Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Náš manžel

Náš manžel

nm

Náš man­žel od Jo Jakemana je psy­cho­lo­gic­ký thriller, jehož ústřed­ním téma­tem je domá­cí nási­lí, mani­pu­la­ce, lha­ní a tou­ha vyma­nit se z těch­to sevře­ných pout a žít svo­bod­ný život bez neu­stá­lé­ho stra­chu a stre­su, že útočník-agresor zno­va neče­ka­ně zaú­to­čí.

Hlavními hrdin­ka­mi této kni­hy jsou tři ženy: Imogen, Ruby a Naomi. Všechny v živo­tě spo­ju­je pří­tom­nost jed­no­ho muže, v jed­né oso­bě vel­mi okouz­lu­jí­cí­ho a cha­risma­tic­ké­ho pro oko­lí, a na dru­hé stra­ně za dveř­mi nao­pak běs­ní­cí­ho jako zví­ře, jež nejde dale­ko pro rány. To byl jejich man­žel ve sku­teč­ném svět­le tj. vel­ký násil­ník, mani­pu­lá­tor, co se neští­tí den­ně bít a poni­žo­vat svou vlast­ní ženu.

Chtě nechtě jsou tyto ženy spo­lu navzá­jem pro­po­je­ny, neboť všech­ny v urči­té eta­pě své­ho živo­ta toho­to muže milo­va­ly, a kaž­dá si s ním uži­la a pře­tr­pě­la své, ať už to byla býva­lá nebo sou­čas­ná man­žel­ka, či nyněj­ší mla­dič­ká pří­tel­ky­ně.

Přesto mu všech­ny nale­tě­ly a jeho „tak­zva­né“ lás­ce uvě­ři­ly. Ovšem i ta nej­vět­ší lás­ka vyprchá, a u násil­ní­ka se začne pro­je­vo­vat pokři­ve­ným způ­so­bem, kde nechy­bí tvr­dé pěs­ti, kaž­do­den­ní bití, domá­cí nási­lí, poni­žo­vá­ní a ome­zo­vá­ní lid­ské  svo­bo­dy a důstoj­nos­ti.

A prá­vě v tom­to oka­mži­ku se roz­pou­tá­vá boj o samot­né pře­ži­tí, boj nejen za vlast­ní svo­bo­du, ale i svo­bo­du své­ho dítě­te, své vlast­ní iden­ti­ty a tou­hy osvo­bo­dit se, a žít bez poci­tu nikdy nekon­čí­cí­ho stra­chu, poní­že­ní a nikdy nekon­čí­cí hroz­bě....

Imogen Rochesterová je v pořa­dí ženou čís­lo dvě, momen­tál­ně se nachá­ze­jí­cí v roz­vo­do­vém říze­ní s man­že­lem Phillipem. Její vyhlíd­ky nejsou zrov­na moc růžo­vé, neboť se ji man­žel sna­ží defi­ni­tiv­ně při­pra­vit o jejich spo­leč­né­ho syna Alistaira.

Já osob­ně jsem v tom­to oka­mži­ku nedo­ká­za­la pocho­pit oso­bu Phillipa, proč už nene­chal Imogen na poko­ji. Proč, když už dáv­no z její­ho živo­ta ode­šel za mno­hem mlad­ší a krás­něj­ší ženou, i přes­to chce Imogen při­pra­vit nejen o jejich spo­leč­né­ho syna, ale hlav­ně i o dům a stře­chu nad hla­vou. Jaký k tomu měl sku­teč­ný důvod?

Imogen, zoce­le­ná pod tvr­dý­mi úde­ry muž­ských pěs­tí, nechce jen tak tiše při­hlí­žet do doby, než jí všech­no vez­me, a roz­hod­ne se za všech­no prá­vem bojo­vat i za cenu nepřed­ví­da­tel­ných úto­ků i uza­vře­ní netra­dič­ní­ho spo­je­nec­tví sou­čas­né a býva­lé ženy Phillipa. Ostatně i Phillip, ač si to nechce při­znat, má pořád­né más­lo na hla­vě....

Imogen se nako­nec dočká neče­ka­né pomo­ci od Naomi a Ruby, kde by to ostat­ně jen málo­kdo čekal. Možná jsou to prá­vě ony, kte­ré mají také  potře­bu vyří­dit si sním své vlast­ní účty, a kdo ví, tře­ba se i spo­leč­ný­mi sila­mi zba­vit jed­no­ho násil­nic­ké­ho mani­pu­lá­to­ra.

