Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Natáčí se film Její tělo

Natáčí se film Její tělo

BQ2A0260
BQ2A0260
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Od polo­vi­ny srp­na natá­čí režisérka Natálie Císa­řov­ská dra­ma Její tělo inspi­ro­vané sku­teč­ným živo­tem sko­kan­ky do vody Andrey Absolonové, kte­rá se po nuceném kon­ci spor­tov­ní kariéry v důsled­ku zra­ně­ní páte­ře sta­la svě­tozná­mou por­no­he­reč­kou. Do hlav­ní role obsa­di­la režisérka slo­ven­skou hereč­ku, absol­vent­ku VŠMU v Bratislavě, Natalii Germani. V dalších rolích účin­ku­jí Denisa Barešová (Andreina sest­ra Lucie), Zuzana Mauréry (mat­ka), Martin Finger (otec), Zuzana Stivínová (trenérka) a Cyril Dobrý (Adam).

Film vzni­ká v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Cineart TV Prague Viktora Schwarcze, kopro­du­cen­ty jsou Česká tele­vi­ze (pro­du­cent­ka Alena Műllerová), Silverart SK (pro­du­cent­ka Katarína Krnáčová), TV JOJ.

Projekt pod­po­ři­ly Státní fond kine­ma­to­gra­fie a Audiovizuálny fond SK.

Distributorem je Bontonfilm. Premiéra je plá­no­vá­na na rok 2023.

 

Režisérka Natálie Císa­řov­ská o svém pro­jek­tu pře­de­sí­lá: „Drama inspi­ro­vané sku­teč­ným živo­tem sko­kan­ky do vody Andrey Absolonové, kte­rá se po zra­ně­ní páte­ře sta­la svě­tozná­mou por­no­he­reč­kou a zemře­la v pou­hých sedm­a­dva­ce­ti letech, by moh­lo lákat k sen­za­cechtivému zpra­co­vá­ní. Nás však zají­má něco jiného. Společně se scenárist­kou Anetou Honzkovou uka­zu­je­me sub­til­ně a stříd­mě vyprá­vě­ný pří­běh ženy a její­ho těla. Jaký vliv mají její roz­hod­nu­tí na ni samot­nou a také na vzta­hy s její­mi blíz­ký­mi.

 

Chtěly jsme, aby Andrea neby­la pasiv­ní oběť, ale aktiv­ní hrdin­ka, kte­rá se svým tělem mani­pu­lu­je vědo­mě. Abychom jí mož­ná ne vždy rozu­mě­li, ale aby nás fas­ci­no­va­la a zají­ma­la. Andrea je ambi­ciózní, chce být v cen­t­ru pozor­nos­ti, chce být hvězdou a udě­lá pro to coko­liv. Může za to její pova­ha, nebo jsou vlast­ně na vině lidé, kte­ří ji vycho­vávali? V každém pří­pa­dě Andrea niče­ho neli­tu­je, žije napl­no, nepo­va­žu­je se za oběť osu­du… Andrein příběh by měl vést k zamyš­le­ní, jak se svým tělem naklá­dá­me, jak mu naslou­chá­me, zda ho sku­teč­ně vlast­ní­me a je to jen objekt či nástroj.

 

Andreu roz­hod­ně neod­su­zu­je­me ani nepřed­sta­vu­je­me její pří­běh jako pád do morální­ho bah­na. Naopak dává­me na jed­nu úro­veň ta dvě na prv­ní pohled úpl­ně roz­lič­ná pro­stře­dí – vrcho­lo­vý sport a svět por­na – a nechá­vá­me ote­vře­nou otáz­ku, zda si nejsou podob­něj­ší víc, než by se moh­lo zdát.

 

Spolupracujeme s vrcho­lo­vý­mi svě­to­vý­mi spor­tov­ky­němi Elenou Wassen a Pauline Pfeif z Němec­ka, kte­ré dublu­jí naše hereč­ky při sko­cích z 10 m věže.  Naše herečky Natalia Germani a Denisa Barešová pro­šly inten­ziv­ním spor­tov­ním trénin­kem včet­ně tram­po­lín a sko­ků do vody. Jelikož se část pří­bě­hu ode­hrá­vá v pro­stře­dí filmů pro dospělé, roz­hod­li jsme se oslo­vit auten­tické por­no­her­ce, ve fil­mu se obje­ví napří­klad býva­lý por­no­pro­du­cent Oldřich Widman nebo hereč­ka Tarra White.

