Natáčení UBAL A ZMIZ pokračuje – ve filmu se představí pořádně tvrdá kapela Kranken Wagen

Mirecek predava sefovi Kranken Wagen travu02 foto Vojtech Resler

Na praž­ské Štvanici pro­běh­lo natá­če­ní gan­gs­ter­ské kome­die Ubal a zmiz, jejíž děj se ode­hrá­vá v prů­bě­hu jed­né šíle­né noci. Režisér Adam Hobzik, kte­rý je pode­psán i pod scé­ná­řem fil­mu, zábav­ný sní­mek cha­rak­te­ri­zu­je slo­vy „Sbal pra­chy a vypad­ni po čes­ku.“ Diváky v kinech čeká vel­ká fil­mo­vá bláz­ni­vá noč­ní jíz­da, kde jde o vel­ké pení­ze, podiv­ný kšeft s balí­kem trá­vy a o seká­ní malíč­ků.

Hlavní hrdi­na Matouš Ruml v roli Mirečka natá­čel jed­nu z posled­ních scén fil­mu, v kte­ré mu jeho kama­rá­di Dealer a Dužan (Janek Gregor, Lukáš Duy Anh Tran) na mejdan při­vá­ží vel­kou dodáv­ku vyso­ce kva­lit­ní­ho nele­gál­ní­ho mate­ri­á­lu. Tuto pořád­ně drs­nou pařbu pořá­dá slav­ná němec­ká rocko­vá kape­la s netra­dič­ním názvem Kranken Wagen. Tady se koneč­ně pří­běhy postav pro­po­jí a usku­teč­ní se vysně­ný vel­ký kšeft, o kte­rý se sna­ží hlav­ní hrdi­no­vé po celý film, ode­hrá­va­jí­cí se během jed­no­ho divo­ké­ho dne a noci.

Šéfa sku­pi­ny Kranken Wagen si s chu­tí zahrál Tomáš Matonoha, kte­rý tak ve fil­mu ztvár­nil dal­ší­ho muzi­kan­ta, ten­to­krá­te pořád­ně drs­né­ho rocke­ra. Atmosféru na pla­ce si vel­mi pochva­lo­val, oce­nil i doko­na­lý výběr loka­ce a pře­de­vším byl nad­šen svo­ji vizá­ží: „Hraji zde frontma­na straš­ně slav­né sku­pi­ny, což je hod­ně tvr­dá, ost­rá němec­ká kape­la, pro­to vypa­dám, tak jak vypa­dám. Sám hra­ju v kape­le a v něko­li­ka fil­mech i seri­á­lech jsem si zahrál hudeb­ní­ka, tak­že to není zda­le­ka popr­vé ani napo­sled. Zde mě ale zau­ja­lo, že si můžu zahrát VIP roli frontma­na, baví mě vypa­dat, tak jak vypa­dám. Nechal jsem se pře­kva­pit, co ze mě mas­ké­ři a kosty­mé­ři udě­la­jí. Mám i skvě­lou mas­ku na hla­vě, kte­rá mou vizáž výbor­ně dotu­ní.“

Tomáš Matonoha pro­zra­dil, proč ho jako her­ce láká žánr kome­die: „Je zde urči­tá mož­nost sty­li­za­ce, nad­sáz­ky, podí­vej­te se na mou vizáž, reál to není.“ Jeho slo­va dokres­lo­va­la atmo­sfé­ra na pla­ce, když už mejdan kon­čil. Ranní slun­ce bylo zatím níz­ko nad obzo­rem, v ple­cho­vých sudech dout­na­ly zbyt­ky ohňů a před omlá­ce­ným, posprejo­va­ným domem se z posled­ních sil pohy­bo­va­li ti zbý­va­jí­cí rocke­ři, kte­ří ješ­tě doká­za­li stát. Ostatní byli roz­lo­že­ni oko­lo.

Protože se natá­če­ní Ubal a zmiz blí­ží do finá­le, před­sta­vi­tel hlav­ní posta­vy Matouš Ruml divá­kům vzka­zu­je, na co se v kině můžou těšit: „Ubal a zmiz, bude cel­ko­vě jedi­neč­ný záži­tek. Film má skvě­lý scé­nář, atmo­sfé­ru a na čes­ké pomě­ry to bude neví­da­ná podí­va­ná, bude to dra­ma­tic­ké, akč­ní a roz­hod­ně vtip­né.“

Film Ubal a zmiz bude mít pre­mi­é­ru 11. břez­na 2021 a do kin jej uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost CinemArt.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,23951 s | počet dotazů: 205 | paměť: 43074 KB. | 30.11.2020 - 03:10:35