Kritiky.cz > Recenze knih > Nástroje proti úzkosti – staňte se psychicky odolnějšími

Nástroje proti úzkosti – staňte se psychicky odolnějšími

nastrojeprotiuzkosti
nastrojeprotiuzkosti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte sklo­ny vytvá­řet si nega­tiv­ní oče­ká­vá­ní? Obáváte se vždy toho nej­hor­ší­ho? Těžce sná­ší­te kri­ti­ku oko­lí? Pokud ano, je mož­né, že může­te trpět někte­rým z typů úzkos­ti.

Alice Boyesová, PhD, pra­co­va­la původ­ně jako kli­nic­ká psy­cho­lož­ka. Je autor­kou dvou knih o dušev­ním zdra­ví, při­spí­vá do časo­pi­sů a řadí se mezi popu­lár­ní blo­ger­ky ame­ric­ké­ho por­tá­lu Psychology Today, kde si její člán­ky pře­čet­lo už přes deset mili­o­nů lidí.

Úzkost je emoč­ní stav, cha­rak­te­ri­zo­va­ný poci­ty stra­chu, ner­vo­zi­ty a nekli­du. Projevuje se jako sou­bor růz­ných sympto­mů, žád­ní dva jedin­ci sti­že­ní tím­to sta­vem nikdy nevy­ka­zu­jí totož­né pří­zna­ky. Mimo jiné se sem řadí oba­vy, buše­ní srd­ce či žalu­deč­ní nevol­nost.

Autorka v jede­nác­ti kapi­to­lách osvět­lu­je dané obtí­že i způ­so­by, jak se s nimi vyrov­nat a za pomo­ci růz­ných cvi­če­ní a tech­nik mno­hem lépe zvlá­dat nej­růz­něj­ší situ­a­ce. Nejprve vysvět­lu­je, co je úzkost a čím se tato pub­li­ka­ce liší od ostat­ních. Určitě v ní nena­jde­te rady typu „ber­te to s úsmě­vem“, ani vás nebu­de nabá­dat k pozi­tiv­ní­mu myš­le­ní. Přesně to musím pochvá­lit. Úspěšné pře­ko­ná­ní úzkos­ti zahr­nu­je i pocho­pe­ní toho, jak při­jmout a zami­lo­vat si svou pra­vou pova­hu nebo jak s ní pra­co­vat. Kniha vel­mi sro­zu­mi­tel­ným způ­so­bem objas­ňu­je jed­not­li­vé pojmy a uvá­dí zájem­ce do pro­ble­ma­ti­ky vlast­ní slo­ži­té osob­ní cha­rak­te­ris­ti­ky.

Dělí se na tři čás­ti, z nichž pomo­cí prv­ní se nau­čí­te poro­zu­mět sobě i své úzkos­ti, dru­hý, nej­roz­sáh­lej­ší oddíl, napo­mů­že s výbě­rem nástro­jů pro její potla­če­ní a posled­ní kapi­to­ly nabí­ze­jí mno­ho uži­teč­ných infor­ma­cí k tomu, aby člo­věk doká­zal mít se rád a zvlá­dat svo­ji slo­ži­tou pova­hu či růz­né život­ní situ­a­ce.

Setkáme se zde s téma­ty jako váha­vost, poro­zu­mě­ní mul­ti­di­men­zi­o­nál­ní­mu já, pře­hrá­vá­ní si situ­a­cí z minu­los­ti či budouc­nos­ti (rumi­na­ce), para­ly­zu­jí­cí per­fek­ci­o­nis­mus (jak se nene­chat vyko­le­jit nevhod­ný­mi typy vyso­kých náro­ků, kte­ré mohou způ­so­bit zane­dbá­ní běž­ných povin­nos­tí), strach ze zpět­né vaz­by i kri­ti­ky nebo vyhý­ba­vost.

V začát­ku kaž­dé kapi­to­ly je test, jenž po vyhod­no­ce­ní napo­mů­že lep­ší­mu poro­zu­mě­ní vaší osob­nos­ti a obsa­hu­je infor­ma­ce, zda je pro dané­ho člo­vě­ka tato část tex­tu pří­nos­ná. Množství tabu­lek i expe­ri­men­tů k zamyš­le­ní ply­nu­le vybí­zí zájem­ce k vyzkou­še­ní uve­de­ných cvi­če­ní. Na názor­ných pří­kla­dech z pra­xe je osvět­lo­ván cha­rak­ter roz­díl­ných povah i mož­nos­ti, jak své potí­že eli­mi­no­vat.

Text je vel­mi čti­vý, pou­ta­vý i sro­zu­mi­tel­ný. Velmi sym­pa­tic­ká je rov­něž sku­teč­nost, že zná­má psy­cho­lož­ka čte­ná­ře k niče­mu nenu­tí a nechá­vá jim vel­ký pro­stor k úva­hám, sebe­re­a­li­za­ci i k vlast­ní tera­pii.

Tento sva­zek je vhod­ný pro kaž­dé­ho, kdo se s tím­to pro­blé­mem potý­ká a rád blí­že pozná­vá svou osob­nost. Lze s ním pra­co­vat dlou­ho­do­bě a je radost se k němu vra­cet.

 

  • Autor: Alice Boyesová
  • Název: Nástroje pro­ti úzkos­ti
  • Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.
  • Datum vydá­ní: 18. 01. 2021
  • ISBN: 978-80-271-1219-7
  • Formát: 144 × 207 mm
  • Počet stran: 240
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Hodnocení: 98 %

Foto: Grada Publishing, a.s. & Mgr. Martina Masaříková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,36762 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61751 KB. | 28.09.2023 - 20:47:49