu­ni­ka­ce

Hodnocení: 95 %

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,62197 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53668 KB. | 18.01.2022 - 18:04:43