Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Nástroje proti úzkosti – staňte se psychicky odolnějšími

Nástroje proti úzkosti – staňte se psychicky odolnějšími

nastrojeprotiuzkosti

Máte sklo­ny vytvá­řet si nega­tiv­ní oče­ká­vá­ní? Obáváte se vždy toho nej­hor­ší­ho? Těžce sná­ší­te kri­ti­ku oko­lí? Pokud ano, je mož­né, že může­te trpět někte­rým z typů úzkos­ti.

Alice Boyesová, PhD, pra­co­va­la původ­ně jako kli­nic­ká psy­cho­lož­ka. Je autor­kou dvou knih o dušev­ním zdra­ví, při­spí­vá do časo­pi­sů a řadí se mezi popu­lár­ní blo­ger­ky ame­ric­ké­ho por­tá­lu Psychology Today, kde si její člán­ky pře­čet­lo už přes deset mili­o­nů lidí.

Úzkost je emoč­ní stav, cha­rak­te­ri­zo­va­ný poci­ty stra­chu, ner­vo­zi­ty a nekli­du. Projevuje se jako sou­bor růz­ných sympto­mů, žád­ní dva jedin­ci sti­že­ní tím­to sta­vem nikdy nevy­ka­zu­jí totož­né pří­zna­ky. Mimo jiné se sem řadí oba­vy, buše­ní srd­ce či žalu­deč­ní nevol­nost.

Autorka v jede­nác­ti kapi­to­lách osvět­lu­je dané obtí­že i způ­so­by, jak se s nimi vyrov­nat a za pomo­ci růz­ných cvi­če­ní a tech­nik mno­hem lépe zvlá­dat nej­růz­něj­ší situ­a­ce. Nejprve vysvět­lu­je, co je úzkost a čím se tato pub­li­ka­ce liší od ostat­ních. Určitě v ní nena­jde­te rady typu „ber­te to s úsmě­vem“, ani vás nebu­de nabá­dat k pozi­tiv­ní­mu myš­le­ní. Přesně to musím pochvá­lit. Úspěšné pře­ko­ná­ní úzkos­ti zahr­nu­je i pocho­pe­ní toho, jak při­jmout a zami­lo­vat si svou pra­vou pova­hu nebo jak s ní pra­co­vat. Kniha vel­mi sro­zu­mi­tel­ným způ­so­bem objas­ňu­je jed­not­li­vé pojmy a uvá­dí zájem­ce do pro­ble­ma­ti­ky vlast­ní slo­ži­té osob­ní cha­rak­te­ris­ti­ky.

Dělí se na tři čás­ti, z nichž pomo­cí prv­ní se nau­čí­te poro­zu­mět sobě i své úzkos­ti, dru­hý, nej­roz­sáh­lej­ší oddíl, napo­mů­že s výbě­rem nástro­jů pro její potla­če­ní a posled­ní kapi­to­ly nabí­ze­jí mno­ho uži­teč­ných infor­ma­cí k tomu, aby člo­věk doká­zal mít se rád a zvlá­dat svo­ji slo­ži­tou pova­hu či růz­né život­ní situ­a­ce.

Setkáme se zde s téma­ty jako váha­vost, poro­zu­mě­ní mul­ti­di­men­zi­o­nál­ní­mu já, pře­hrá­vá­ní si situ­a­cí z minu­los­ti či budouc­nos­ti (rumi­na­ce), para­ly­zu­jí­cí per­fek­ci­o­nis­mus (jak se nene­chat vyko­le­jit nevhod­ný­mi typy vyso­kých náro­ků, kte­ré mohou způ­so­bit zane­dbá­ní běž­ných povin­nos­tí), strach ze zpět­né vaz­by i kri­ti­ky nebo vyhý­ba­vost.

V začát­ku kaž­dé kapi­to­ly je test, jenž po vyhod­no­ce­ní napo­mů­že lep­ší­mu poro­zu­mě­ní vaší osob­nos­ti a obsa­hu­je infor­ma­ce, zda je pro dané­ho člo­vě­ka tato část tex­tu pří­nos­ná. Množství tabu­lek i expe­ri­men­tů k zamyš­le­ní ply­nu­le vybí­zí zájem­ce k vyzkou­še­ní uve­de­ných cvi­če­ní. Na názor­ných pří­kla­dech z pra­xe je osvět­lo­ván cha­rak­ter roz­díl­ných povah i mož­nos­ti, jak své potí­že eli­mi­no­vat.

Text je vel­mi čti­vý, pou­ta­vý i sro­zu­mi­tel­ný. Velmi sym­pa­tic­ká je rov­něž sku­teč­nost, že zná­má psy­cho­lož­ka čte­ná­ře k niče­mu nenu­tí a nechá­vá jim vel­ký pro­stor k úva­hám, sebe­re­a­li­za­ci i k vlast­ní tera­pii.

Tento sva­zek je vhod­ný pro kaž­dé­ho, kdo se s tím­to pro­blé­mem potý­ká a rád blí­že pozná­vá svou osob­nost. Lze s ním pra­co­vat dlou­ho­do­bě a je radost se k němu vra­cet.

 

 • Autor: Alice Boyesová
 • Název: Nástroje pro­ti úzkos­ti
 • Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.
 • Datum vydá­ní: 18. 01. 2021
 • ISBN: 978-80-271-1219-7
 • Formát: 144 × 207 mm
 • Počet stran: 240
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Hodnocení: 98 %

Foto: Grada Publishing, a.s. & Mgr. Martina Masaříková

 • Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?4. srpna 2021 Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samozřejmě Far Cry 4 se všemi DLC, se tvůrci neustále vylepšovali. Od ostrova   Himalájích  se svět přesunul do doby […] Posted in Recenze her
 • Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava4. srpna 2021 Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava Sérii Far Cry není třeba dlouze představovat, po nepříliš přesvědčivém far cry primal, který neoslovil hráče tolik jako předchozí díly, vyšel Far Cry 5 s velmi zajímavým prostředím z […] Posted in Recenze her
 • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
 • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
 • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
 • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
 • Nezvratný osud 51. srpna 2021 Nezvratný osud 5 „Nezvratný osud“ je celkem zajímavá série, která vycházela z jednoduchého nápadu. Ale tak už to bývá. Dobré věci mnohdy vznikají právě z jednoduchých nápadů. Ten jednoduchý nápad spočíval […] Posted in Retro filmové recenze
 • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
 • Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem...1. srpna 2021 Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem... Starostlivý otec Noah (Russell Crowe) se dokáže postarat o svou rodinu a v případě potřeby ji dokáže ochránit před nebezpečím. Neublížil by ani mouše, ale dokáže porazit zlé lidi bez […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04383 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55031 KB. | 04.08.2021 - 21:42:47