Kritiky.cz > Recenze knih > Náš Tradinář - KRONIKA rodinných tradic, svátků a radosti

Náš Tradinář - KRONIKA rodinných tradic, svátků a radosti

trdkronika obalka20 09 24
trdkronika obalka20 09 24
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte ori­gi­nál­ní dárek pro své blíz­ké? Máte rádi kni­hy nakla­da­tel­ství Smart Press, např. kni­hu Tradinář a chce­te si poří­dit dal­ší kni­hu, kte­rá vám bude hodit? Tak je Kronika urče­na prá­vě vám.

Kronika nava­zu­je na titul Tradinář - rodin­ný a tvo­ři­vý rok plný oslav a ritu­á­lů a je jeho vhod­ným doplň­kem. Hned na začát­ku najde­te věno­vá­ní, komu je kro­ni­ka urče­na, rodokmen rodi­ny, jak daná rodi­na vznik­la, kdo jí tvo­ří - mamin­ka, tatí­nek, děti, sou­ro­zen­ci, pra­ro­di­če, domá­cí maz­líč­ci, přá­te­lé, kama­rá­di, spo­lu­žá­ci, dále i koníč­ky celé rodi­ny. Další část tvo­ří měsíc po měsí­ci, od led­na až do pro­sin­ce. Každý rok je novým začát­kem. Každý rok se opa­ku­jí stej­né svát­ky. Některé tra­di­ce jsou při­ro­ze­ně spo­je­né s pří­ro­dou, s kalen­dář­ní­mi svát­ky.

Každá rodi­na má své tra­di­ce oslav naro­ze­nin, vánoč­ních, veli­ko­noč­ních svát­ků, křtin atd., výro­čí, návštěvy, dovo­le­né či spo­leč­né výle­ty. Vzpomínky vyvo­lá­va­jí chu­tě, vůně, zvu­ky, hud­ba - to jsou naše pro­žit­ky.

Každý měsíc má hned na začát­ku pře­hled­ný kalen­dář, kam si může­te vpi­so­vat důle­ži­tá data ve vaší rodi­ně, den po dni. Následuje foto­ga­le­rie pro kaž­dý měsíc, ve kte­ré se může­te inspi­ro­vat. Najdete zde také názvy svát­ků, kte­ré se v daném měsí­ci sla­ví, jeho cha­rak­te­ris­ti­ka. Další část tvo­ří vol­né stra­ny, do kte­rých lze vpi­so­vat vaše vlast­ní osla­vy, rodin­né udá­los­ti, co sla­ví­te vy, či vaši rodi­če a pra­ro­di­če, co vás v daném měsí­ci baví, jaké akti­vi­ty si spo­leč­ně uží­vá­te, jak trá­ví­te všed­ní dny, nejen ty svá­teč­ní. Nechybí ani sezon­ní recep­ty, kte­ré se dědí z gene­ra­ci  nebo se jed­ná o nové dob­ro­ty, kte­ré máte rádi vy a chce­te je zacho­vat pro své potom­ky.

Pro koho je tedy tato Kronika vhod­ná? Pro rodi­če, pra­ro­di­če, pro děti, pros­tě pro všech­ny. Jak tako­vá Kronika může vznik­nout? Důležité je zapo­jit všech­ny. Jak rodi­če, pra­ro­di­če, tak i děti. Za účas­ti všech, spo­leč­ně vytvo­řit pří­běh vaší rodi­ny, zavzpo­mí­nat na důle­ži­té oka­mži­ky, kte­ré vás pojí dohro­ma­dy, zazna­me­nat vaše oblí­be­né čin­nos­ti, fil­my, kni­hy, recep­ty, zazna­me­nat moud­rost rodi­čů a pra­ro­di­čů, strá­vit čas při kávě, čaji, pochut­nat si na oblí­be­ném mouč­ní­ku, kte­rý zrov­na nesmí chy­bět ve vašich zázna­mech.

„Vytvářejte si své vlast­ní rodin­né tra­di­ce a ritu­á­ly a zazna­me­ná­vej­te si je.“

Tradice se sna­žím pře­ná­šet nejen na své děti, ale i ty „škol­ko­vé.“ Slavíme růz­né svát­ky, tvo­ří­me, vyná­ší­me Morenu, zve­me rodi­če, pra­ro­di­če na besíd­ky a růz­né slav­nos­ti, poví­dá­me si  spo­leč­ně pra­nos­ti­ky, kte­ré se pojí k růz­ným svát­kům a význam­ným dnům.

Pojďte spo­leč­ně se mnou zavzpo­mí­nat na dny všed­ní i svá­teč­ní.. Nechte se inspi­ro­vat tou­to báječ­nou Kronikou, kte­rá by nemě­la chy­bět v žád­né rodi­ně. Kniha se mně moc líbi­la. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ná a veli­ce inspi­ra­tiv­ní. Líbí se mi, jak je Kronika kon­ci­po­va­ná, a co vše je důle­ži­té, zacho­vá­vat tra­di­ce pro naše potom­ky, pře­dá­vat recep­ty z gene­ra­ci, strá­vit spo­leč­né chví­le s rodi­či, pra­ro­di­či, dět­mi. Ten vzác­ný čas, kte­rý si vzá­jem­ně věnu­je­te, udě­lá­te si k tomu výbor­ný čaj, kávu, či něja­kou dob­ro­tu, a může­te se pus­tit do vzpo­mí­ná­ní a zazna­me­ná­vá­ní vašich udá­los­tí. Zachovejte si vzpo­mín­ky na vaše osla­vy, naro­ze­ni­ny, jme­ni­ny, jak sla­ví­te Velikonoce, Vánoce, Silvestr, Masopust, vyná­še­ní Morany, Filipojakubskou noc, pou­tě, Dušičky, Halloween a mno­ho dal­ších.

Na závěr kni­hy autor­ky krás­ně podě­ko­va­ly všem, co se na kni­ze jak­ko­liv podí­le­li, ale i své rodi­ně a svým blíz­kým. Kniha je veli­ce čti­vá, dob­ře zpra­co­va­ná. Líbí se mně foto­gra­fie, kte­ré dopl­ňu­jí zají­ma­vé tex­ty.

Autorka si dala s obě­ma titu­ly moc zále­žet. Věřte, že bude­te nad­še­ní, tak jako já. Velkou výho­du této kni­hy vidím v tom, že u kaž­dé­ho měsí­ce najde­te význam­ná data, dále si je tam může­te i vy sami zazna­me­ná­vat a už se vám nikdy nesta­ne, že zapo­me­ne­te na výro­čí svat­by nebo naro­ze­ni­ny svých blíz­kých. Díky této kro­ni­ce bude pro vás hrač­ka se ori­en­to­vat v důle­ži­tých datech vaší rodi­ny.

  • Autor: Martina Boledovičová
  • Fotografie: Monika Kindlová
  • Akvarelové ilu­stra­ce: Jitka Zajíčková
  • Počet stran: 264
  • Vydáno: 2020, Nakladatelství Smart Press, Praha
  • Vazba kni­hy: pev­ná, lesk­lá, bez pře­ba­lu
  • ISBN: 978-80-88244-21-9

Foto: Smart Press, s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,83227 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61797 KB. | 03.10.2023 - 16:19:18