Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Naši ptáci za úsvitu - zaposlouchejte se do zvuků ranního rozbřesku

Naši ptáci za úsvitu - zaposlouchejte se do zvuků ranního rozbřesku

dawn 2664584 1920
dawn 2664584 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Říše ptá­ků je veli­ce růz­no­ro­dá a fas­ci­nu­jí­cí. Je plná nej­růz­něj­ších roz­to­mi­lých mláďá­tek, jejich rodi­čů a zví­ře­cích rodi­nek. Andrea Pinnington, Caz Buckingham jsou autor­ka­mi lepo­re­la Naši ptá­ci za úsvi­tu, kte­ré vás s vti­pem a leh­kos­tí pro­ve­dou svě­tem ptá­ků, těch nej­vět­ších křiklou­nů, ale i těch vyhlá­še­ných mis­trů zpě­vu. Tak už nevá­hej­te, kon­cert prá­vě začí­ná. 

Každý ptá­ček má své okén­ko, na kte­ré může­te zmáčk­nout a usly­ší­te nád­her­ný kon­cert. Celkem 12 ptá­ků, o kte­rých se dozví­te mno­ho zají­ma­vos­tí. Každému z nich je věno­va­ná dvoj­stra­na s infor­ma­ce­mi o tom, kdy je nej­ví­ce sly­šet, kde je vidět, čím se živí, jaké dél­ky se dorůs­ta­jí, nechy­bí i latin­ský název.

0075647215 A101E0N0000796 velka

Součástí kni­hy je boha­tá foto­ga­le­rie všech zpě­váč­ků. Jaké ptá­ky jsou zde k vidě­ní a sly­še­ní? Např. skři­van pol­ní, rehek zahrad­ní, vlaš­tov­ka obec­ná, drozd zpěv­ný, čer­ven­ka obec­ná, kos čer­ný. str­nad obec­ný, stříz­lík obec­ný, bud­ní­ček men­ší, vra­bec domá­cí, hrd­lič­ka zahrad­ní a špa­ček obec­ný.

Pozorovat a roze­zná­vat zvu­ky ptá­ků není ve vol­né pří­ro­dě vůbec snad­né. Tato pub­li­ka­ce by pro vás měla slou­žit jako „učeb­ni­ce“, ve kte­ré se dozví­te mno­ho zají­ma­vos­tí, zvu­ky jed­not­li­vých ptá­ků může­te opa­ko­va­ně poslou­chat. Dětská ouš­ka jsou veli­ce cit­li­vá, věř­te, že se děti brzy nau­čí zvu­ky jed­not­li­vých ptá­ků bez­peč­ně roze­zná­vat a pak už může­te vyra­zit na pro­cház­ku do pří­ro­dy, s nastra­že­ný­mi ouš­ky a ote­vře­ný­ma oči­ma. Určitě se vám poštěs­tí a uvi­dí­te, či usly­ší­te mno­ho zají­ma­vých zvu­ků.

Aby vám toto lepo­re­lo fun­go­va­lo, obsa­hu­je 3 ks 1,5 v knof­lí­ko­vé bate­rie, na kon­ci kni­hy pak nalez­ne­te přes­ný návod, jak vybi­té bate­rie vymě­nit.

Tato kni­ha je pře­hled­ná, plná zají­ma­vos­tí ze živo­ta ptá­ků. Obrovské plus jí dávám za to, že je zvu­ko­vá. Děti mohou na vlast­ní uši sly­šet zvu­ky ptá­ků, jak je běž­ně sly­ší­me ve vol­né pří­ro­dě. Lépe si je pak zapa­ma­tu­jí a sná­ze pozna­jí i na obráz­ku. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem nad­šen­cům pří­ro­dy, všem dětem, rodi­čům, pra­ro­di­čům, ale i uči­tel­kám jako dopl­ňu­jí­cí kni­hu do hodin prvou­ky či pří­ro­do­pi­su. S kni­hou si autor­ky daly zále­žet, aby se líbi­la dět­ské­mu oku, ale i dospě­lé­mu. Zvídavé hla­vič­ky vašich dětí roz­hod­ně uspo­ko­jí část, kde autor­ky popi­su­jí podrob­né infor­ma­ce ze živo­ta ptá­ků.

Leporelo si děti mohou pro­hlí­žet samy, zkou­mat jed­not­li­vé zvu­ky, ale i za pří­tom­nos­ti dospě­lé oso­by, kte­ré jim může pře­číst i vysvět­lit mno­ho zají­ma­vos­tí o našich pěv­cích.

