Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Nathan Belofsky: Podivná medicína

Nathan Belofsky: Podivná medicína

Podivna medicina
Podivna medicina
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podivná medi­cí­na odha­lu­je his­to­ric­ké lékař­ské prak­ti­ky v té nej­ex­trém­něj­ší podo­bě. Belofsky před­klá­dá čte­ná­ři výběr nej­zvlášt­něj­ších způ­sobů léč­by od sta­ro­vě­ku po minu­lé sto­le­tí. Každé oblas­ti medi­cí­ny je věno­ván krát­ký úsek, kte­rý nepře­sa­hu­je více než dvě stra­ny tex­tu – ti, kte­ří pre­fe­ru­jí krát­ké pasá­že nad sáhodlou­hý­mi kapi­to­la­mi, si zde při­jdou na své. Úseky zahr­nu­jí léčbu epi­lep­sie, boles­tí hla­vy, páte­ře, pro­blé­mů v sexu­ál­ním živo­tě, pro­blé­mů s vymě­šo­vá­ním, kok­tá­ním, spán­kem či zuby.

Na bolest zubů se dopo­ru­čo­va­lo pouš­tět žilou. Stejně tak se pro­vá­dě­lo vypa­lo­vá­ní ner­vů pomo­cí kyse­li­ny nebo hor­ké­ho žele­za i vymý­vá­ní roz­ta­ve­ným zla­tem. Na „zub­ní čer­vy“ str­čil zubař paci­en­to­vi do úst zapá­le­nou svíč­ku nebo mu je vyku­řo­val dout­na­jí­cí­mi růže­mi. Doporučovalo se rov­něž pále­ní kůže za uši­ma.

(str. 37)

Mimo jiné se dozví­te, že takřka všech­ny pro­blémy bylo mož­né vyře­šit roz­žha­ve­ným žele­zem, při­klá­da­ným nej­čas­tě­ji na paci­en­to­vy spán­ky, nebo že v jis­tém obdo­bí bylo dok­to­rům nato­lik trap­né dotý­kat se těl nemoc­ných, že s nimi jejich trá­pe­ní řeši­li pomo­cí kore­spon­den­ce.

Při čte­ní se dá těž­ko zba­vit dojmu, že autor vybral nejen ty nej­ví­ce šoku­jí­cí pří­stu­py léka­řů, ale že se sna­žil najít i ty nej­ne­chut­něj­ší, jeli­kož se až pří­liš čas­to věnu­je otáz­ce vylu­čo­vá­ní a lož­ni­co­vým pro­blé­mům.

Kniha je sice mís­ty pro cit­li­věj­ší pova­hy dosti nechut­ná, na dru­hou stra­nu je vel­mi zábav­ná. Autorovo úmy­sl­ně suché glo­so­vá­ní směš­nos­ti dok­to­rů z minu­los­ti spo­lu s absurd­ní­mi nápa­dy těch­to lidí činí ten­to ten­ký sva­zek vtip­ným počte­ním. Po pře­čte­ní jsem cíti­la pře­de­vším vděč­nost za to, že žiji v moder­ní době a zby­teč­ně kru­té a nelo­gic­ké uzdra­vo­vá­ní nemoc­ných už je pro nás minu­los­tí.

Kniha se dá poří­dit od 196 Kč.

Hodnocení: 50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35962 s | počet dotazů: 274 | paměť: 60533 KB. | 24.03.2023 - 12:56:17