Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Natalie Portmanová

Natalie Portmanová

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natalie Portmanová[1][2][3][4][5][6][7] (též se v češ­ti­ně pou­ží­vá Natalie Portman, hebrej­sky: נטלי פורטמן, rod­ným jmé­nem Natalie Heršlag, hebrej­sky: נטלי הרשלג; naro­ze­ná 9. červ­na 1981, Jeruzalém, Izrael) je izraelsko-americká hereč­ka. Svůj prv­ní fil­mo­vý debut zaži­la ve tři­nác­ti letech ve fil­mu Léon z roku 1994. Známá se však sta­la až pře­de­vším díky roli krá­lov­ny Padmé Amidaly v preque­lo­vé tri­lo­gii Hvězdných válek (Star Wars). Během natá­če­ní Hvězdných válek Natalie, kte­rá pro­hlá­si­la „radě­ji budu chyt­rá, než­li fil­mo­vá hvězda,“[8] dokon­či­la baka­lář­ské stu­di­um psy­cho­lo­gie na Harvard University.[9]

V roce 2005 zís­ka­la Zlatý gló­bus v kate­go­rii Nejlepší hereč­ka ve ved­lej­ší roli za roli ve fil­mu Na dotek, za kte­rou byla nomi­no­vá­na i na Oscara ve stej­né kate­go­rii. V květ­nu 2008 byla nejmlad­ší porot­ky­ní na 61. roč­ní­ku fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Cannes.[10] Její režij­ní debut Eve ote­vřel v roce 2008 v pořa­dí 65. roč­ník Benátského fil­mo­vé­ho festivalu.[11] V roce 2010 zís­ka­la Zlatý gló­bus v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ka v hlav­ní roli za film Černá labuť a za ten­týž film zís­ka­la téhož roku i cenu BAFTA a Oscara v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli.[7]¨

Mládí

Natalie Portmanová se naro­di­la v Jeruzalémě v Izraeli.[12][13] Její otec, Avner Hershlag, je izra­el­ský lékař spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na plod­nost a repro­dukč­ní lékař­ství (kon­krét­ně na repro­dukč­ní endo­kri­no­lo­gii)[14][15] a její mat­ka, Shelley Stevens, je ame­ric­ká žena v domác­nos­ti, kte­rá je záro­veň její agentkou.[14] Předci její mat­ky byli Židé z Rakouska a Ruska, zatím­co před­ci její­ho otce byli Židé, kte­ří do Izraele pod­nik­li ali­ju z Polska a Rumunska. Její pra­ro­di­če z otco­vy stra­ny zahy­nu­li ve vyhla­zo­va­cím tábo­ře Auschwitz-Birkenau a její v Rumunsku naro­ze­ná pra­ba­bič­ka byla brit­skou špi­on­kou během dru­hé svě­to­vé války.[16]

Její rodi­če se sezná­mi­li v židov­ském stu­dent­ském cen­t­ru na Ohio State University, kde její mat­ka pro­dá­va­la líst­ky. Její otec se poté vrá­til do Izraele a dopi­so­val si s její mat­kou, se kte­rou se nako­nec ože­nil, když za ním o něko­lik let poz­dě­ji do Izraele při­je­la. Když byly Portmanové tři roky, tak se rodi­na pře­stě­ho­va­la do Spojených stá­tů, kde její otec zís­kal lékař­ské vzdě­lá­ní. Rodina nej­pr­ve žila ve Washingtonu, kde Portmanová cho­di­la do židov­ské den­ní ško­ly Charlese E. Smitha, poté se v roce 1988 pře­stě­ho­va­la do Connecticutu, a nako­nec se v roce 1990 natr­va­lo usa­di­la na newy­or­ském Long Islandu. Portmanová uved­la, že ačko­liv „Státy (pozn. USA) oprav­du milu­ji (…) moje srd­ce je v Jeruzalémě. To je mís­to, kde se cítím být doma.“[16] Je jedi­ná­ček a má vel­mi blíz­ký vztah ke svým rodi­čům, kte­ré čas­to bere na pre­mi­é­ry svých fil­mů.

