Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Následky

Následky

Nasledky

Na prv­ní pohled slo­ži­tá kni­ha, kte­rá se ale nesku­teč­ně lehce čte.

Kniha vyprá­ví pří­běh mla­dé a úspěš­né kon­cep­tu­ál­ní uměl­ky­ně jmé­nem Minnie Panisová. Už od počát­ku se zdá, že tato žena má jis­té pro­blémy s chá­pá­ním sama sebe, své iden­ti­ty a toho, kam vlast­ně pat­ří. Své umě­ní pro­lí­ná se svým vlast­ním živo­tem a je ochot­na mu obě­to­vat i své sou­kro­mí a mož­ná i samot­ný život. To vše je ješ­tě pod­po­ře­no jejím slo­ži­tým vzta­hem s mat­kou a fak­tem, že vlast­ní­ho otce nikdy nepo­zna­la.

Prakticky po celou dobu čet­by je obtíž­né defi­no­vat jen v něko­li­ka větách, o čem kni­ha vlast­ně je. Samozřejmě je pozor­nost věno­vá­na pře­de­vším hlav­ní posta­vě, ale na dru­hou stra­nu se vyprá­vě­ní pro­lí­ná s toli­ka úva­ha­mi o umě­ní jako tako­vém, že se chví­le­mi až zdá, jako kdy­by samot­ný děj byl až dru­ho­řa­dý. První polo­vi­na kni­hy se tak line v duchu nej­růz­něj­ších myš­le­nek, teo­rií a vzpo­mí­nek, abychom se v dru­hé polo­vi­ně dosta­li k dra­ma­tic­kým udá­los­tem, kte­ré postup­ně dostá­va­jí hlub­ší smy­sl.

Jak jsem již zmí­ni­la v úvo­du, kni­ha se čte až pře­kva­pi­vě snad­no. Přestože je text plný mnoh­dy slo­ži­tých úvah a před­po­klá­dá ale­spoň mini­mál­ní cel­ko­vý roz­hled, nemá­te při čet­bě pocit, že něče­mu nero­zu­mí­te nato­lik, abys­te chtě­li kni­hu odlo­žit doza­du do poli­ce a víc­krát ji neo­t­ví­rat. Zvláštním způ­so­bem jen tak pro­plou­vá­te po řád­cích stá­le dál. Rozhodně to ale nezna­me­ná, že by kni­ha nemě­la děj. Jen zde zkrát­ka není tolik upřed­nost­něn. O to zají­ma­věj­ší je pak dru­há polo­vi­na, kde se nao­pak tem­po zrych­lí a čte­nář se dozví­dá množ­ství infor­ma­cí, kte­ré ho nutí číst až do kon­ce.

Tato kni­ha roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho. Doporučila bych ji zejmé­na lidem, kte­ří chtě­jí při čet­bě pře­mýš­let a jsou ote­vře­ni novým úhlům pohle­du. O tom svěd­čí už samot­né téma kon­cep­tu­ál­ní­ho umě­ní. Pokud tedy hle­dá­te kni­hu, kte­rá zaměst­ná váš mozek a uká­že vám jiný pohled na kaž­do­den­ní život, pak by Následky nemě­ly chy­bět ve vaší knihov­ně.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 239 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54134 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53251 KB. | 20.09.2021 - 05:13:21