 

Důležitá je pro mne spo­lu­prá­ce s lid­mi, kte­rým věřím. Mezi ně pat­ří spo­luscenárist­ka Aneta Honzková, kame­ra­man­ka Klára Belicová a mis­tr zvu­ku František Šec, které znám již z FAMU. Na svém debu­tu mám štěs­tí pra­co­vat s mata­do­ry v obo­ru, jako je pro­du­cent Viktor Schwarcz, archi­tekt Jan Pjena Novotný nebo stři­hač Jan Daňhel. Filmovou hud­bu slo­ží uznávaný sou­čas­ný hudeb­ník Ondřej Mikula ali­as Aid Kid.

 

Režie Natálie Císa­řov­ská

Natálie Císa­řov­ská vystu­do­va­la his­to­rii na paříž­ské Sorbonně a doku­men­tár­ní tvor­bu na praž­ské FAMU, kde nato­či­la něko­lik úspěš­ných doku­men­tár­ních filmů. Její baka­lář­ský film Až zapad­ne slun­ce (2014), oce­ně­ný́ Cenou divá­ků na Febiofestu 2015, byl hra­ným sním­kem a Natálie se od té doby věnu­je hranému i doku­men­tár­ní­mu fil­mu. Od roku 2014 spo­lu­pra­cu­je jako exter­ní doku­men­ta­rist­ka s Českou tele­vi­zí.  V kopro­duk­ci s ČT a Česko-německým fon­dem budouc­nos­ti nato­či­la dokudra­ma Kolem Mileny Jesenské  (2018) . V roce 2020 nato­či­la krát­ký hra­ný film Francek inspi­ro­va­ný raným mlá­dím malíře Františka Kupky.

 

Producent Viktor Schwarcz - Cineart TV Prague

Cineart TV Prague je sou­kro­má čes­ká fir­ma spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na pro­duk­ci hra­ných fil­mů. Byla zalo­že­na v roce 1991. Producent Viktor Schwarcz, pra­co­val v růz­ných pro­dukč­ních funk­cích ve Filmovém stu­diu Barrandov více než dva­cet let. Spolupracoval na více než deva­de­sá­ti hra­ných fil­mech, seri­á­lech a zahra­nič­ních zakáz­kách. Jako vedou­cí pro­duk­ce zde dokon­čil pat­náct celo­ve­čer­ních fil­mů a dva seri­á­ly.

Jako pro­du­cent rea­li­zo­val ve své spo­leč­nos­ti Cineart TV Prague tyto fil­my: Pasti, pas­ti, pas­tič­ky (1998 – r. V. Chytilová), Zpráva o puto­vá­ní stu­den­tů Petra a Jakuba (2000 – r. D. Vihanová), Vyhnání z ráje (2001 – r. V. Chytilová), Divoké vče­ly (2001 - r. B. Sláma) – debut, Vaterland-lovecký deník (2003 – r. D. Jařab) – debut, Pusinky (2006 – r. K. Babinská) – debut, Lištičky (2009 – r. M. Fornay) – debut, Stínu neu­te­češ (2009 - r. L. Kny) – debut, Zemský ráj to napo­hled (2009 – r. I. Pavlásková), HLAVA - RUCE - SRDCE (2010 – r. D. Jařab), Poupata (2011 – r. Z. Jiráský) – debut – Český lev za nej­lep­ší film, Můj pes Killer (2013 – r. M. Fornay), Rozkoš (2013 – r. J. Rudolfová), Fotograf (2015 – r. I. Pavlásková), Laputa (2016 – r. J. Šmíd) – debut, Zloději zele­ných koní (2016 – r. D. Wlodarczyk), Nechte zpí­vat Mišíka (2017 doku­ment -  r. J. Němcová), Na krát­ko (2018 – r. Jakub Šmíd), Jan Palach (2018 – r. R. Sedláček), Vratislav Effenberger aneb Lov na čer­né­ho žra­lo­ka (2018 – r. D. Jařab), Pražské orgie (2019 – r. I. Pavlásková), Jiří Suchý – lehce s živo­tem se prát (2019 doku­ment – r. O. Sommerová), Žáby bez jazy­ka (2020 – r. M. Fornay), Identita ES (2022 doku­ment – r. A. Činčerová, Řekni to psem (2022 – r. R. Sedláček), Hadí plyn (2022 – r. D. Jařab).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,50888 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60755 KB. | 30.09.2022 - 23:57:17