Vzdělání

Ačkoliv její rodi­na neby­la reli­gi­óz­ně založená,[17] cho­di­la Portmanová do židov­ské základ­ní ško­ly Solomon Schechter Day School of Glen Cove v New Yorku. Poté vystu­do­va­la veřej­nou střed­ní ško­lu Syosset High School. Nezúčastnila se pre­mi­é­ry Star Wars: Epizoda I – Skrytá hroz­ba, aby se moh­la učit na závě­reč­né zkouš­ky na střed­ní škole.[18]

V červ­nu 2003 pro­mo­va­la na Harvard University, kde zís­ka­la baka­lář­ský titul v psy­cho­lo­gii. Na Harvardu byla v psy­cho­lo­gic­ké labo­ra­to­ři výzkum­nou asi­s­tent­kou Alana Dershowitze (děku­je jí ve své kni­ze The Case for Israel). Během stu­dií na Harvardu žila v Lowell House[19] a napsa­la dopis do stu­dent­ských novin The Harvard Crimson v reak­ci na pro­tii­z­ra­el­skou esej, kte­rou otiskly.[20]

Na jaře 2004 absol­vo­va­la něko­lik post­gra­du­ál­ních kur­zů na Hebrejské uni­ver­zi­tě v Jeruzalémě.[17] V břez­nu 2006 byla hos­tu­jí­cí před­ná­še­jí­cí na Columbijské uni­ver­zi­tě na před­náš­ce o tero­ris­mu a boje pro­ti tero­ris­mu, kde hovo­ři­la o fil­mu V jako Vendeta.[21]

Kromě toho, že je bilin­gv­ní v hebrejštině[22] a ang­lič­ti­ně, dále stu­du­je francouzštinu,[23] japonštinu,[23] němčinu[24] a arabštinu.[25]

Jako stu­dent­ka se podí­le­la na dvou výzkum­ných pra­cích, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v odbor­ných vědec­kých peri­o­di­kách. Se svou stře­do­škol­skou pra­cí z roku 1998 s názvem „Jednoduchá meto­da k pro­ká­zá­ní enzy­ma­tic­ké výro­by vodí­ku z cuk­ru“ (A Simple Method To Demonstrate the Enzymatic Production of Hydrogen from Sugar) se zúčast­ni­la sou­tě­že Intel Science Talent Search.[26] V roce 2002 se během stu­dia psy­cho­lo­gie podí­le­la na stu­dii o pamě­ti s názvem „Aktivace čel­ní­ho lalo­ku při stá­los­ti objek­tu“ (Frontal Lobe Activation During Object Permanence).[27]

Kariéra

Jako dítě trá­vi­la prázd­ni­ny na diva­del­ních tábo­rech. Po zku­še­nos­tech z muzi­ká­lu uvá­dě­né­ho na scé­ně mimo Broadway ve svých jede­nác­ti a půl letech vyhrá­la v kon­ku­ren­ci 2000 dal­ších ucha­ze­ček cas­ting k fil­mu Léon. V polo­vi­ně 90. let hrá­la ve fil­mech Nelítostný sou­boj, Všichni říka­jí: Miluji tě, Mars úto­čí! a jed­nu z hlav­ních rolí ztvár­ni­la ve fil­mu Nádherný hol­ky. Na kon­ci 90. let byla obsa­ze­na do role Padmé Amidaly v preque­lo­vé tri­lo­gii Hvězdných válek. Poté před dal­ší herec­kou kari­é­rou dala před­nost vzdě­lá­ní a na Harvardské uni­ver­zi­tě stu­do­va­la jako hlav­ní obor psy­cho­lo­gii.

V posled­ní době hrá­la ve fil­mech Procitnutí v Garden State , Hlavně nezá­vaz­ně , Na dotek , V jako Vendeta. Za roli ve fil­mu Na dotek zís­ka­la Zlatý gló­bus a dále byla nomi­no­vá­na na Oscara a cenu BAFTA.

Osobní život

Při natá­če­ní fil­mu Black swan (Černá labuť) se sezná­mi­la s fran­couz­ským her­cem, taneč­ní­kem a cho­re­o­gra­fem Benjaminem Millepiedem. V pro­sin­ci roku 2010 ozná­mi­li své zásnu­by a těho­ten­ství. Svého prvo­ro­ze­né­ho syna Alepha Portman-Millepieda poro­di­la v létě 2011.

