Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu

Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu

 

Zdeněk Troška je typ reži­sé­ra, kte­rý je snem kaž­dé­ho pro­du­cen­ta. Každý den točí pod­le natá­če­cí­ho plá­nu, nedě­lá přesča­sy, nao­pak – když je mož­nost „drc­ne“ ješ­tě něco z dal­ší­ho fil­mo­va­cí­ho dne. Na pla­ce je poho­da a když se mezi zábě­ry pře­svět­lu­je, pře­sta­vu­je kame­ra nebo při­pra­vu­jí  her­ci, je sly­šet  Zdenkovo vyprá­vě­ní růz­ných zážit­ků z jeho živo­ta, cest nebo natá­če­ní jiných fil­mů.

 

Při natá­če­ní si všich­ni spon­tán­ně pochva­lu­jí pří­jem­nou atmo­sfé­ru. Natáčení fil­mů je nároč­né, při vzni­ku fil­mu jde o fázi nej­vět­ší­ho sou­stře­dě­ní, ale i nej­vět­ších kom­pro­mi­sů. Ve scé­ná­ři scé­nu může­te pře­psat, ve střiž­ně ji upra­ví­te, ale na pla­ce musí­te čas­to udě­lat jen to, co vám v tu chví­li pod­mín­ky dovo­lí. Proto se všich­ni musí cítit dob­ře, aby zby­teč­ně nepo­ka­zi­li něco, co už nejde spra­vit.

Producent Marek Veselický je sice novou tvá­ří na čes­kém pro­du­cent­ském poli, ale plní svo­je pro­du­cent­ské povin­nos­ti vzor­ně, což je vel­kou moti­va­cí pro všech­ny. V České repub­li­ce je film Doktor od Jezera hro­chů jeho pro­du­cent­ský debut, ale roz­hod­ně ne posled­ní. Již nyní při­pra­vu­je dal­ší kome­dii, kte­rou se chys­tá točit příští léto.

 Společnost Farbyka Marka Veselického vznik­la na Slovensku před 8 lety, záro­veň zalo­žil i čes­kou pro­duk­ci Farbyka pro­ducti­on. Obě spo­leč­nos­ti se zamě­řu­jí na pro­du­ko­vá­ní pro­mo a event akcí, tele­viz­ních rela­cí, fil­mů. Jedním z nich je film Rozhovor s nepří­te­lem, kte­rý zís­kal mno­ho zahra­nič­ních cen a  byl pro­dán do zahra­ni­čí. Společnost Farbyka byla v  roce 2007 nomi­no­va­ná  popr­vé  za Slovensko jako pro­du­cent v rám­ci pro­jek­tu PRODUCER ON THE MOVE in Cannes.  Další pro­jek­ty jsou: Meeting the ene­my – 2007,  SR kino film,  SMOG -2008  TV film , 2008 -2009 TV cyk­lic­ké rela­ce - Zdravíčko pán dok­tor, Mama to vie naj­lep­šie pro STV.

 Někteří her­ci (Jitka Smutná, Oldřich Navrátil, Adéla Gondíková) mají již svo­je role ode­hrá­ny a na fil­mu skon­či­li, ale dal­ší her­ci (Edita Brychta, Sandra Pogodová, Michal Novotný, Miroslav Vladyka, Bob Klepl a Zuzana Slavíková) na svo­je role ješ­tě čeka­jí. Herecký tým v polo­vi­ně natá­če­ní fil­mu někte­ří z výše zmi­ňo­va­ných posí­lí. Bob Klepl a Zuzana Slavíková si na své role musí počkat až do říj­na, kdy štáb pole­tí do Keni.