Publikace je napros­to báječ­ná. Naši syno­vé mají ptáč­ky moc rádi. Každý den sedí s dědem u okna a pozo­ru­jí je na krmít­ku. Tato kni­ha je napros­to nadchla. Doma máme už jed­nu zvu­ko­vou kni­hu s názvem Ptáci našich lesů a je vel­mi oblí­be­ná. Takže se už moc těším, až si poří­dím dal­ší. Toto lepo­re­lo je výji­meč­né svým zamě­ře­ním, boha­tou foto­ga­le­rií ptá­ků, ale pře­de­vším auten­tic­ký­mi zvu­ky ptá­ků.

Určeno pro děti od 4 let.

Ukázka z kni­hy:

Střízlík obec­ný - Troglodytes tro­glo­dy­tes

Tento drob­ný ptá­ček je jed­ním z nej­hla­si­těj­ších ope­řen­ců. Samečkův pře­kot­ný hla­so­vý pro­jev trvá asi pět sekund a bývá zakon­če­ný závě­reč­ným tryl­kem. Pak násle­du­je poml­ka. Pokud mu v ní odpo­ví jiný same­ček, dal­ší pís­nič­ka je agre­siv­něj­ší a vysí­lá k vetřel­ci jas­ný vzkaz, aby se držel dál.

Jakmile si same­ček najde part­ner­ku, začne zpí­vat něž­né melo­die a při­tom ji navá­dí k vybra­né­mu hníz­diš­ti. Věděli jste, že stříz­lík zazpí­vá zhru­ba 740 tónů za minu­tu? To člo­věk ani není scho­pen spo­čí­tat.

Několik slov o autor­kách:

Andrea Pinnington je nad­še­ná pří­ro­do­věd­ky­ně, kte­rá spo­leč­ně s Caz Buckingham zalo­ži­la v roce 2011 malé nezá­vis­lé nakla­da­tel­ství Fine Feather Press. Andrea je spi­so­va­tel­ka a redak­tor­ka, Caz je desig­nér­ka a ilu­strá­tor­ka. Když ve svém stu­diu nepra­cu­jí na kni­hách, najde­te je ven­ku s kame­ny v rukou, jak poslou­cha­jí, pozo­ru­jí a pozná­va­jí pří­ro­du. Většina obráz­ků v jejich kni­hách pochá­zí z vlast­ní sou­kro­mé foto­ban­ky, kte­rá je sou­čás­tí jejich jedi­neč­né­ho a atrak­tiv­ní­ho sty­lu. Knihy z  Fine Feather Press kla­dou důraz na kva­li­tu a peč­li­vost zpra­co­vá­ní a děla­jí radost dětem po celém svě­tě. Cílem těch­to pub­li­ka­cí je pod­po­řit zájem dětí o náš svět, kte­rý je tře­ba chrá­nit.

Caz Buckingham je nad­še­ná pří­ro­do­věd­ky­ně, kte­rá spo­leč­ně s Andreou Pinnington zalo­ži­la v roce 2011 malé nezá­vis­lé nakla­da­tel­ství Fine Feather Press. Caz je desig­nér­ka a ilu­strá­tor­ka, zatím­co Andrea pra­cu­je jako spi­so­va­tel­ka a redak­tor­ka. Když ve svém stu­diu nepra­cu­jí na kni­hách, najde­te je ven­ku s kame­ny v rukou, jak poslou­cha­jí, pozo­ru­jí a pozná­va­jí pří­ro­du. Většina obráz­ků v jejich kni­hách pochá­zí z vlast­ní sou­kro­mé foto­ban­ky, kte­rá je sou­čás­tí jejich jedi­neč­né­ho a atrak­tiv­ní­ho sty­lu. Knihy z Fine Feather Press kla­dou důraz na kva­li­tu a peč­li­vost zpra­co­vá­ní a děla­jí radost dětem po celém svě­tě. Cílem těch­to pub­li­ka­cí je pod­po­řit zájem dětí o náš svět, kte­rý je tře­ba chrá­nit.

  • Autor: Andrea Pinnington, Caz Buckingham
  • Přeložila: Hana Marsault
  • Žánr: kni­ha pro děti, dět­ská nauč­ná edi­ce před­ško­lá­ci, lepo­re­lo
  • Vydáno: 2021, Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatrosmedia a.s.
  • Počet stran: 24
  • Vazba kni­hy: kníž­ko­vé lepo­re­lo
  • ISBN: 978-80-266-1638-2

  • Náhled kni­ny: nakla­da­tel­ství Edika v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatrosmedia a.s.
  • Fotka od Julia BorodulinaPixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,34712 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58180 KB. | 10.08.2022 - 11:02:06