 1. ↑ Králova řeč domi­no­va­la letoš­ním Oscarům, ČTK
 2. ↑ Oscar neztra­til řeč, ČT24
 3. ↑ Britská fil­mo­vá aka­de­mie udě­lí v Londýně ceny BAFTA, Český roz­hlas
 4. ↑ Natalie Portmanová: labuť z Harvardu, kte­rá si letí pro Oscara, iDnes.cz
 5. ↑ Sedm here­ček, kte­ré se rády chlu­bí cizím peřím. Aspoň někdy, Reflex
 6. ↑ Princ a pruďas: umě­ní nača­so­vat pšouk, Lidové novi­ny
 7. ↑ a b Oscary sbí­ral kok­ta­vý král i Natalie Portmanová . Novinky.cz, [cit. 2011-02-28]. .
 8. ↑ D’ANGELO, Jennifer. Cerebral Celebs Give Up Screen for Studies . Fox News Channel, 2002-05-23, [cit. 2008-01-24]. . (ang­lic­ky)
 9. ↑ POOLE, Oliver. Star Wars actress tells of her own batt­le with fame . The Daily Telegraph, 2002-04-23, [cit. 2009-03-28]. . (ang­lic­ky)
 10. ↑ Natalie Portman in Cannes . Bauer-Griffin, 2008-05-21, [cit. 2009-12-12]. . (ang­lic­ky)
 11. ↑ Rappoport to host Venice Fest - will scre­en Coen’s „Burn After Reading“ . Variety, 2008-08-13, [cit. 2009-12-12]. . (ang­lic­ky)
 12. ↑ KANE, Michael. Portman Bold ... and Bald ... in „V for Vendetta“ . FOX News, [cit. 2007-10-18]. . (ang­lic­ky)
 13. ↑ A „Garden State“ Of Mind . CBS News, [cit. 2007-10-18]. . (ang­lic­ky)
 14. ↑ a b Starwars.com . [cit. 2006-05-08]. . (ang­lic­ky)
 15. ↑ Comic-Con 2005: IGN Interviews Natalie Portman . IGN Films, [cit. 2006-06-22]. . (ang­lic­ky)
 16. ↑ a b HEATH, Chris. The Private Life of Natalie Portman . Rolling Stone, [cit. 2006-05-11]. . (ang­lic­ky)
 17. ↑ a b HIRSCHBERG, Lynn. Screen Goddess: Natalie Portman . The New York Times Style Magazine, 2007, [cit. 2009-12-12]. . (ang­lic­ky)
 18. ↑ PAPAMICHAEL, Stella. Natalie Portman inter­view . BBC, [cit. 2006-05-01]. . (ang­lic­ky)
 19. ↑ Housing Frenzy Welcomes Freshmen . The Harvard Crimson, [cit. 2009-12-12]. . (ang­lic­ky)
 20. ↑ Natalie Portman Strikes Back . The Washington Post, [cit. 2009-12-12]. . (ang­lic­ky)
 21. ↑ COX, Mary-Lea. Hollywood Star Leads Columbia Class in Discussion of Political Violence . Columbia News, 2006-03-31, [cit. 2006-04-25]. . (ang­lic­ky)
 22. ↑ 5 facts about Natalie Portman . Something Jewish, 2002-05-15, [cit. 2006-05-09]. . (ang­lic­ky)
 23. ↑ a b „Natalie Portman“. David Letterman (host). The Late Show. CBS. 1997-11-24. .
 24. ↑ Natalie Portman Shows Off Her German Skills . femalefirst.co.uk, [cit. 2006-05-09]. . (ang­lic­ky)
 25. ↑ BACHORZ, Boris. „Free Zone“: movie on Mideast without bor­ders . ezilon.com, 2005-05-20, [cit. 2006-05-09]. . (ang­lic­ky)
 26. ↑ HERSHLAG, Natalie a kolek­tiv. A Simple Method To Demonstrate the Enzymatic Production of Hydrogen from Sugar. Journal of Chemical Education, říjen 1998, roč. 10, čís. 75, s. 1270. .
 27. ↑ BAIRD, Abigail A., KAGAN, T., GAUDTTE, T., WALZ, K.A., HERSHLAG, Natalie, BOAS, D.A. Frontal Lobe Activation During Object Permanence: Data from Near-Infrared Spectroscopy. NeuroImage, srpen 2002, roč. 4, čís. 16, s. 1120-1126.  [PDF]. DOI:10.1006/nimg.2002.1170.
 28. ↑ Natalie Portman falls in „Love“ . Variety, 2008-10-27, [cit. 2008-10-29]. . (ang­lic­ky)

Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 9. 01. 2012, 17:57 UTC
Datum pře­vze­tí: 15. 02. 2012, 10:11 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Natalie_Portmanov%C3%A1&oldid=7888124
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 7888124


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,15785 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61682 KB. | 08.12.2022 - 11:20:00