Ve fil­mu se obje­vu­jí růz­né  loka­ce. Natáčelo se v leta­dle, kon­krét­ně odlet dr. Dobeška do Afriky, kdy posí­len skot­ským lékem, byl dopra­ven čle­ny své rodi­ny do leta­dla, ale i jeho potup­ný pří­let z Afriky zpět do Prahy. Zajímavá loka­ce byla  v Klánovicích, kon­krét­ně fil­mo­vá vila dr. Pištěláka, kde byd­lí zálet­ný dok­tor a kde tré­nu­je jeho žena Monika Šumavská balet­ní pozi­ce, kte­ré jí vždy před­ve­dl Zdeněk Troška. Dalším mís­tem schůzek dr. Pištěláka byla loď Matylda, kde za tónů hud­by, tan­ci a při dob­rém víně úto­čí na srd­ce krás­ných dam.

Také jsme natá­če­li na Oční kli­ni­ce Lexum. V dub­nu 2009  ji navští­vil Zdeněk Troška, kde pod­stou­pil cel­ko­vé oční vyšet­ře­ní a jeho mamin­ka léčbu šedé­ho záka­lu. Přitom poho­vo­řil o pří­pra­vách na natá­če­ní fil­mu, což zau­ja­lo vede­ní kli­ni­ky. To se nabíd­lo, že poskyt­ne pro­sto­ry pro natá­če­ní ordi­na­ce dr. Pištěláka, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na léčbu hypo­chon­dric­kých dam, kte­rým ordi­nu­je seda­cí kou­pe­le o tep­lo­tě 29 o C. Produkce fil­mu se roz­hod­la ve spo­lu­prá­ci s kli­ni­kou spo­lu­pra­co­vat i mimo natá­če­ní fil­mu, a to kon­krét­ně při sbír­ce „Dejme brý­le Africe“. V rám­ci dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ry fil­mu budou před vstu­py do sálů při­pra­ve­né koše, kam mohou divá­ci při­nést své již nepo­u­ží­va­né dioptric­ké brý­le.

Natáčet se bude také v Africké nemoc­ni­ci ITIBO, kam smě­řu­ji všech­ny brý­le posbí­ra­né v rám­ci sbír­ky, kte­rou Oční kli­ni­ka Lexum pořá­dá.

Také vizu­ál­ní kon­cep­ce fil­mu je jiná, než jsme u kome­dií Zdenka Trošky zvyklí. Dojmu auten­ti­ci­ty a leh­kos­ti docí­lil kame­ra­man Asen Šopov (Želary), kte­rý s reži­sé­rem Troškou na celo­ve­čer­ním fil­mu spo­lu­pra­cu­je popr­vé.

Kameraman si musí hlí­dat dob­rý záběr za všech okol­nos­tí a jako jedi­ný přes­ně ví, jak záběr bude vypa­dat co se veli­kos­ti a zejmé­na svě­tel­né­ho cha­rak­te­ru týče. Když se na scé­nu podí­vá­te běž­ný­ma oči­ma, tak „je všech­no vidět“, ale fil­mo­vý mate­ri­ál „vidí“ rea­li­tu jinak, a prá­vě kame­ra­man by měl vědět, jak ve výsled­ku scé­na bude na plát­ně vypa­dat.

Zdenek Troška rád a vždy spo­lu­pra­cu­je se stá­lým týmem lidí a her­ců. Na fil­mu Doktor od Jezera hro­chů se však sešli her­ci, kte­ří se Zdenkem nikdy neto­či­li, také pro­duk­ce je zce­la jiná a tvůr­čí tým dopl­ni­li prá­vě zmi­ňo­va­ný Asen Šopov, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Iva Rašková a archi­tekt Václav Vohlídal.

Natáčení fil­mu, kte­rý vzni­ká ve slovensko-české kopro­duk­ci bylo zahá­je­no 14. 7. 2009 a potr­vá do kon­ce prázd­nin. V říj­nu odle­tí štáb na 14 dní do afric­ké Keni k jeze­rům Nakuru a Itibo.

Producentem kopro­dukč­ní­ho pro­jek­tu s roz­poč­tem 30 mili­o­nů korun jsou Farbyka Production  a  XYZ film & pro­ducti­on. Koproducenti jsou TV NOVA a Dana Voláková. Fotografie nalez­ne­te na www.doktorodjezerahrochu.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,42508 s | počet dotazů: 236 | paměť: 55617 KB. | 18.05.2022 - 11:40:22