Kritiky.cz > Recenze knih > Následky

Následky

Nasledky

Na prv­ní pohled slo­ži­tá kni­ha, kte­rá se ale nesku­teč­ně lehce čte.

Kniha vyprá­ví pří­běh mla­dé a úspěš­né kon­cep­tu­ál­ní uměl­ky­ně jmé­nem Minnie Panisová. Už od počát­ku se zdá, že tato žena má jis­té pro­blémy s chá­pá­ním sama sebe, své iden­ti­ty a toho, kam vlast­ně pat­ří. Své umě­ní pro­lí­ná se svým vlast­ním živo­tem a je ochot­na mu obě­to­vat i své sou­kro­mí a mož­ná i samot­ný život. To vše je ješ­tě pod­po­ře­no jejím slo­ži­tým vzta­hem s mat­kou a fak­tem, že vlast­ní­ho otce nikdy nepo­zna­la.

Prakticky po celou dobu čet­by je obtíž­né defi­no­vat jen v něko­li­ka větách, o čem kni­ha vlast­ně je. Samozřejmě je pozor­nost věno­vá­na pře­de­vším hlav­ní posta­vě, ale na dru­hou stra­nu se vyprá­vě­ní pro­lí­ná s toli­ka úva­ha­mi o umě­ní jako tako­vém, že se chví­le­mi až zdá, jako kdy­by samot­ný děj byl až dru­ho­řa­dý. První polo­vi­na kni­hy se tak line v duchu nej­růz­něj­ších myš­le­nek, teo­rií a vzpo­mí­nek, abychom se v dru­hé polo­vi­ně dosta­li k dra­ma­tic­kým udá­los­tem, kte­ré postup­ně dostá­va­jí hlub­ší smy­sl.

Jak jsem již zmí­ni­la v úvo­du, kni­ha se čte až pře­kva­pi­vě snad­no. Přestože je text plný mnoh­dy slo­ži­tých úvah a před­po­klá­dá ale­spoň mini­mál­ní cel­ko­vý roz­hled, nemá­te při čet­bě pocit, že něče­mu nero­zu­mí­te nato­lik, abys­te chtě­li kni­hu odlo­žit doza­du do poli­ce a víc­krát ji neo­t­ví­rat. Zvláštním způ­so­bem jen tak pro­plou­vá­te po řád­cích stá­le dál. Rozhodně to ale nezna­me­ná, že by kni­ha nemě­la děj. Jen zde zkrát­ka není tolik upřed­nost­něn. O to zají­ma­věj­ší je pak dru­há polo­vi­na, kde se nao­pak tem­po zrych­lí a čte­nář se dozví­dá množ­ství infor­ma­cí, kte­ré ho nutí číst až do kon­ce.

Tato kni­ha roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho. Doporučila bych ji zejmé­na lidem, kte­ří chtě­jí při čet­bě pře­mýš­let a jsou ote­vře­ni novým úhlům pohle­du. O tom svěd­čí už samot­né téma kon­cep­tu­ál­ní­ho umě­ní. Pokud tedy hle­dá­te kni­hu, kte­rá zaměst­ná váš mozek a uká­že vám jiný pohled na kaž­do­den­ní život, pak by Následky nemě­ly chy­bět ve vaší knihov­ně.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 239 Kč.


Následky
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Venkovské sídlo - Zlaté časy - počátek nové rodinné ságy19. července 2019 Venkovské sídlo - Zlaté časy - počátek nové rodinné ságy Chcete prožít emotivní příběh z válečné doby? Zajímají vás rodinné ságy? Úvodní díl trilogie Venkovské sídlo s názvem Zlaté časy vás rozhodně nenechá chladnými. Tak se pusťte do […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Hrady z písku10. června 2018 Hrady z písku „Ten pocit nikdy nevyprchal, dokonce ani ve chvíli, kdy zemřel. Proto nikoho nepřekvapilo víc než mě samotnou, že se má dlaň tak dobře hodí i do dlaně cizí.“ (str. 212) Svět po válce. […]
  • Univerzita výjimečných - Zrada7. dubna 2017 Univerzita výjimečných - Zrada Tesa úspěšně prošla Testováním – náročnými zkouškami, při kterých málem přišla o život. Nyní se ocitá na univerzitě v Tosu a seznamuje se s ostatními studenty, novým prostředím a utváří si […]