Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu


 

Zdeněk Troška je typ reži­sé­ra, kte­rý je snem kaž­dé­ho pro­du­cen­ta. Každý den točí pod­le natá­če­cí­ho plá­nu, nedě­lá přesča­sy, nao­pak – když je mož­nost „drc­ne“ ješ­tě něco z dal­ší­ho fil­mo­va­cí­ho dne. Na pla­ce je poho­da a když se mezi zábě­ry pře­svět­lu­je, pře­sta­vu­je kame­ra nebo při­pra­vu­jí  her­ci, je sly­šet  Zdenkovo vyprá­vě­ní růz­ných zážit­ků z jeho živo­ta, cest nebo natá­če­ní jiných fil­mů.

 

Při natá­če­ní si všich­ni spon­tán­ně pochva­lu­jí pří­jem­nou atmo­sfé­ru. Natáčení fil­mů je nároč­né, při vzni­ku fil­mu jde o fázi nej­vět­ší­ho sou­stře­dě­ní, ale i nej­vět­ších kom­pro­mi­sů. Ve scé­ná­ři scé­nu může­te pře­psat, ve střiž­ně ji upra­ví­te, ale na pla­ce musí­te čas­to udě­lat jen to, co vám v tu chví­li pod­mín­ky dovo­lí. Proto se všich­ni musí cítit dob­ře, aby zby­teč­ně nepo­ka­zi­li něco, co už nejde spra­vit.

Producent Marek Veselický je sice novou tvá­ří na čes­kém pro­du­cent­ském poli, ale plní svo­je pro­du­cent­ské povin­nos­ti vzor­ně, což je vel­kou moti­va­cí pro všech­ny. V České repub­li­ce je film Doktor od Jezera hro­chů jeho pro­du­cent­ský debut, ale roz­hod­ně ne posled­ní. Již nyní při­pra­vu­je dal­ší kome­dii, kte­rou se chys­tá točit příští léto.

 Společnost Farbyka Marka Veselického vznik­la na Slovensku před 8 lety, záro­veň zalo­žil i čes­kou pro­duk­ci Farbyka pro­ducti­on. Obě spo­leč­nos­ti se zamě­řu­jí na pro­du­ko­vá­ní pro­mo a event akcí, tele­viz­ních rela­cí, fil­mů. Jedním z nich je film Rozhovor s nepří­te­lem, kte­rý zís­kal mno­ho zahra­nič­ních cen a  byl pro­dán do zahra­ni­čí. Společnost Farbyka byla v  roce 2007 nomi­no­va­ná  popr­vé  za Slovensko jako pro­du­cent v rám­ci pro­jek­tu PRODUCER ON THE MOVE in Cannes.  Další pro­jek­ty jsou: Meeting the ene­my – 2007,  SR kino film,  SMOG -2008  TV film , 2008 -2009 TV cyk­lic­ké rela­ce - Zdravíčko pán dok­tor, Mama to vie naj­lep­šie pro STV.

 Někteří her­ci (Jitka Smutná, Oldřich Navrátil, Adéla Gondíková) mají již svo­je role ode­hrá­ny a na fil­mu skon­či­li, ale dal­ší her­ci (Edita Brychta, Sandra Pogodová, Michal Novotný, Miroslav Vladyka, Bob Klepl a Zuzana Slavíková) na svo­je role ješ­tě čeka­jí. Herecký tým v polo­vi­ně natá­če­ní fil­mu někte­ří z výše zmi­ňo­va­ných posí­lí. Bob Klepl a Zuzana Slavíková si na své role musí počkat až do říj­na, kdy štáb pole­tí do Keni.

Ve fil­mu se obje­vu­jí růz­né  loka­ce. Natáčelo se v leta­dle, kon­krét­ně odlet dr. Dobeška do Afriky, kdy posí­len skot­ským lékem, byl dopra­ven čle­ny své rodi­ny do leta­dla, ale i jeho potup­ný pří­let z Afriky zpět do Prahy. Zajímavá loka­ce byla  v Klánovicích, kon­krét­ně fil­mo­vá vila dr. Pištěláka, kde byd­lí zálet­ný dok­tor a kde tré­nu­je jeho žena Monika Šumavská balet­ní pozi­ce, kte­ré jí vždy před­ve­dl Zdeněk Troška. Dalším mís­tem schůzek dr. Pištěláka byla loď Matylda, kde za tónů hud­by, tan­ci a při dob­rém víně úto­čí na srd­ce krás­ných dam.

Také jsme natá­če­li na Oční kli­ni­ce Lexum. V dub­nu 2009  ji navští­vil Zdeněk Troška, kde pod­stou­pil cel­ko­vé oční vyšet­ře­ní a jeho mamin­ka léčbu šedé­ho záka­lu. Přitom poho­vo­řil o pří­pra­vách na natá­če­ní fil­mu, což zau­ja­lo vede­ní kli­ni­ky. To se nabíd­lo, že poskyt­ne pro­sto­ry pro natá­če­ní ordi­na­ce dr. Pištěláka, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na léčbu hypo­chon­dric­kých dam, kte­rým ordi­nu­je seda­cí kou­pe­le o tep­lo­tě 29 o C. Produkce fil­mu se roz­hod­la ve spo­lu­prá­ci s kli­ni­kou spo­lu­pra­co­vat i mimo natá­če­ní fil­mu, a to kon­krét­ně při sbír­ce „Dejme brý­le Africe“. V rám­ci dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ry fil­mu budou před vstu­py do sálů při­pra­ve­né koše, kam mohou divá­ci při­nést své již nepo­u­ží­va­né dioptric­ké brý­le.

