Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Natáčí se nový film Superžena

Natáčí se nový film Superžena

161549726 352387569367770 1552783590595786832 n

Tvůrci kome­die Casting na lás­ku zača­li loň­ský rok s natá­če­ním nové­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu s názvem Superžena. Vizuálně netra­dič­ně poja­tý sní­mek ze sou­čas­nos­ti, kte­rý nará­ží na téma hle­dá­ní posta­ve­ní moder­ní ženy, sli­bu­je atrak­tiv­ní podí­va­nou se zná­mý­mi tvá­ře­mi i pod­vod­ní natá­če­ní.

„Hlavní pro­ta­go­nist­ka - jako svo­bod­ná bezdět­ná tři­cát­ni­ce - nena­pl­ňu­je oče­ká­vá­ní oko­lí, když netou­ží po závrat­né kari­é­ře ani zalo­že­ní rodi­ny. Bojuje s kaž­do­den­ní­mi tla­ky tak dlou­ho, dokud nátla­ku nepod­leh­ne a neroz­hod­ne se být per­fekt­ní Superženou ve všech ohle­dech tak, jak to spo­leč­nost vyža­du­je.“ před­sta­vu­je sní­mek jeho reži­sér­ka Eva Toulová, kte­rá si hned prv­ní natá­če­cí den si zahrá­la jed­nu z postav.

Moje posta­va je tako­vou neu­kot­ve­nou ženou, kte­rá se zou­fa­le sna­ží někam smě­řo­vat, ale vlast­ně neví, co chce.“ uvá­dí reži­sér­ka. „Ve fil­mu uka­zu­je­me svět něko­li­ka sno­vých rea­lit, do kte­rých hlav­ní hrdin­ka ve svých před­sta­vách utí­ká. Nebude to jed­no­du­chá natá­če­ní, pro­to­že se část fil­mu ode­hrá­vá i pod vodou.“ upřes­nil pro­du­cent Pavel Mědílek.

Filmaři se roz­hod­li natá­čet i za ztí­že­ných pan­de­mic­kých pod­mí­nek, kdy neby­lo hle­dá­ní part­ne­rů jed­no­du­ché. „Vnímáme slo­ži­tost sou­čas­né doby a vidí­me neleh­kou situ­a­ci, do kte­ré se celá oblast kul­tu­ry a fil­mo­vé tvor­by dosta­la. Rádi pro­to pod­po­ří­me naděj­nou mla­dou reži­sér­ku v její čin­nos­ti. Naše roz­hod­nu­tí usnad­nil i fakt, že pub­li­kum, na kte­ré Superžena míří, se do znač­né míry potká­vá s cílo­vou sku­pi­nou našich zákaz­ní­ků, tak­že pod­po­rou vzni­ku toho­to fil­mu udě­lá­me radost i jim.“ uve­dl Josef Drobílek, mar­ke­tingo­vý ředi­tel Plné Peněženky, kte­rá se sta­la gene­rál­ním part­ne­rem fil­mu.

Snímek, ve kte­ré si zahra­je napří­klad, Natálie Grossová a dal­ší zná­mé tvá­ře, vzni­ká pod spo­leč­nos­tí Copperfilm a bude doto­čen v prv­ní polo­vi­ně toho­to roku. Poté se na něj mohou divá­ci těšit v kinech.


Foto: Elena Yermachenko

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,28185 s | počet dotazů: 224 | paměť: 52948 KB. | 14.06.2021 - 09:31:00