Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Natáčí se nový film Superžena

Natáčí se nový film Superžena

161549726 352387569367770 1552783590595786832 n

Tvůrci kome­die Casting na lás­ku zača­li loň­ský rok s natá­če­ním nové­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu s názvem Superžena. Vizuálně netra­dič­ně poja­tý sní­mek ze sou­čas­nos­ti, kte­rý nará­ží na téma hle­dá­ní posta­ve­ní moder­ní ženy, sli­bu­je atrak­tiv­ní podí­va­nou se zná­mý­mi tvá­ře­mi i pod­vod­ní natá­če­ní.

„Hlavní pro­ta­go­nist­ka - jako svo­bod­ná bezdět­ná tři­cát­ni­ce - nena­pl­ňu­je oče­ká­vá­ní oko­lí, když netou­ží po závrat­né kari­é­ře ani zalo­že­ní rodi­ny. Bojuje s kaž­do­den­ní­mi tla­ky tak dlou­ho, dokud nátla­ku nepod­leh­ne a neroz­hod­ne se být per­fekt­ní Superženou ve všech ohle­dech tak, jak to spo­leč­nost vyža­du­je.“ před­sta­vu­je sní­mek jeho reži­sér­ka Eva Toulová, kte­rá si hned prv­ní natá­če­cí den si zahrá­la jed­nu z postav.

Moje posta­va je tako­vou neu­kot­ve­nou ženou, kte­rá se zou­fa­le sna­ží někam smě­řo­vat, ale vlast­ně neví, co chce.“ uvá­dí reži­sér­ka. „Ve fil­mu uka­zu­je­me svět něko­li­ka sno­vých rea­lit, do kte­rých hlav­ní hrdin­ka ve svých před­sta­vách utí­ká. Nebude to jed­no­du­chá natá­če­ní, pro­to­že se část fil­mu ode­hrá­vá i pod vodou.“ upřes­nil pro­du­cent Pavel Mědílek.

Filmaři se roz­hod­li natá­čet i za ztí­že­ných pan­de­mic­kých pod­mí­nek, kdy neby­lo hle­dá­ní part­ne­rů jed­no­du­ché. „Vnímáme slo­ži­tost sou­čas­né doby a vidí­me neleh­kou situ­a­ci, do kte­ré se celá oblast kul­tu­ry a fil­mo­vé tvor­by dosta­la. Rádi pro­to pod­po­ří­me naděj­nou mla­dou reži­sér­ku v její čin­nos­ti. Naše roz­hod­nu­tí usnad­nil i fakt, že pub­li­kum, na kte­ré Superžena míří, se do znač­né míry potká­vá s cílo­vou sku­pi­nou našich zákaz­ní­ků, tak­že pod­po­rou vzni­ku toho­to fil­mu udě­lá­me radost i jim.“ uve­dl Josef Drobílek, mar­ke­tingo­vý ředi­tel Plné Peněženky, kte­rá se sta­la gene­rál­ním part­ne­rem fil­mu.

Snímek, ve kte­ré si zahra­je napří­klad, Natálie Grossová a dal­ší zná­mé tvá­ře, vzni­ká pod spo­leč­nos­tí Copperfilm a bude doto­čen v prv­ní polo­vi­ně toho­to roku. Poté se na něj mohou divá­ci těšit v kinech.


Foto: Elena Yermachenko

  • Star Trek V: Nejzazší hranice22. října 2021 Star Trek V: Nejzazší hranice Pátý Star Trek je trochu zmatený, trochu nuda, ale není to až taková bída, jak jsem původně čekala. K jeho sledování jsem šla s tím, že je to podle fanoušků nejhorší Star Trek. Recenze a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Úsvit mrtvých21. října 2021 Úsvit mrtvých Představte si, že se jednoho krásného rána probudíte a ve vaší ložnici je desetiletá zohavená dívenka, která chce sežrat vašeho manžela, když se jí to částečně podaří, chce manžel sežrat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vykoupení z věznice Shawshank21. října 2021 Vykoupení z věznice Shawshank Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává v Nové Anglii dvacátého století v nechvalně známé věznici Shawshank. Viceprezident významné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gran Torino21. října 2021 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v horských oblastech chytá ryby. Ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek IV: Cesta domů21. října 2021 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek III: Pátrání po Spockovi20. října 2021 Star Trek III: Pátrání po Spockovi Jak už název vypovídá, film se celý točí kolem hledání Spocka – postavy, která zemře na konci předchozího Khanova hněvu. Spock je napůl člověk, napůl Vulkánec a Vulkánci mají nesmrtelnou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Duna (Dune) – Recenze – 80 %19. října 2021 Duna (Dune) – Recenze – 80 % Slavný sci-fi román amerického spisovatele Franka Herberta „Duna“ (z roku 1965) se již v 70. letech neúspěšně pokoušel převést na plátna kin chilský filmař Alejandro Jodorowsky, v roce […] Posted in Filmové recenze
  • Duna19. října 2021 Duna Duna je prvním románem Franka Herberta o písečné planetě Arrakis. Právě Duna zajistila spisovateli velkou popularitu mezi příznivci sci-fi. Kniha získala prestižní ceny Nebula, Hugo a […] Posted in Speciály
  • Duna (1984)19. října 2021 Duna (1984) Tak tedy, abych byl spravedlivý, Dunu mám rád. Četl jsem knihu od Franka Herberta, hrál několik počítačových her s touto tematiku, ale tento film mi pořád tak nějak unikal...., což je […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,54375 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51636 KB. | 22.10.2021 - 23:43:12