Natáčet se bude také v Africké nemoc­ni­ci ITIBO, kam smě­řu­ji všech­ny brý­le posbí­ra­né v rám­ci sbír­ky, kte­rou Oční kli­ni­ka Lexum pořá­dá.

Také vizu­ál­ní kon­cep­ce fil­mu je jiná, než jsme u kome­dií Zdenka Trošky zvyklí. Dojmu auten­ti­ci­ty a leh­kos­ti docí­lil kame­ra­man Asen Šopov (Želary), kte­rý s reži­sé­rem Troškou na celo­ve­čer­ním fil­mu spo­lu­pra­cu­je popr­vé.

Kameraman si musí hlí­dat dob­rý záběr za všech okol­nos­tí a jako jedi­ný přes­ně ví, jak záběr bude vypa­dat co se veli­kos­ti a zejmé­na svě­tel­né­ho cha­rak­te­ru týče. Když se na scé­nu podí­vá­te běž­ný­ma oči­ma, tak „je všech­no vidět“, ale fil­mo­vý mate­ri­ál „vidí“ rea­li­tu jinak, a prá­vě kame­ra­man by měl vědět, jak ve výsled­ku scé­na bude na plát­ně vypa­dat.

Zdenek Troška rád a vždy spo­lu­pra­cu­je se stá­lým týmem lidí a her­ců. Na fil­mu Doktor od Jezera hro­chů se však sešli her­ci, kte­ří se Zdenkem nikdy neto­či­li, také pro­duk­ce je zce­la jiná a tvůr­čí tým dopl­ni­li prá­vě zmi­ňo­va­ný Asen Šopov, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Iva Rašková a archi­tekt Václav Vohlídal.

Natáčení fil­mu, kte­rý vzni­ká ve slovensko-české kopro­duk­ci bylo zahá­je­no 14. 7. 2009 a potr­vá do kon­ce prázd­nin. V říj­nu odle­tí štáb na 14 dní do afric­ké Keni k jeze­rům Nakuru a Itibo.

Producentem kopro­dukč­ní­ho pro­jek­tu s roz­poč­tem 30 mili­o­nů korun jsou Farbyka Production  a  XYZ film & pro­ducti­on. Koproducenti jsou TV NOVA a Dana Voláková. Fotografie nalez­ne­te na www.doktorodjezerahrochu.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Troška Nepraktické Švandy21. července 2009 Troška Nepraktické Švandy      V pražských Malešicích padla v úterý v 9 hodin první filmová klapka snímku Doktor od Jezera hrochů. Natáčí jej režisér Zdeněk Troška podle stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka. […]
  • Výročí slovenské státnosti30. března 2019 Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence tohoto státního útvaru je pochopitelně stále relativně živým předmětem mnoha diskusí, […]
  • RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo8. března 2019 RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo Protože proto! Skončila jsem vždycky u podobné odpovědi, prostě ne ne ne – pro mě neskousnutelné téma. Ale Milan Kučera mě dostal otázkou, kterou trefil hřebíček na hlavičku. Zkuste se […]
  • Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli16. srpna 2018 Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli V druhé polovině srpna a v září se uskuteční natáčení české černé komedie Teroristka režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra). Černá komedie vypráví o učitelce v důchodu v podání […]
  • Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě21. června 2018 Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě Byl by hřích nevyužít tak silné a třpytivé karty Andělé krystalů od Doreen Virtue při dnešním slunovratu. O to víc mne překvapilo jejich sdělení. Dvě karty velmi podobného významu a […]
  • Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard14. června 2018 Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard Překvapivá detektivka z amerického Texasu nebo suchá černá komedie s prvky krimi? Ať už se na seriál Hap a Leonard díváte z jakéhokoliv důvodu, věřte, že si pro vás scénáristi i ve třetí […]
  • Česko verze A, B a C31. srpna 2018 Česko verze A, B a C Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spojovat. Podobně je na tom také Jan Štern se zbrusu novým projektem Nové Česko, který chce oslovit […]
  • Nejčtenější články od 05.09.2016 do 11.09.201612. září 2016 Nejčtenější články od 05.09.2016 do 11.09.2016 NHL 17 - 552 zobr. Soutěž o knihu Dobr Obr - 260 zobr. Soutěž o Blu-ray Bridget Jonesová – S rozu­mem v kon­cích - 194 zobr. MasterChef Česko řada II. díl 7 - 175 zobr. […]
  • Nejčtenější články od 20.06.2016 do 27.06.201627. června 2016 Nejčtenější články od 20.06.2016 do 27.06.2016 Aktualizace: 27.06.2016 6:02:48 Soutěž o kompletní třetí sérii seriálu Sherlock na DVD - 264 zobr. Hra o trůny – The Winds of Winter (S06E10) - 193 zobr. Hra o trůny – Battle of […]