Postupně na strán­kách kni­hy odkrý­vá­me tři růz­né, a tak tro­chu v něčem si blíz­ké pří­běhy, pří­běhy tří růz­ných žen. Jedna, co nemoh­la otě­hot­nět, dru­há, co díky nešťast­né neho­dě při­šla o dopo­sud nena­ro­ze­né dítě a žena, co se sta­la mat­kou.

Kniha začí­ná neče­ka­ně celým závě­rem kni­hy, a tak tro­chu netra­dič­ně pohřbem. Teprve postup­ně se čte­nář pro­střed­nic­tvím strá­nek dostá­vá na začá­tek celé­ho, tak tro­chu nevě­ro­hod­né­ho pří­bě­hu a zjiš­ťu­je, co se ve sku­teč­ně sta­lo, a jak se jed­not­li­vé udá­los­ti postup­ně ode­hrá­ly.

Nechybí tu ani něko­lik návra­tů do vzdá­le­né minu­los­ti všech třech hlav­ních hrdi­nek, díky čemuž se krás­ně dokres­lu­jí jejich cha­rak­te­ry, a záro­veň se i vysvět­lu­jí jed­not­li­vé pohnut­ky, kte­ré je vedou k urči­té­mu cho­vá­ní.

Náš man­žel je dob­ře napsa­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller, jež se podí­val do nit­ra a emo­cí jed­not­li­vých týra­ných žen, kte­ré se díky dlou­ho­tr­va­jí­cí­mu psy­chic­ké­mu i fyzic­ké­mu utr­pe­ní stá­va­jí neří­ze­ný­mi stře­la­mi.

Já osob­ně si nedo­ká­žu před­sta­vit, že by v nor­mál­ním živo­tě moh­ly tyto ženy uzavřít „taj­né spo­je­nec­tví“ a spo­jit síly pro­ti jed­no­mu spo­leč­né­mu tyra­no­vi a vyří­dit si s ním své vlast­ní účty. V tom­to jedi­ném smě­ru je pří­běh dost nevě­ro­hod­ný, spí­še bych voli­la něja­kou žen­skou rafi­no­va­nost, díky kte­ré by byl Phillip odzbro­jen a nako­nec trest­ním prá­vem i potres­tán.....

Každopádně díky krát­kým kapi­to­lám se kni­ha čet­la poměr­ně rych­le a dob­ře. Pokud od čte­ní moc neo­če­ká­vá­te a neva­dí vám kostr­ba­tost samot­né­ho pří­bě­hu, pak je tato kni­ha jak děla­ná pro vás.

 • NÁŠ MANŽEL
 • Napsala: Jo Jakeman
 • Přeložila: Lucie Libovická
 • Vydalo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.
 • Vydání prv­ní
 • Praha 2019
 • Počet stran: 302
 • ISBN: 978-80-267-1411-8

Foto: Andrea Bátovská & Albatros Media a.s.

 • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
 • Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové12. srpna 2021 Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové Máte rádi autobiografie? Chcete se dozvědět něco ze života Veroniky Vieweghové, manželky spisovatele Michala Viewegha? Tak právě vám je určena kniha Být sama sebou.  Veronika Vieweghová, […] Posted in Recenze knih
 • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
 • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […] Posted in Recenze knih
 • Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi17. října 2021 Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi Máte rádi zvířata? Chcete prožít emotivní příběh o přátelství psa a jedné opuštěné ženy? Román Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou vás rozhodně nezklame. Major Thorkildsen umírá a zůstává […] Posted in Recenze knih
 • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
 • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
 • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […] Posted in Recenze knih
 • Bod varu – gastroporno16. ledna 2022 Bod varu – gastroporno Čas od času narazíte na nečekaný hit. Snímek, o jehož vzniku jste neměli ani potuchy, ale který vás totálně uspokojí. Bod varu je přesně tím typem. Filmfanatic na něj narazil zcela […] Posted in Filmové recenze
 • Dva v srdci - dva životy v jednom20. prosince 2021 Dva v srdci - dva životy v jednom Máte rádi silné romány? Hledáte zajímavý příběh se zdánlivě jednoduchou zápletkou? Tak právě vám je určena kniha Dva v srdci, kterou vydala Grada v edici Cosmopolis.  Lydia Freddie spolu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,57343 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53750 KB. | 18.01.2022 - 18:19:42