Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan

Febiofest vizual 2 3

Febiofest_vizual_2

Herec a také reži­sér Peter Mullan, kte­rý je veřej­nos­ti zná­mý rolí dea­le­ra Swannyho v úspěš­ném fil­mu Trainspotting při­jel před­sta­vit na Febiofest nový film Hector od reži­sé­ra Jake Gavina. Film kte­rý je záro­veň zařa­zen  do sou­tě­že pojed­ná­vá o  bez­do­mov­ci Hectorovi, kte­rý se sna­ží zno­vu obno­vit vzta­hy se svo­jí rodi­nou a nejen to. Vyprávění neby­lo jen o fil­mu, ale také o jeho herec­kých zážit­cích, tou­ze být reži­sé­rem ale i o živo­tě na uli­ci, kte­rý si pro­žil i ve sku­teč­nos­ti. Česká tele­vi­ze bude v blíz­ké době vysí­lat seri­ál Na jeze­ře (2013), kde ztvár­nil jed­nu z rolí.

Herec přijel na Febiofest představit film Hector a také si převzít Cenu Kristián, za přínos kinematografii.
Herec při­jel na Febiofest před­sta­vit film Hector a také si pře­vzít Cenu Kristián, za pří­nos kine­ma­to­gra­fii.
Peter Mullan co by drogový dealer v kultovním snímku Trainspotting.
Peter Mullan co by dro­go­vý dea­ler v kul­tov­ním sním­ku Trainspotting.

V novém sním­ku Hector, spo­lu­pra­co­val s debu­tu­jí­cím reži­sé­rem Jackem Gavinem.„ Když jsem četl jeho scé­nář a mlu­vil s ním osob­ně, tak jsem s ním nale­zl spo­leč­nou řeč a to pro mě bylo roz­ho­du­jí­cí,“ řekl o natá­če­ní fil­mu. Role ve fil­mu mu mož­ná při­po­me­nu­la i svůj život v mlá­dí, kdy jak sám při­znal byl rok na uli­ci v par­tě pou­lič­ní­ho gan­gu.

Peter Mullen se výraz­ně zapsal role dea­le­ra v Trainspottingu (1996) a tak i začá­tek deba­ty se toho­to kul­tov­ní­ho fil­mu týkal. „Nevím, zda se bude točit jeho pokra­čo­vá­ní , ale jedi­né co vím, je že v něm nebu­du hrát. Netušil jsem, že si mě lidé tím­to sním­kem zapa­ma­tu­jí, pro­to­že vět­ši­nu mlu­ve­ných dia­lo­gů vystři­h­ly a já tam byl spí­še jako němý kom­parz“ zavzpo­mí­nal na slav­ný film. Později ho oslo­vil reži­sér Ken Loach, kvů­li natá­če­ní fil­mu Jmenuji se Joe(1998)  za kte­rý, zís­kal cenu na fes­ti­va­lu v Cannes za muž­ský herec­ký výkon. „V záku­li­sí pře­dá­vá­ní cen, zamnou při­šel Martin Scorsese a ptal se mě jak to dělá, to kouz­lo, že se fil­my líbí,“ řekl herec.

Na otáz­ku, se kte­rý­mi reži­sé­ry spo­lu­pra­cu­je nej­ra­dě­ji odpo­ví­dá šala­moun­sky. „Nemám žád­né­ho oblí­be­né­ho reži­sé­ra. Všichni jsou něčím jiný, at“ už je to Danny Boyl či Jane Campion. Každý je mi pří­no­sem, ale kdy­bych měl jme­no­vat jed­no­ho, tak by to byl jed­no­znač­ně Ken Loach. Ten měl na mě co by her­ce nej­vět­ší vliv,“ říká, když hod­no­tí spo­lu­prá­ci s reži­sé­ry.

Prozradil už od dět­ství chtěl být reži­sé­rem a když v tele­vi­zi běžel pořad Alfred Hitchcock uvá­dí, tak ho to vydě­si­lo k smr­ti, ale záro­veň si uvě­do­mil, že tohle je to čemu se chce věno­vat. Dětství neměl moc jed­no­du­ché, otec byl alko­ho­lik a mat­ka se sta­ra­la o dal­ších sedm sou­ro­zen­ců. „Nejlepším pří­te­lem mého dět­ství byla fan­ta­zie, a když byla v tele­vi­zi něko­li­ka­ho­di­no­vá pře­stáv­ka ve vysí­lá­ní, kou­kal jsem tře­ba tři hodi­ny na obra­zov­ku, na kte­ré teh­dy byla hol­čič­ka a v ruce drže­la balon­ky. Chudák mamin­ka, když mě vidě­la, tak mě vza­la k psy­cho­lo­go­vi, ale já se před ním sty­děl říct, co tam v té své fan­ta­zii vidím. Protože byl dospě­lej a nepo­cho­pil by to.“

Na Filmovou ško­lu ho nevza­li, ale bavi­lo ho psa­ní scé­ná­ře a když jed­nou za své dílo zís­kal cenu v Anglické  sou­tě­ži, zna­me­na­lo to, že se pod­le toho nato­čí film. A když viděl, jak film se scé­ná­ře moc nedr­žel, zku­sil se věno­vat Režii sám. S pře­svěd­če­ní, pro­to­že se  mu nelí­bi­lo, co se sta­ne s napsa­ným scé­ná­řem pokud se dosta­ne do špat­ných rukou. „Ten scé­nář byl z děl­nic­ké­ho pro­stře­dí a oni z nich udě­la­li blb­ce. Měl jsem dob­ré úmys­ly, ale když má někdo před­sud­ky k děl­nic­ké tří­dě, tak jsou schop­ny z toho udě­lat něco zce­la jiné­ho.“

Coby reži­sér nato­čil mimo jiné kon­tro­verz­ní film Padlé ženy (2002). „ Naštval jsem Papeže i Vatikán a bylo mi ctí!. Viděl jsem nejdří­ve doku­ment o zne­u­ží­va­ných ženách v kláš­te­ře a na jeho zákla­dě se roz­ho­dl nato­čit hra­ný film. A ten film viděl dal­ší doku­men­ta­ris­ta, kte­rý udě­lal kam­pa­ni, aby se o těch­to ženách mlu­vi­lo a dočka­li se veřej­né omlu­vy. Loni, když si Irský pre­mi­ér tyto ženy pozval do par­la­men­tu, aby se jim omlu­vil, mohu říct, že jsem nikdy nic tako­vé­ho nevi­děl, aby se poli­tik tak dojem­ně a hlu­bo­ce omlou­val,“ odpo­vě­děl na otáz­ku, jak byl film při­jat veřej­nos­tí.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21941 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46675 KB. | 27.01.2021 - 22:47:34