Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Narozeninová kočka - prostě ten nejlepší dárek k narozeninám

Narozeninová kočka - prostě ten nejlepší dárek k narozeninám

big narozeninova kocka Isp 272291
big narozeninova kocka Isp 272291

Hledáte pří­běh s vel­ký­mi pís­me­ny? Chcete zažít pořád­nou naro­ze­ni­no­vou osla­vu? Pomůžete Honzíkovi, Matějovi a nevi­do­mé­mu dědo­vi vybrat ten nej­lep­ší naro­ze­ni­no­vý dárek? 

Děda Pavel chce své babič­ce udě­lat radost dár­kem k naro­ze­ni­nám a potře­bu­je vel­kou pomoc od svých vnouč­ků Matěje a Honzíka, je totiž nevi­do­mý. Přál by si pro svou babič­ku koč­ku nebo kocou­ra. Vypraví se spo­leč­ně do útul­ku s kočič­ka­mi. Jak jejich výlet nako­nec dopad­ne? Odvezou si dárek pro babič­ku nebo budou muset vymys­let náhrad­ní řeše­ní? Honzík a Matěj spo­leč­ně s dědem si nako­nec pora­dí. Chcete se dozvě­dět, jak to vlast­ně dopad­ne? Pojďte se se mnou na to podí­vat.

Kniha Narozeninová kočka mě napros­to nadchla. Krásný pří­běh, nád­her­né ilu­stra­ce i bub­li­ny, ve kte­rých jsou myš­len­ky všech postav, vás vtáh­nou do děje a kni­ha vás bude bavit. Nevidomí lidé jsou mezi námi a je tře­ba, aby děti vědě­ly, jak se k těm­to lidem cho­vat, co vlast­ně potře­bu­jí, co jim dělá potí­že, na co tako­vá bílá hůl vlast­ně slou­ží. Celá kni­ha je roz­dě­le­na do krát­kých kapi­tol, písmo je vět­ší veli­kos­ti a tex­ty jsou boha­tě dopl­ně­ny obráz­ky, kte­ré vás zahře­jí u srdíč­ka.

Vypravte se spo­leč­ně s dědem Pavlem, Honzíkem, Matějem a babič­kou na naro­ze­ni­no­vou osla­vu. Jak to nako­nec dopad­ne s naro­ze­ni­no­vým dár­kem? Tak to už se nech­te pře­kva­pit.

Kniha vyšla i v hap­tic­ké podo­bě s audi­ok­ni­hou pro nevi­do­mé čte­ná­ře. Je to veli­ce uni­kát­ní kni­ha, kte­rá obsa­hu­je Braillovu abe­ce­du a sezna­mu­je čte­ná­ře i s pomůc­ka­mi pro nevi­do­mé a roz­ví­jí jem­nou moto­ri­ku. Takže i děda Pavel si tuto kni­hu může spo­leč­ně se svý­mi vnou­ča­ty pře­číst, pří­pad­ně poslech­nout.

Spisovatelku Markétu Vítkovou jsem pozva­la do naší mateř­ské ško­ly do tří­dy před­škol­ních dětí na zážit­ko­vou bese­du, aby dětem vysvět­li­la, jak vlast­ně vzni­ká kni­ha, kolik aktiv­ních lidí za jed­nou kni­hou sto­jí, a kolik úsi­lí se musí vyna­lo­žit, aby se dosta­la ke čte­ná­řům. Tuto bese­du jsme si všich­ni moc uži­li. Děti bed­li­vě poslou­cha­ly, čin­nos­ti je moc bavi­ly a doká­za­ly odpo­ví­dat na polo­že­né otáz­ky. I já jsem si to moc uži­la a jsem ráda, že jsem paní Markétu Vítkovou moh­la poznat. Nesmírně si toho vážím.

Autor: Markéta Vítková

Ilustrace: Markéta Vítková, Anežka Flígrová, Jan Vojtěch Pejša, Matěj Jakub Pejša

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2015, Vydal Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko z.s, Sedlčany

Počet stran: 31

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN 978-80-260-8315-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13819 s | počet dotazů: 227 | paměť: 56139 KB. | 26.05.2022 - 07:35:08